Анализи

Анализи, доклади, публикации и изследвания

Изказвания на панелистите на конференцията "Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото" (2023)

Из коридорите на властта. Как се назначават ръководители на териториални структури в страната (2023)

Наблюдение и анализ на избора на регулаторни и контролни органи от Народното събрание 2013 - 2023 г. (2023)

Наръчник за идентифициране и сигнализиране за злоупотреба с публични ресурси за изборни цели (2023)

Индекс на корупционния риск при обществените поръчки (2023)

Гражданският сектор срещу дезинформацията (2023)

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (втора част) (2023)

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (първа част) (2023)

Oценки за дейността на съдебната система и нагласи за промяна на съдебната карта в съдебен район Перник (2022)

Висшите публични назначения в Изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация (2022)

Оценки за дейността на съдебната система и нагласи за промяна на съдебната карта в съдебен район Стара Загора (2022)

Анализ на избора на административни ръководители в прокуратурата за периода 01.01.2020 – 28.07.2021 г. (2022)

Спецпрокуратурата в медийното око. Медиен мониторинг (2022)

Анализ "Обществените поръчки в здравеопазването в България - начин на употреба" (2022)

Почтеност в действие. Практически наръчник за подаване на сигнали за злоупотреби на работното място (2022)

Какъв трябва да е профилът на следващия председател на върховния касационен съд според обществото (2021)

Преглед и анализ на дейността на прокуратура в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка и анализ на административно- наказателните и наказателните дела, свързани с пандемията от COVID-19 (2021)

Корупцията в здравеопазването: къде са проблемите. Гледната точка на гражданите (2021)

Резултати от проучване на общественото мнение за корупцията в здравната система 2021 [Презентация]

Настоящата политическа ситуация и възможността за конституционна криза – факти и прогнози (2021)

Стенограма на конференция „Конституцията на Република България - 30 години по-късно“ (2021)

Подаването на сигнали за нередности и корупция в България. Правна рамка. Whistleblowing и подаването на сигнали – прилики и разлики (2021)

Анализ "Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с COVID-19 в България" (2021)

Обществени нагласи към корупцията на работното място (2021) 

Анализ на социологическо проучване на тема "Нагласи към промени в Конституцията и свикване на Велико Народно събрание" (2021)

Нагласи към промени в Конституцията и свикване на Велико Народно събрание (2021)

Мнението на българските магистрати към Етичния кодекс (2021)

Възнагражденията в съдебната власт. Оценка и анализ на настоящата рамка и практика за определяне на основното и допълнителното възнаграждение на магистратите в България (2021)

Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели в България (2020) 

Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели в България [Резюме](2020)

Анализ и оценка на института на съдията-наставник в българската съдебна система. Предложения за подобряване на работата (2020)

Практически насоки за използване на социалните медии от съдии в контекста на Централна и Източна Европа (2020)

Извънредното положение в големите малцинствени квартали (13 март - 13 май, 2020 г.)

Преглед, инвентаризация и каталогизиране на законодателни инициативи и промени, свързани със съдебната реформа в България

Медиен мониторинг и анализ на тема "Атаките към съда" 2020 г.

Анализ на отговорите на въпросите, зададени от БИПИ в хода на конкурсни процедури за административни ръководители-председатели на съдилища
2019 г. 

Какъв главен прокурор искат гражданите?
Данни от национално представително изследване за оценка работата на главния прокурор и очакванията към следващия. Инфографика. Запис пресконференция по представянето
06 март ​2019 г. 

Методология за провеждане на изследване на потребителската удовлетвореност от предоставянето на съдебни услуги в България.
2018 г. 

Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование. Ценностни измерения в юридическото образование.
2018 г.

ЗАЩО ДА СИГНАЛИЗИРАМ?
Базово сравнително проучване на гражданската активност при подаване на сигнали за прояви на корупция от лица, заемащи държавни длъжности
2018 г.

Пълен доклад от проучване на тема: Несъстоятелността на физическите лица през погледна на експерти, заинтересовани страни и обществеността
2018 г.

Резултати от социологическо проучване на тема: Несъстоятелността на физическите лица през погледа на обществеността, експертите и заинтересованите страни
2018 г.

Несъстоятелността на физическите лица през погледа експертите, заинтересованите страни и обществеността (резюме на социологическо изследване)
2018 г.


Приложение на Регламент (ЕС) №44/2001 в Румъния и България в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз — резюме. Регламент (ЕС) № 1215/2012 — пътят напред
2016 г.

Оценка и очаквания към професионалните организации на магистратите (част от изследване "Нагласи на магистратите за реформи")
2016 г.

"Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" (кратко резюме)
2016 г.

Резултати от изследване "Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" (презентация)
2016 г.

Сравнителноправно изследване на института на съдебния заседател
2015 г.

Резултати от Емпирично социологическо изследване по проект "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието"
2015 г. 

Анализ "Ромите във Варна и Европейски избори 2014"
2015 г.

Резултати от Национално представително изследване за нагласи за реформи в прокуратурата и наказателното производство
2014 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство
2014 г.

Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство
2014 г. 

Доклад "Заключения от проверка на приложението на изискването за определяне на съдебния състав на случаен принцип"
2013 г.

Следвайте ни