ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОЗРАЧНИ СЪДЕБНИ НАЗНАЧЕНИЯ

I. Цели и обхват на Инициативата за прозрачни съдебни назначения (ИПСН)

Пилотният старт на проекта бе през 2011 г. и към днешна дата (2016 г.) той е в заключителната си фаза. През 2014 г. ИПСН бе отбелязана в Доклада на групата GRECO към Съвета на Европа като единствената добра практика за борба с корупцията в частта за България. Основните цели на проекта са да подпомага утвърждаването принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на висши длъжности в органите на съдебната власт, да допринесе за усъвършенстване провеждането на различните структурни етапи в кариерните процедури, както и да гарантира, че ръководните места в системата ще бъдат заемани от  магистратите с най-изявени професионални и нравствени качества.
Всички дейности по ИПСН  са съобразени с конституционните и законови принципи, гарантиращи статута на магистратите, функциите на съдебната власт, както и защитата на личните данни. Основното средство, което проектът използва за постигането на тези цели, е  гражданско наблюдение върху ключовите етапи при формиране на управлението на съдебната система. Моделът на такова гражданско наблюдение е заимстван от опита на утвърдени демокрации, почива на обективни критерии и борави единствено с проверима информация. Инициативата поставя акцент върху повишаването на общественото доверие в управлението на съдебната система и подобряване имиджа на правосъдието в България.

II. Методология

Инициативата за прозрачни съдебни назначения се основава на постъпателното развитие на цялостна методология за граждански мониторинг с основни принципи: 
- Ползване на международен опит с доказана ефективност.
- Последователно съобразяване с българските законови и конституционни стандарти, както и с духа и практиката на българските правораздавателни традици.
- Участие на широк кръг експерти.
- Вземане предвид мнението на съдийската общност.
- Сътрудничество и диалог с органите на съдебната  власт и други държавни  институции.
- Използване на обективна, проверима, публична и когато е възможно, официална  информаци в изграждането на т.нар. профили или публични представяния.
- Постоянно усъвършенстване и разширяване на  мониторинга.
Формулата на методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения се резюмира в три взаимосвързани реквизита: (1) Събиране на публична информация за  кандидатите за съдийски назначения и нейното представяне в рамките на детайлни стандартизирани профили, които  биват обсъждани с магистратите. (2) Публикуване на профилите на официалната интернет страница на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. (3) Подбуждане на обществения дебат.                  

Профилите се създават по повод на конкретни кариерни процедури, процедури засягащи формирането на ръководството на съдебната система и на нейния общ кадрови потенциал. Съдържанието в тях почива на систематизирана информация, извлечена от публични източници, включително регистри, декларации, заключения, документи и други данни, изготвени от съответните държавни органи. Kато допълващи сведения се ползват и данни от публикации в уважавани медии, чиито автори са установими, а съдържанието проверимо. Процесът на събиране на информация следва законовите изисквания за защита на личните данни.

III. Финансиране/Подкрепа/Партньори:
Държавен департамент на САЩ и Фондация "Америка за България".

Официален уеб сайт: www.judicialprofiles.bg

Следвайте ни