ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Фондация "Български институт за правни инициативи" отправя публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител за създаване на интерактивна интернет платформа, осигуряваща възможности за публичност на процедурите за избор на висши държавни служители и доближаването им до обществеността във връзка с изпълнение на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения", безвъзмездно финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Български институт за правни инициативи удължава срока, в който могат да се подават оферти по публичната покана за предоставяне на ценови предложения с предмет "Създаване на интерактивна, интернет платформа, създаваща възможности за публичност на процедурите за избор на висши държавни служители и доближаването им до обществеността" до 31.08.2014 г. във връзка с изпълнение на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения", безвъзмездно съфинансиран по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. Всички подадени до 20.08.2014 г. оферти ще участват в класирането, при условията, посочени в публичната покана.

Кандидатите следва да изпратят своите оферти до 31 август, 2014 г. Кандидатите изпращат своите оферти в запечатан плик на адрес: София 1000, ул. Г.С.Раковски №132 А, ет. 3

Описание на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №2 от 25.08.2014 г. за участие в процедура за избор на изпълнител за "Създаване на интерактивна интернет платформа, създаваща възможности за публичност на процедурите за избор на висши държавни служители и доближаването им до обществеността"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 от 07.08.2014 г. за участие в процедура за избор на изпълнител за "Създаване на интерактивна интернет платформа, създаваща възможности за публичност на процедурите за избор на висши държавни служители и доближаването им до обществеността"

Приложение №1:  Техническа спецификация

Приложение №2:  Оферта

Приложение №3:  Декларация на кандидата  по чл. 22, (2) от ПМС 118/20.05.2014 г.

Приложение №4:  Проект на договор  за  дизайн, изработка и поддръжка на уебсайт