Позиции

На 1 юли трябваше да влязат в сила новите правила за задължителна медиация по висящи съдебни дела. Конституционният съд отмени една от малкото докрай изпълнени мерки по националния план за възстановяване, а това ще ощети гражданите, фирмите и държавата

"Народното събрание систематично се проваля в опитите си да проведе публични, прозрачни и обосновани процедури по избор на органи /към настоящия момент това са 17 органа с изтекъл или предсрочно прекратен мандат и два, който дори не са конституирани"

"Това не е само злоупотреба с власт през нереализиране на принципа на мандатността. Това е едно калкулирано, политическо и не само усилие да бъдат манипулирани цели системи в изпълнителната и съдебната власт и то в дългосрочен план за постигането на определени предимства, за сметка на общественото доверие и социалното равенство"

"Служебните правителства в българската реалност управляват необичайно дълго, не са избирани и нямат отговорност пред избиратели, върху тях не се упражнява и парламентарен контрол. Това ги прави опасни. Все повече започват да се прилагат и ограничения за управлението и при редовни кабинети в края на мандатите им"

"Приключвам стажа си с увереност, че практическите умения, придобити в БИПИ ще бъдат от огромна полза в по-нататъшното ми развитие и вяра, че ще продължим да работим за по-активно гражданско участие и мониторинг, прозрачност на политиките и по-добра отчетност на институциите"

"От всичко, което става в българската съдебна власт не само в последните години, но почти от началото на прехода изглежда, че и тя е в състояние на война, в която системно са разрушавани и унищожавани морал, принципи и желание за реална независимост"

Тази позиция не противоречи на поетия от България ангажимент в Националния план за възстановяване и устойчивост – в частност в компонент „2.Г.1 Бизнес среда“ и в рамките на реформите за противодействие на корупцията, в който е заложено изготвянето и въвеждането на законодателни мерки за регулиране на лобизма, базирани на добри практики от другите европейски държави

Конкурс за студентско есе 2024 г.

За шести пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета. Тази година темата е "Възможно ли е медиацията да замени традиционното правосъдие" 

Стоян Трифонов, V курс студент по "Право" в СУ "Св. Климент Охридски"

"Завърших стажа си в Българския институт за правни инициативи с усещане за  богато и изпълнено с множество възможности изживяване. Институтът предостави не само теоретични познания, но и практически умения. Екипът беше изключително представителен и професионален, създавайки вдъхновяваща работна обстановка"

На основание Раздел II., т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание, във връзка с чл. 91б от Конституция на Република България, поставяме следните въпроси:

Очакваме народните представители в 49-ото Народно събрание да са на висотата на обществените изисквания за ефективна институционална инфраструктура. Заявките на управляващото мнозинство за спазване на високи стандарти при избора на независими органи не трябва да катастрофират в повтаряне на дългогодишни порочни практики на задкулисно договаряне и партийно-квотно разпределяне на позиции в регулаторите.

На ниво терминологични бележки следва да се отбележи, че е необходимо да бъде направено ясно разграчинение между термините „лобизъм“ и „застъпничество“. В концепцията са направени стъпки в тази посока, но те не са достатъчни.

Изказвания от конференцията, провела се на 19.09.2023 г. в Централен Военен клуб – София

В контекста на динамични политически процеси и по повод на внесения в 49-ото НС проект за промени в Конституцията БИПИ в партньорство със Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България инициираха широка обществена дискусия относно предлаганите изменения.

Въпреки че споделяме убеждението за необходимостта от допускане на анонимни сигнали и съответната законодателна уредба, намираме че съдбата на анонимните сигнали за нарушения, които безспорно съществуват към момента и ще съществуват при прилагането на закона, не може да бъде уредена с наредбата.

И в трите варианта има много неизвестни и те са свързани най-вече с това, че освен сроковете за процедурата, фиксирани в ЗСВ, други времеви рамки няма. КС не е обвързан с такива за произнасяне, ВАС също. Факторите, които биха могли да ускорят този процес, са най-вече на терена на политическия и обществения натиск. Такъв вече има от страна на експерти и професионални организации, които наблюдават процесите в съдебната власт от години.

На 02.06.2023 г. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. С него Националната следствена служба (НСС) се извежда от системата на прокуратурата и се възстановява по-ранната й позиция до 2009 г. на самостоятелен орган на съдебната власт.

От една страна, съждението на Кирил Петков е вярно – регулаторите са по-важни от правителството, особено в контекста на политическата криза у нас и абсолютното им овладяване от срасналата държава – сплав между сенчести корпоративни интереси и фасадно правителство.

„…при провеждането на конкурсни процедури ДФЗ следва да оповестява публично етапите и решенията по провеждане на даден конкурс. По този начин се гарантира прозрачност на конкурсната процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите, както и политическа независимост на лицата кандидатстващи за дадена позиция…“, се посочва в съдебното решение.

Съгласно Конституцията и Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет осигурява и отстоява независимостта на съдебната власт. Като представители на граждански организации считаме, че пленумът на ВСС следва да свика извънредно заседание, на което да разгледа позицията на г-н Сарафов и да обсъди в дълбочина причините за направената от него констатация за нарушаване независимостта на прокуратурата и съдебната власт.

Повече от всякога е необходимо обединение и поставяне държавния  интерес на първо място и загърбване на партийните сметки. Призоваваме народните представители в спешен порядък да предприемат неотложните действия за провеждане на процедури по избор за попълване на състава на органите с изтекъл мандат или такива с непълен състав.

От Български институт за правни инициативи оценяваме усилията на двете най-големи коалиции в 49-ия парламент и същевременно искаме да припомним, че не трябва да бъдат оставени на заден план процедурите за избор на органите с изтекъл мандат. Именно тяхното попълване гарантира законосъобразното им функциониране, спазването на принципа за разделението на властите и осигуряването на върховенство на правото. 

...

Нова кампания, стари идеи. Така, в едно изречение, може да се обобщи сравнителният преглед на идеите на политическите партии по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и административната реформа. От БИПИ следим внимателно какви са предложенията на политическите сили за установяване върховенство на правото и добро управление в България от 2009 г. досега. В тази кампания темата като че ли изпадна от политическите дебати.

Какви мерки според Вас ще са необходими, за да се справи българската съдебна система с такова потенциално засилено координиране и дори хармонизиране на законодателствата на ДЧ в областта на наказателното правосъдие?

Снимка: сайт на Сметната палата

Ако трябва да се търси отговорност за дейността на "Нексо", защо ударът на парламента не се насочи към други институции, които имат своите компетентности да разследват предполагаемо незаконно финансиране на политически партии? Оказва се, че Цветков е най-лесната изкупителна жертва, която да замаже редица неясноти около международния скандал.

Защита на правата в Метавселената

За пета поредна година Фондация БИПИ, съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България, организират конкурс за студентски есета. Тази година темата е "Защита на правата в Метавселената". Крайният срок за предаване на есетата е 23 януари 2023 г. на office@bili-bg.org. В заглавното поле на имейла трябва да бъде изписано "konkurs za ese". 

Въвеждането на възможността за съдебен контрол на решенията на прокурора за отказ да образува разследване е належаща мярка за повишаване на гаранциите за защита на правата на гражданите в наказателния процес. Без да бъдат панацея, предложените промени в НПК създават предпоставки за преодоляване на съществен принципен дефицит в наказателното производство в България, а имено – липсата на реална възможност за контрол на прокурорските откази, извън вътрешно-йерархичния такъв.

Една от широко дискутираните теми в съдийските среди е тази за възнагражденията и начина на определянето им. Какво е Вашето мнение по въпроса - смятате ли, че разликата във възнагражденията между инстанциите е прекомерна? Необходимо ли е законово закрепване на критериите за определяне на възнагражденията на всички нива в системата, а не само на т.нар. „трима големи“?

На стр. 29 от концепцията си съобщавате, че активно методическо ръководство се осъществява „в много случаи неформално в неотложни и спешни ситуации“. Какво визирате под неформално и има ли общо то с масовата представа в нашето общество за „вдигане на телефон“ и даване на нареждания на разследващи, в противоречие с признатото им от закона право на провеждане на разследването по вътрешно убеждение, освен когато не са им дадени изрични указания от прокурора?

Ако гражданският дух и инициативи не съществуваха, Европейският съюз би функционирал по коренно различен начин като правен ред и общност, изградена на определени ценности. Мерките и политиките в защита на климата са възприети, например, благодарение на информационните кампании, участието и дейностите на трансграничните мрежи на гражданското общество.

Още от първия си ден 48-ото Народно събрание се проваля пред гражданското общество и пред целия народ в това, че народните представители не успяват да се поучат от грешките на предходните състави на законодателния орган на страната. Сега повече от всякога е необходимо обединение и поставяне на първо място на интереса на държавата, а не на тяснопартийния интерес. Ето защо, наред с незабавното започване на законодателната дейност на Народното събрание, призоваваме народните представители в спешен порядък да предприемат и неотложните действия за провеждане на процедури по избор за попълване на състава на органите с изтекъл мандат или такива с непълен състав.

Ендемичният характер на корупцията в България предполага всякакъв вид нормативни актове свързани с нейната превенция и ограничаване, да бъдат широко дискутирани, защото противното би предполагало изначално включени в самия документ възможности за злоупотреби.

Необходимо е в Стратегията да се отдели внимание на нуждата от засилено и задължително гражданско образование като част от ранната превенция. Въпреки че е спомената ролята на Министерство на образованието, никъде в проекто- документа не се говори за гражданското образование. Необходимо е да се предвиди то да се въведе като задължителен елемент от училищното образование, но не само за ученици в последните класове на гимназията, а за всички ученици от 4-ти до 12-ти клас.

ЕК поставя акцент и върху гражданският контрол при реализирането на мониторинг на национално равнище. Същевременно структурата на Съвета включва единствено участието на държавни институции и то на най-висше ниво. В този смисъл, вътрешният механизъм за сътрудничество и проверка ще бъде заключен само в рамките на субектите от държавната власт без възможност за пряко участие на външни субекти.

Инфографика БИПИ 2022

На 2-ри юли (събота), 2022 г. ще се проведе Общото събрание на прокурорите за избор на новия състав на ВСС, като това е петото от общо шест (по две за квотата на съдиите, прокурорите и следователите). Кандидатите са общо 8, като черитима от тях ще бъдат за членове на новия състав на ВСС. В изработените от нас инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях.

Избирателната секция в Съдебната палата на 25-26 юни 2022 г.

Подобно поведение от страна на ВСС не е изненада, и за пореден път доказва нежеланието на висшия административен орган на съдебната власт да комуникира с другите власти, като да демонстрира самодостатъчност, която в конкретния случай рефлектира върху всички магистрати.

Становище на БИПИ

Предлагаме да се обмисли още веднъж предложението в Наредбата да се включи разпоредба, която да задължава преподавателите, които провеждат семестриални изпити, да изготвят и да направят публични критериите, по които оценяват, независимо от формата на изпита – писмен, устен или друг. В тези критерии да посочат знанията и уменията, които се цели да бъдат проверени и начина, по който се оценяват те

Писмо до Комисията по конституционни и правни
въпроси в 47-ото Народно събрание

Изборът на членове от парламентарната квота във
Висшия съдебен съвет е крайъгълен камък за бъдещото развитие на съдебната реформа. Той е натоварен с огромен интерес от магистратската общност и обществото, тъй като политическото „лепило“ на управляващото мнозинство е именно възстановяване върховенството на правото в България и борбата с корупцията.

Въпроси към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на прокурорите на основание чл. 19, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/17.02.2022 г.)

Инфографика БИПИ 2022 г.

На 18-ти юни (събота), 2022 г. ще се проведе Общото събрание на съдиите за избор на новия състав на ВСС от професионалната квота. Това е третото от предстоящите общо шест (по две за квотата на съдиите, прокурорите и следователите). Кандидатите от квотата на съдиите са 15, като от тях ще бъдат избрани шестима членове в новия състав на ВСС. В изработените от нас инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях. 

Въпроси към кандидатите за членове на Съдийската колегия на ВСС от квотата на съдиите на основание чл. 19, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/17.02.2022 г.):  

Инфографика БИПИ 2022 г.

На 4-ти юни (събота), 2022 г. ще се проведе Общото събрание на следователите за избор на новия състав на ВСС от професионалната квота. Кандидатите от квотата на следователите са трима - Бойко Атанасов, Петко Петков и Наталия Стаменова, като от тях ще бъде избран само един член в новия състав на ВСС. В посочените инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях.

По отношение на лицата, които могат да получат защита: Предложеното заглавие на чл. 5, а именно „лицата, които могат да получат защита“ навежда на мисълта, че лицата „могат“ да получат защита, т.е. тя е поставена под условие от благоволението на една или друга институция, а не че такава се дължи по силата на закона, чиято основна цел е именно защитата на тези лица. Заради това предлагаме, в случай, че законопроектът запази подхода всеки член да има заглавие, то заглавието на чл. 5 да се промени на „Лица, на които се предоставя защита“.

Въпроси към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на следователите – Бойко Йорданов Атанасов, Петко Стефанов Петков, Наталия Василева Стаменова на основание чл. 19, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/17.02.2022 г.):

Автори: Биляна Гяурова-Вегертседер и д-р Теодор Славев

Една интересна мярка, която е намерила своето място в ПВУ е свързана с въвеждането на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство. Мярката не е еднозначна и аргументите против започват от нарушаване на Конституцията до прекомерна натовареност на съдиите. ПВУ споменава последното и обещава изработване на разпоредби за избягването й. 

Българският институт за правни инициативи от години осъществява мониторинг на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани от парламента. Ангажирани сме с въпроса за установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление, като при публичните назначения не остават съмнения за задкулисни партийни договорки.

Снимка: СЕС 

Тепърва ЕК ще е изправена пред предизвикателството да приложи инструментите по регламента. На този етап ЕК е успяла да разработи насоки за прилагането на Регламент 2020/20921. Със сигурност събитията около войната в Украйна ще поставят на заден план останалите процеси в ЕС, но и подчертават ярко важността от защита на правовата държава и борбата с корупцията.

Това, което е уредено в закона е, че заплатите на „тримата големи“ /председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор/ се равняват на 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд на РБ. Точната цифра не е ясна, защото размерът на заплатата на председателя на КС на свой ред е функция от заплатата на председателя на Народното събрание и тази на президента на републиката. Нещо повече, тя не е публично оповестена и оттам изчислението допълнително се затруднява. До него може да се стигне през сложна система от сметки и пак крайната цифра ще е по-скоро приблизителна. Това положение силно контрастира с призивите за публичност и прозрачност в системата и обективност при формиране на основните и допълнителни възнаграждения.

Повече от 12 години – толкова продължават нерешените проблеми в Благоевградския съдебен район. Предишните състави на Висшия съдебен съвет (ВСС) пакетираха всички скандали в Благоевград с корупционен привкус, сериозни съмнения за случайно разпределение на делата, тенденциозно отношение на председателя на Окръжния съд в Благоевград към ръководството на Районния съд и неподходящи управленски решения като „междуличностни конфликти“ между конкретни съдии. В последните месеци напрежението в съдилищата в района отново се засили, но по всичко личи, че и този състав на Съдийската колегия (СК) възприема подход да не чува оплакванията и жалбите на съдиите в Благоевградския район... 

По отношение на отмяната на т.нар. „кариерни бонуси“ и финансови обезщетения изразяваме положително становище като същевременно сме на мнение, че ЗИД на ЗСВ следва да бъде разширен и в него да бъдат въведени текстове законово закрепващи начинът на формиране на основните трудови възнаграждения на магистратите. Аргументите в тази посока са следните:

Начинът, по който към момента се формират възнагражденията на магистратите в голяма степен е оставен на дискрецията на ВСС, доколкото съгласно сега действащата уредба /чл. 218 ЗСВ/ пленумът на ВСС е този, който определя размера на възнагражденията;

В разгара на зимата и с удрящи тавана сметки за отопление, страстите около това кой ще наследи Иван Иванов като председател на Комисията за енергийно и водно регулиране се нажежават. Новото парламентарно мнозинство започна сезона на назначения в регулаторите с фалстарт.

Макар и парламентарната комисия по енергетика да се оглавява от представител на победилата на изборите през ноември формация „Продължаваме промяната“

Заявявате намерение да създадете общо за ВКС аналитично звено, в което освен върховни съдии, да участват и външни експерти – преподаватели, бивши върховни и конституционни съдии. Безспорна е ползата от такова образувание, още повече, че исторически подобно е имало при Върховния съд.

Стажантска програма 2022 г.

Български институт за правни инициативи търси критично мислещи ентусиасти, които желаят да задълбочат познанията си в работата в неправителствения сектор чрез 4-месечен платен стаж. Желателно е да си студент по право или обществени науки, със завършен поне първи курс на обучение.

В решението се казва, че с акта си министърът на правосъдието „без основание и без мотиви е насрочил нова процедура, с което е препятствал своевременно формиране на Гражданския съвет“. Съдът е приел и за неоснователен доводът на министъра на правосъдието, че са били ограничени права на други неправителствени организации да участват в процедурата – теза, която и БИПИ беше застъпил.

Казусът попадна в полезрението на Европейската комисия и е посочен от нея в доклада за върховенството на правото за 2020 г. Той стана обект и на внимание от българския парламент като част от парламентарно питане от Крум Зарков (БСП) до бившия вицепремиер, отговарящ за съдебната реформа Екатерина Захариева (ГЕРБ).

Снимкa: parliament.bg

Недоумение буди поведението на представителите от ПГ „Продължаваме Промяната“, които, водени от председателстващия комисията Настимир Ананиев, гласуваха „въздържал се“ по предложенията ни. Очевидно не е проблем от ПП да подкрепят ГЕРБ, когато предлагат мораториум върху цените на тока, парното и ВиК услугите, но е проблематично да застанат зад внесено от бившите управляващи предложения, идващи от гражданския сектор.

На изборите през ноември тази година българските граждани ясно заявиха волята си за съдържателна промяна на съществуващия управленски модел. Политическите заявки за повече прозрачност, професионализъм и почтеност в политиката срещнаха одобрението на избирателите. Дали народните представители ще успеят да задържат този кредит на доверие зависи още от първите стъпки, които Народното събрание ще предприеме във връзка с Правилника си за организацията и дейността и дали ще намери сили да въведе стандарти при избора на органи – дългогодишно искане на гражданското общество в България.

Конкурс за студентски есета 2021 г.

За четвърти пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета.

Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2021 г. (вторник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org

Целта на проучването е да провери запознати ли са българските граждани с работата на Върховния касационен съд (ВКС), какъв според тях трябва да бъде следващият председател на съда, какви качества да притежава, кои са най-важните неща в неговата работа и др. Припомняме, че на 28 октомври /четвъртък/ изтича последната възможност за номиниране на кандидати за председател на ВКС. Към момента единствената кандидатурата е на заместник-председателят на ВКС – съдия Галина Захарова, която бе издигната с единодушие от всички 83 съдии, присъствали на заседанието на Пленума на ВКС, като самата тя не е взела участие в гласуването.

Нашето последователно и категорично мнение е, че е необходимо да се създаде единен специализиран орган, който да приема, обработва и разследва сигналите за нередности. Не смятаме, че идеята сигналите да се изпращат и обработват от вече съществуващите органи в различни области, е в състояние да обезпечи ефективността на подаването на сигнали, нито дa гарантира сигурността на лицата, които са подали сигнал. Трудно е да си представим и как самите структури за външно подаване на сигнали ще се еманципират от органа, с когото самите те са в субординационна зависимост, за да могат да предложат необходимата мяра на проверка на сигнала и защита и(или) подкрепа за сигнализиращото лице, в ситуации, в които сигналът е насочен срещу нередност в самия орган.

На 12.10.2021 г. приключват събеседванията с кандидатите от външния конкурс, а след това, според закона, резултатите трябва да бъдат обявени до 7 дни.

От създаването си преди повече от 10 години системата на административните съдилища придоби изключителна важност поради естеството на делата и големите интереси, които се засягат. Ето защо не по-маловажно е какви юристи влизат в тази система и доколко прозрачно се организират конкурсите. Изложената фактология повдига съмнения именно по отношение на прозрачността на процедурата и наличието на непотизъм при провеждането ѝ. А конкурсите за административните съдилища са ключови, защото от тях зависи кои ще са следващите съдии, които разглеждат делата, заведени от граждани срещу властта.

Снимка: parliament.bg

Целият хаос в последния парламент се отразява и на опитите за кадруване-така например, депутатите от Комисията по енергетика и климат не стигат до обсъждане на процедурните правила за избор на нов състав на КЕВР, от която зависят цените на тока и газта, „поради невъзможност, залата е заета“, както казва Иван Хиновски от ИТН. Макар и със заявка за повече публичност и прозрачност в работата на институциите и „възстановяване на парламентаризма“, т. нар. партии срещу статуквото не направиха абсолютно нищо нито в 45-ия, нито в 46-ия парламент, за да завишат стандартите при избор на органи от Народното събрание, въпреки призивите и предложенията на БИПИ.

В частта с приоритета за защита на основните европейски ценности и върховенството на правото е отделено преимуществено внимание на новия механизъм за върховенство на правото, който е само един от инструментите по новата рамка. Въпреки че в документа се отправя призив за отпадане на механизма за сътрудничество и проверка с аргументи в посока административна натовареност, трябва да се посочи, че се преустанови изготвянето и публикуването на доклади по МСП за България, а решението за отпадането на механизма е на най-високо политическо ниво, поради липса на решение на Съвета, въпреки становищата на ЕК и ЕП за отпадането му.

Процедурата, в която участват двамата кандидати /точно толкова колкото са и овакантените места/ е натоварена с особена важност, защото е пряко обвързана и с предстоящото откриване на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. ВКС остана един от малкото непревзети бастиони на независимост в съдебната власт и това повишава значението и залогът на процедурата. Политическата конюнктура в момента е променена, но пластовете не са разместени до степен на необратимост и за това не е без значение кой ще бъде избран за следващ председател на ВКС.

Инфографика на БИПИ

От години БИПИ полага усилия да създава достъпно съдържание, което да обяснява сложните процеси и процедури в съдебната власт. Основната цел на създаваните от нас инфографики е да представи обемна информация чрез графични изображения. Настоящата инфографика представя систематизирано етапите на подбор на Европейските делегирани прокурори (ЕДП), както и техния профил.

Излишно е да се припомня важността на Конституционния съд, която през годините се повишава, тъй като се увеличава и броят на субектите, които могат да го сезират. Това, което е необходимо да се припомни е, че за разлика от всички останали органи, чиито мандати са изтекли (Главен инспектор и инспектори при ИВСС, КЕВР, КЗЛД, БНБ и др.) и които продължават да изпълняват своите функции при изтекъл мандат, което Съдът на Европейския съюз е определил като „изпреварващо послушание“, това правило не важи за съдиите от Конституционния съд.

Така приетите от Комисията процедурни правила не отговарят на принципите за публичност; прозрачност; обективност; равнопоставеност; предвидимост на процедурите и отчетност на назначаващия орган.

Ако 46-то Народно събрание иска да създаде реални гаранции за пълноценна, конкурентна процедура, качествено гражданско участие и задълбочен дебат, то процедурните правила за избор на управител на БНБ трябва да бъдат ревизирани. Обратното би означавало, че българският парламент възстановява най-порочните практики при избора на органи.

На 23 юли 2021 г. Административен съд София - Град (АССГ) в състав с председател съдия Цветанка Паунова се произнесе с решение по дело № 4998/2021, с което осъжда УМБАЛСМ „Пирогов” да предостави достъп до обществена информация, поискана от БИПИ.

На 17 февруари 2021 г. от БИПИ изпратихме до УМБАЛСМ „Пирогов” заявление за достъп до обществена информация, задавайки 8 въпроса, свързани с разходването на средства по време на епидемичната обстановка в страната в периода 13.03.2020 г. – 31.03.2021 г.

Национален план за възстановяване и устойчивост

Планът за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ е инструмент създаден от ЕК насочен не само към реформи свързани директно с преодоляване на последствията от пандемията, но и към такива, които да стимулират развитието на съответната държава в области, в които тя има дефицити или изостава с важни промени.  В тази връзка е и обвързаността на Плана със специфичните за държавите препоръки от Европейския семестър, както и с други конкретни за дадената държава препоръки и документи.

Това са процедурите за избор на магистрати на лидерските позиции в системата и изборът на членове на кадровият орган отговорен за тях – Висшият съдебен съвет. Разплитането му минава и през преодоляване на прословутото Решение № 3 на КС от 2003 г., което напоследък отново бе развято като знаме, под което се строиха редиците в защита на фигурата на главния прокурор. Един от субектите овластен да сезира КС са народните представители – 1/5 от тях или 48. Аритметиката показва, че в момента има такива парламентарни групи, които дори самостоятелно могат да отправят питане към КС, което да бъде насочено към ревизиране на Решение № 3. И ако до момента никой друг субект не го е направил, то съдейки по заявките на част от парламентарно представените партии, може да предположим, че подобен ход би бил абсолютно логичен ако наистина се търси „промяна, а не подмяна“ и „дълбока“ реформа в съдебната сфера. Има ли в 46-то НС 48 народни представители, които да реализират правомощието дадено им по Конституция или заявките отново ще останат само предизборни лозунги? 

Снимка: www.parliament.bg

Народното събрание извършва отрицателна селекция, когато кадрува. Партиите разпределят на квотен принцип местата в колективните органи. Обикновено се търсят лоялни хора, които формално покриват изискванията за заемане на длъжността. Лакмус за реалното мнозинство в парламента ще бъде именно моментът, в който започнат да се попълва състава на органите. Истинското предизвикателство ще дойде при процедурите, които изискват мнозинство от 2/3, защото там ще са необходими гласовете на ДПС или ГЕРБ. При назначаването на други органи пък може да сме свидетелства на мнозинства, различни от тези, които са подкрепили кабинета.

Чрез акта на избор на ръководители или ръководни органи на институции от най-различен порядък и сфера на дейност, Народното събрание оказва значително влияние върху формирането на конкретните секторни политики, задава политическия заряд за легитимиране на управлението на тези институции. Процедурата по назначаване на техните ръководители следва да бъде решаващ момент за потвърждаване на интегритета, мотивацията и експертизата на кандидатите за управленски позиции. Подобна процедура е от изключителна необходимост за повишаване прозрачността и следователно доверието в парламента, за възстановяване на диалога между обществото и институциите, за усъвършенстване на демократичния политически процес.

Какво се промени от 22 октомври 2020 г. досега? Накратко – проведоха се избори № 1, които разместиха властовите пластове до степен, че след тях не успя да се излъчи правителство и се премина към подготовка на избори № 2 – предсрочни. Във времето между тях работи служебно правителство, което видно от действията му, има желание да реализира исканията на протеста – справяне с овладяната държава

Заключението ни от наблюдаваните над 60 процедури за избор е, че въпреки малките стъпки към повече публичност и прозрачност от 42-то Народно събрание насам, все още процедурите за избор, които извършва Народното събрание страдат от дефицити като липса на прозрачност, на конкурентост, на задълбочен професионален дебат за състоянието на сектора и органа, за който се извършва избор, липса на обособена проверка за почтеността на кандидатите, ограничено включване на професионалните, браншови, синдикални и неправителствени организации в процедурата и в обсъждането. Парламентът се проваля да наложи принципите на меритокрацията при изборите, които провежда, и вместо да избира професионалисти в регулаторите, оставя впечатление, че чрез партийни квоти се създава политическо вмешателство в работата на независимите регулатори.

Български институт за правни инициативи търси критично мислещи ентусиасти, които желаят да задълбочат познанията си в работата в неправителствения сектор чрез 3 – месечен платен стаж.

Желателно е да си студент по право или обществени науки, със завършен поне първи курс на обучение.

Вижте повече...

Представяме на Вашето внимание становище на Български институт за правни инициативи във връзка с искането на Президента на Република България зa ycтaнoвявaнe нa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa чл. 46, aл. 8, чл. 194, aл. 6, чл. 213a, aл. 2, чл. 411 а, aл 4 oтнocнo дyмитe „ĸaĸтo и дeлaтa oт ĸoмпeтeнтнocт нa пpoĸypopa пo paзcлeдвaнeтo cpeщy глaвния пpoĸypop или нeгoв зaмecтниĸ” oт Haĸaзaтeлнo-пpoцecyaлния ĸoдeĸc (HΠK) и чл. 136,  aл. 1 1 oт Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт.

Резултатите от изборите за 45-то Народно събрание ни изправят пред непозната за най-новата ни история ситуация, в която успоредно или дори преди решаването на въпроса за създаване на парламентарно мнозинство и кабинет, политическите играчи вече обсъждат възможността за свикване на Велико народно събрание и промени в Конституцията. Това предвещава турбулентни времена за страната. Може да се окаже обаче, че в тази ситуация  новият силен парламентарен фактор – формацията на Слави Трифонов, има един коз повече от опонентите си, даден му от ВМРО с поправка в Закона за прякото участие на гражданите, гласувана през есента на 2020 г.   

На 4 април 2021 г. предстои да изберем народните представители за 45-то НС. БИПИ следи какво предлагат партиите в техните предизборни платформи и програмни документи най-вече в частта им за върховенството на правото, съдебната власт и борбата с корупцията от 2009 г. В сегашната, по-скоро вяла предизборна кампания, ни направи впечатление, че единствената политическа партия, която няма нищо споменато в тази област е ДПС. Всички останали развиват определени идеи, в които не могат да се открият качествено нови предложения.

На основание чл. 20 (1) от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите във връзка с чл.29и (2) от Закона за съдебната власт, поставяме към СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ, следовател в НСлС, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ВСС, следните ВЪПРОСИ:

Стратегията за борба с корупцията за следващия стратегически период е логическо и логично продължение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020 г.). Предложеният за обществени консултации документ предлага всеобхватни приоритети и съответстващи изпълними мерки. Проектът следва високи стандарти от гледна точка на включване на заинтересованите страни при разработването и обществени консултации. Предимство на Стратегията е, че тя залага на мрежови подход в противодействието на корупцията, чиято ефективност е подробно изследвана в множество научни и практически издания.

Лого на Европейската прокуратура

 Във връзка с процедурата за избор на Европейски делегирани прокурори на основание чл. 11 от Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, приети с решение на ПК на ВСС по протокол №45/16.12.20 г. във връзка с чл.30, ал.5. т.19 от ЗСВ БИПИ отправи въпроси. 
Кандидатите за 10 Европейски делегирани прокурори са общо 35 магистрати, като от тях 24 са прокурори, 9 следователи и 2 съдии. 

Te ще бъдат изслушани в периода 10.02.-13.02.2021 г. 


Вижте въпросите тук... 

Светът има вече опит, когато юноши под 15 години участват в граждански протести, вдъхновяват протести за климата или се борят срещу расизма и езика на омразата. Въвеждането на по-задълбочени модули по гражданско образование в ранните училищни степени ще бъде стратегически инструмент за подготовката на учениците за сериозните дискусии, свързани с все по-турбулентния свят, за да не стават те жертва на фалшивите новини, популизма и страха от другия.

Инфографиките обръщат внимание на факта, че докато поведението на политици и експерти по отношение на Ковид-19 на дискурсивно ниво често изглежда объркано и неконсистентно, то по отношение на обвързаната с него финансова политика, подобно лъкатушене не се наблюдава. Така, за добро или лошо, 2020 г. се превърна в годината на нашето голямо задлъжняване. Огромните средства и бързината, с която те се разпределят са корупционни рискове. През 2021 г. ще наблюдаваме доколко ефективно и прозрачно се инвестират публичните средства, за да достигнат до тези, които се нуждаят.

Снимка: Съвет на ЕС

Oт текст на Биляна Гяурова-Вегертседер: 

Създаването на Европейската прокуратура и фактът, че тя е подкрепена от 22 държави членки е безспорно доказателство за нуждата от обединяване на усилията и уеднаквяване на процесите, свързани с наказателното преследване за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Основен двигател и гарант за нейния успех обаче, ще бъдат професионалистите, които ще работят както на централно, така и на местно ниво. Именно поради това, изборът на Европейски делегирани прокурори е ключов и ще бъде маркер за това дали държавата ни иска реални резултати от тази нова институция. Ако приемем, че парламентът с приетите допълнения и изменения в някаква степен се е провалил в това усилие, то върховният кадрови орган на съдебната ни власт все още има възможността да коригира дефицитите и организира наистина прозрачна и качествена процедура.

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема: Разобличаването (whistleblowing) в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията

Едно от първите неща, които направи главният прокурор, след като започна мандата си, бе да определи своите заместници. Сред посочените и по-късно назначени беше Пламена Цветанова. До деня на назначаването й – 29.01.2020 г. Пламена Цветанова е член на ВСС от Прокурорската колегия /а преди това следовател от Столична следствена служба/ и по-конкретно от парламентарната квота. През 2017 г., когато се проведе избора за нов състав на Висшия съдебен съвет, тя е предложена от парламентарната група на ДПС.

Българската държава е длъжна по силата на Договора за функциониране на Европейския съюз  да транспонира всеки приет акт на вторичното право на ЕС, какъвто е директивата. На 3.04.2014 г. е приета Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, създаваща задължение за държавите членки да въведат законодателство, което да отразява нейните стандарти. Директивата следваше да е транспонирана от Република България до месец ноември 2016 година. Това не е направено с изричен акт на националното законодателство.

Експертни организации извършващи наблюдение върху правосъдната система, изпратиха писмо до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и Антикорупционната група в Европейския парламент. В писмото си юристите изброяват редица случаи на нарушаване на върховенството на правото и данни за корупция от последните месеци - аудиозаписите с министър-председателя Бойко Борисов, СМС-те между Владислав Горанов и Васил Божков, разследването на Антикорупционния фонд „Осемте джуджета“ и др. В писмото са включени и действия на прокуратурата, които според авторите са недопустима намеса в политическия живот на страната и погазване на основни принципи на правовата държава.

От текст на Теодор Славев:

За по-малко от един месец и в разгара на протестите Народното събрание стартира цели шест процедури за избор, което е безпрецедентно.

Овладяната държава и корупцията се просмукват именно през регулаторите. Те са механизъм партиите да запазват влиянието си във властта дори и да не са в управление. На фона на забързване за попълване на състава на различни органи, което сигнализира за паника от евентуални предсрочни избори, Народното събрание удобно игнорира факта, че мандатът на главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изтече още през март месец.

Нека докато протестираме не забравяме, че освобождаването на институциите от заразата на корупцията не свършва с оставка на правителството, а започва оттам.

Докладът „Извънредното положение в големите малцинствени квартали, 13 март – 13 май 2020 г.” обобщава данни от блиц-анкетно проучване със затворени въпроси и допълнителни дълбочинни интервюта, проведено в периода 9 – 13 май 2020 г. на териториите на кв. „Столипиново” в гр. Пловдив и кв. „Факултета” в гр. София. Изследването е извършено от антрополога д-р Никола Венков по поръчка на Българския институт за правни инициативи.

Вижте повече тук...

Създалата се ситуация буди у нас безпокойство, че оставането Ви на позицията, както и на инспекторите на ИВСС, извън мандат, е предпоставка за нарушаване независимостта на Инспектората.

Обръщаме се към Вас с призив да подадете оставка като главен инспектор на ИВСС като по този начин дадете възможност на парламента да избере главен инспектор с мандата по чл. 132а, ал. 2 от Конституцията. Считаме, че това би бил морален акт, чрез който да се демонстрира стремеж към установяване на върховенството на правото.

Сроковете за избор на инспектори и главен инспектор на ИВСС отдавна са изтекли. Каквото и действие да предприемете оттук нататък, то трудно ще промени продължаващата ерозия в публичните институции, включително и в парламента. Независимо от това, надяваме се да осъществите в най-скоро време необходимите действия за провеждането на прозрачен, конкурентен и почтен избор, какъвто досега не е извършван от различни състави на парламента. С обявяването на процедурните правила за избор, Народното събрание трябва да подложи на анализ дейността на ИВСС през изтеклия мандат, на която база да се формират основанията за необходимите качества на кандидатите. Макар и със закъснение, това все пак ще демонстрира политическа мъдрост, отговорност и адекватен парламентарен рефлекс.

Въпреки че ВСС е най-реформираният орган, спрямо представените данни, поредицата от скандали, продължаващата липса на обществен и политически консенсус за начина на структурирането му, противоречивата практика при вземането на кадрови решения, оставят висящ въпросa доколко тези промени са ефективни. Още един факт, който ясно се подчертава от данните е, че концентрацията на законодателните промени през годините е била предимно върху съда и в по-малка степен върху прокуратурата и следствието. Кумулативно погледнато, промените за съда са 31,4%, а за прокуратурата – 20,2%. Данните ясно показват, че делът на промените в ЗСВ за съда спрямо прокуратурата се различават в значителна степен. В този контекст, не е случаен и факта, че международни институции и партньори на България (Европейска комисия, Венецианска комисия, ЕСПЧ и др.) критикуват недовършената реформа на прокуратурата.

От текст на Биляна Гяурова-Вегертседер:

Едно понятие, което до момента не беше използвано много често в политическата реторика, сега се наложи като норма – понятието безалтернативност. Сякаш всичко, в името на здравето, е разрешено и може да бъде пропускано и приемано без критика и коментар. Всеки дебат е излишен, предприетите мерки са… безалтернативни. Подобен начин на мислене е не само извън демократичните разбирания, но и доста опасен, защото ни връща към времената, в които да се мисли, че има алтернатива беше равно на престъпление. И докато политици, министри, кметове и др. смятат, че трупат положителен политически рейтинг с безалтернативността на действията си, на заден план остана разговорът за моралната и етична оценка на мерките и нуждата от такъв разговор.  

Познат най-вече като личен фалит или фалит на физическите лица, той дава втори шанс за граждани, изпаднали в невъзможност да погасяват задълженията си не по своя вина, да се върнат легално и пълноценно в стопанския живот.

С особена сила това важи за хората, които са принудени да излязат в неплатен отпуск, да напуснат работа, да бъдат съкратени или пък да не могат да осъществяват своята дейност като самонаети лица. В голямата си част това най-вероятно са хора, които имат кредити, заеми, ипотеки или друг някакъв вид финансови задължения с месечен падеж. Много вероятно е също така, в сегашната ситуация, те да изпаднат в невъзможност да изплащат своите месечни задължения.

Иван Гешев. Снимка: ПРБ

По време на изслушването на Иван Гешев на 24.10.2019 г като част от процедурата за избор на главен прокурор на Република България, от БИПИ зададохме 17 въпроса. Въпрос № 15 беше: Добре позната практика е всеки нов лидер да получава 100 дни толеранс (кредит на доверие), преди обществеността да коментира неговите действия. Кои са трите най-важни неща, които планирате за този период?​

От БИПИ направихме опит да проследим изявите, движението и акцентите в работата за първите 100 дни на г-н Гешев. В графиките може да се видят резултатите от този опит.  

Текст на Теодор Славев

Поведението на депутатите, при избора на хора в регулаторите, е част от причините за ниското доверие към институциите. Зависимостта, която се създава чрез самия акт на избор, е сигнал към гражданите, че институциите са овладени и че техните права и интереси зависят от милостта на силните на деня. Европейската съдебна практика описва състояние на изпреварващо послушание (anticipatory obedience) – това е поведение на вземащите решения от името на независими органи, което се ориентира спрямо волята на тези, които трябва да регулират. Такова послушание се осигурява именно чрез държане в неведение на висшите държавни служители за техния мандат – дали и кога той ще бъде предсрочно прекратен или пък оставен неограничено във времето, какъвто е случаят с Комисията за защита на личните данни. Единствено гражданският натиск е този, който може да принуди депутатите да следват правилата. В противен случай ни очаква още от същото – пробойни в големите обществени системи и задълбочаващи се кризи. Докато почтените професионалисти не заемат местата на спуснатите политически назначения в регулаторите, на политическите пешки, то ние ще се намираме в състояние на овладяна държава, която работи в интереса на малка по численост група от хора.

Снимка: news.lex.bg

Мандатът на този състав на ИВСС е към своя край. Парламентът отдавна трябваше да е задвижил процедурата по номиниране или поне по търсене на кандидати. А този процес е важен не само защото съставът на ИВСС ще бъде разделен по нов начин, но и защото гражданите, които потенциално могат да изпращат сигнали до Инспектората, следва да знаят как парламентът е достигнал до конкретните имена. Впрочем, някои от тези имена може и да са познати на професионалната общественост, защото законово няма пречка лица от предишния състав на инспектората сега отново да бъдат номинирани. Ако се стигне до такава ситуация, то това също ще е проблем, защото създава предпоставки за изграждането на инспекторатска номенклатура.

От приемането си през 1991 г. Конституцията на Република България е била променяна общо 5 пъти в частта отнасяща се до съдебната власт – 2003, 2005, 2006, 2007 и 2015 г. Във висока степен промените, осъществени преди България да стане пълноправен член на ЕС, са свързани с адаптиране на Конституцията към изискванията на Съюза. Последните промени от декември 2015 г. са по-скоро отражение на политическите процеси в страната, тъй като не се съобразяват с конкретните препоръки отправени към българския парламент малко преди приемането им.

Вече са изминали близо 5 години от действието на тези последни промени и проблемите от тяхната недовършеност (само припомняме, че през 2015 г. процедурата за промяна на КРБ беше спряна във финалния си стадий и на масата беше сложен нов, компромисен проект) могат ясно да бъдат видени в работата на Висшия съдебен съвет – основният административен и кадрови орган на системата.

От: Български институт за правни инициативи и Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията

Относно: Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет на извънредно заседание на Министерски съвет на 7.12.2019 г.

Приетият законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс цели да въведе механизъм за разследване и други процесуални действия срещу главния прокурор и неговите заместници чрез предложената нова фигура на прокурор, завеждащ Инспектората на прокуратурата. По включените в него разпоредби могат да се отправят редица бележки и коментари.

Призоваваме министър-председателя незабавно да поиска оставката на г-н Данаил Кирилов като автор на обсъжданите законопроекти и отговорен за провеждането на съдебна реформа. Дългогодишното неизпълнение на препоръките на Венецианската комисия (ВК) относно статута на прокуратурата и структурата на Висшия съдебен съвет, както и предложенията за конкретни мерки за тяхната промяна са подробно представени в становището на ВК от м. октомври 2017 г. Независимо от припомнянето им в новото становище от декември т.г., министър-председателят отказа публично да участва в дебат за промените, необходими за осигуряването на независимост на съда и отчетност на прокуратурата. Предвид видимите опити за осуетяване на законово разрешение на тези проблеми, не сме убедени, че препоръките от последните доклади на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, последното становище на ВК и резолюция на Комитета на министрите са намерили своето решение.

"По силата на чл. 9, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и § II, т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на КПКОНПИ, юридически лица с нестопанска цел могат да представят становища, включващи и въпроси към издигнатите кандидати за председател на органа. Въпреки предоставената ни от закона възможност, заявяваме, че няма да се възползваме от нея." 
Вижте целия текст на отвореното писмо до Народното събрание от пет организации във връзка с процедурата по избор на председател на комисия "Антикорупция". 

В свое интервю Ноам Чомски разказва за детските спомени у дома, докато радиостанцията предава вечерните „разговори до камината“ на тогавашния президент Франклин Рузвелт (1933-1945). Майката на малкия Ноам неведнъж е била напрегната, „но щом Рузвелт започнеше да говори с онзи негов тих, сериозен глас, всичко се успокояваше.“ Чрез своите автентични обръщения той успява да влезе в американските домакинства, внасяйки доверие и спокойствие в кризисните времена на Голямата депресия, а след това и през Втората световна война. В началото на 30-те години на миналия век, когато Рузвелт стартира първия си мандат (1933), радиото в САЩ тепърва започва да се развива. Така, без каквито и да било медийни и аналитични филтри и цензура, Рузвелт се обръща директно към гражданите, адресирайки ключови въпроси за бъдещето на страната. Неслучайно той е човекът с най-много президентски мандати в американската история.

БИПИ се включи в Кръгла маса за обсъждане и изработване на препоръки и коментари към Проекта на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, организирана от Българска платформа за международно развитие на 23.10.2019 г. По време на дискусията бяха изложени навременни и резонни коментари от представители на бизнеса и НПО. Коментарите на БИПИ се отнасят до Ос на развитие 4. Отзивчива и справедлива България, национален приоритет 10. Институционална рамка. Коментарите са публикувани и в Strategy.bg.

С доклада по МСП от ноември 2018 г. започна процесът на официално премахване на мониторинга, под който е поставена България. Това беше и първият силно политически доклад, който не взе под внимание някои негативни събития в страната. В резултат на това, 1-ви показател /съдебна независимост/, 2-ри показател /правна рамка/ и 6-ти показател /организирана престъпност/ бяха предложени за временно затворени. 
Очевидно е, че последният доклад по МСП е едно изпълнено политическо обещание, без да се вземе предвид реалната ситуация в страната. Периодът, в който беше публикуван доклада, подсилва съмненията в тази посока. От Европейската комисия и останалите институции на ЕС зависи да защитят демократичните ценности, върху които е основан Съюза. Под въпрос остава дали те ще преследват това. Отзивчивите действия на ЕК несъмнено ще се отразят върху доверието, което българските граждани имат в институциите на ЕС.

© БИПИ

БИПИ наблюдава процедурите за избор на лидерски позиции в съдебната система от 2011 г. Институтът е мониторирал над 160 процедури, като паралелно провежда мониторинг и на парламентарни назначения на висши държавни длъжности. Възможността за отправяне на въпроси, за първи път въведена в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и впоследствие възприета от други държавни органи, наложи висок стандарт за публичност и прозрачност при избора на еднолични или колективни органи. В актуалната процедура БИПИ отвори платформа, чрез която гражданите да поставят важните за тях въпроси, на които очакват новият главен прокурор (да може) да даде отговор. БИПИ благодари на всички български граждани, които се включиха и споделиха своите питания.  Изслушването на кандидата за главен прокурор е насрочено за 24 октомври (четвъртък). 

Снимка: БНР

В чл. 170 от Закона за съдебната власт са въведени 4 специфични изисквания към кандидатите за позициите на т.нар. „трима големи“. Доколко изискванията към председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор трябва да са идентични, е отделен въпрос с адресат парламента. Самите изисквания са във висока степен абстрактно формулирани, но показват, че за да заеме едно лице някоя от тези ключови позиции, нейните/неговите компетенции трябва да не се ограничават само до тясната му/й специализация. Това е особено важно за позицията на главен прокурор, защото той е самостоятелен орган в съдебната система. Отделно, има и значително по-широки правомощия, дадени му от Конституцията и закона, поради което неговата работа има значение не само за осъществяването на наказателната политика в страната, но и за развитието на правото и утвърждаване на държавността изобщо.

Във връзка с внесеното на 30 септември 2019 г. искане на политическа партия ВМРО до главния прокурор за прекратяване на дейността на правозащитната организация Български хелзинкски комитет, намираме, че подобни публични атаки са недопустими, рушат доверието на обществото в неправителствения сектор и се използват за политически цели, които не са в обществен интерес. Конституцията гарантира правото на сдружаване на гражданите, за да могат те да участват пълноценно в обществения живот. Неправителственият сектор е основна движеща сила на гражданското общество. Гражданските организации имат цели и ценности, които служат на гражданите, тяхното съществуване е в самата същност на демокрацията. 

Изработването и приемането на етични кодекси за поведение на заетите в публичната администрация кореспондира на основния демократичен принцип за добро управление. Той  се реализира чрез държавната администрация, която трябва да бъде обективна, вдъхваща доверие, прозрачна и предвидима.

Същевременно трябва да се прави разлика между етични норми и правила, нарушението на които, обикновено не се наказва, и правила и задължения, свързани с дисциплината и поведението на работното място, които могат да доведат до дисциплинарни процедури и съответните санкции. Обикновено природата на етичните норми е такава, която възпитава, съветва, вдъхновява и мотивира, а не такава, която наказва и дисциплинира. Дисциплинарна процедура и наказание следва да има тогава, когато нарушението на етичните норми на поведение стане грубо и системно.

Снимка: Дневник

От текст на Теодор Славев за Дневник: 

Пламен Георгиев подаде оставка на 31 юли, а Народното събрание го освободи предсрочно от заеманата длъжност като председател на КПКОНПИ в същия ден без дебати, въпреки искането на опозицията да бъде изслушан в зала. Съгласно чл. 11, ал. 5 от закона Народното събрание трябва да избере нов председател в двумесечен срок, който изтича в края на септември. Разбира се, народните представители могат и да се оправдаят с чл. 45, ал. 4 от парламентарния правилник, в който се казва, че по време на ваканции сроковете спират да текат. Само че мандатът на Пламен Георгиев, както и неговото правоотношение, са създадени въз основа на антикорупционния закон, а не на парламентарния правилник. Дори и да се приеме подобно тълкувание, това означава, че КПКОНПИ трябва да има нов избран председател до края на октомври тази година.

Ревизираният проект на ПМС прави опит за отчитане на отправените критики и предложения в изпратените становища по първоначалния проект. Същевременно предложеният за обсъждане вариант повдига нови въпроси. Желанието за създаване на национален механизъм, независимо от формата му, отразява не само индиректната препоръка от страна на ЕК, но и сериозните намерения от българска страна наблюдението на прогреса на осъществяваните реформи да продължи, макар и под друга форма.

Понятия като "върховенство на правото", "справедлив процес", "презумпция за невиновност" в наши дни служат повече като политически лозунги, отколкото като основополагащи правни принципи... Демонизирането на опоненти е за предпочитане пред тяхното ангажиране, нападат се критиците вместо да се печелят… А концепцията за справедливост е обърната с главата надолу—тя има различно значение в зависимост от това дали си политически противник или съюзник. Това е част от предговора на книгата на Прийт Бхарара, бивш федерален прокурор на Южен окръг, Ню Йорк. Думите му звучат правдиво. Разбираеми са. Подобни заключения могат да се направят и за актуалните събития в България. Справедливостта и правосъдието у нас са поставени пред поредно изпитание, омаломощени и опърпани от битки и спречквания. И е все тая дали сраженията се случват в кални локви или лъскави кулоари.

Коментарите се отнасят за Проект на Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, предложен за обсъждане в портала за обществени консултации strategy.bg на 28.06.2019 г.

Съобщението на Европейската комисия е своеобразно ранно предупреждение към държави като България, в които проблемите с разбирането и приемането на върховенството на правото като върховна ценност, са системни. Правилното позициониране в тепърва започващия дебат по детайлите е от значение за това, дали ще бъдем обект на един или на два механизма за наблюдение, сътрудничество,  проверка и санкциониране.

Именно такъв процес тече в страната от няколко месеца. Със заявката за създаване на механизъм за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и временно отстраняване на „тримата големи“ в съдебната система се извършва предателство на независимостта на съда. Защо?

Препоръката в заключението в доклада на ЕК по МСП би следвало да се тълкува в по-широк смисъл. Наблюдението и контролът имат значение само, когато се осъществяват както отвътре, така и отвън. В тази връзка и в светлината на горните въпроси е възможен дебат по отношение намирането на работещ механизъм за подобно наблюдение. Като минимум в него трябва да присъства и експертното мнение на специалисти извън институциите, които отчитат напредък по съответни показатели и това мнение да е неразделна част от обобщен доклад или друг вид документ отразяващ изпълнението на съответните мерки и препоръки.

Настоящето писмо изразява притеснението на част от неправителствените и съсловни организации в България относно представените от министъра на правосъдието на 14.06.2019 г. предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)[1] относно процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор (ГП).

Дискусионна остава целесъобразността гражданското образование, като отделен предмет да се изучава единствено в рамките на XI и XII клас на средното образование. В този период от образованието си една част от учениците вече са запознати с темите, които засяга гражданското образование, и фокусът им е насочен към бъдещата професионална ориентация. Тези пък, които наистина имат необходимост от образование, което да им даде елементарна гражданска грамотност, чрез която да се измъкнат от зависимостите на бедността или гетото, по един или друг начин често вече не са реална част от образователната система на тази възраст.

И все пак каквото и да е начало, то е по-добро от никакво начало.

В заключение, от прегледа на платформите на партиите и кандидатите излиза, че те искат силен Европейски главен прокурор с разширени правомощия. Това може би се дължи на ниската оценка за ефективността на българската прокуратура и някаква надежда, че европейска наднационална институция би била по-полезна за България. Подкрепата личността на Кьовеши обаче прилича по-скоро на евтин популизъм и опит да се трупат дивиденти, тъй като Европейският парламент вече застана зад нейната кандидатура.

От вече 13 годишното ни членство в Съюза обаче би трябвало да ни е станало ясно, че ако сами не подобрим ситуацията си, то едва ли отвън ще могат да направят каквото и да е. Друга явна констатация от анализа на платформите по отношение на върховенството на правото е, че това не е основна тема за повечето кандидати. Разбира се, политиката е въпрос на подреждане на приоритети и всеки има право на свое решение за най-болезнените проблеми. Но ако независимостта на съдебната власт и правовата държава не съществуват, то никаква права не могат да бъдат гарантирани – нито на хората, нито на фирмите.

Макар и позакъсняло като инициатива, Администрацията на Министерски съвет качи за обществено обсъждане Проект на Наръчник за гражданско участие. 

Публикуваният за обсъждане документ неправилно е озаглавен наръчник. Той по-скоро може да бъде определен като учебник или христоматия за гражданското участие поради обема и съдържанието на информацията включена в него . Ако желанието на МС е това наистина да бъде наръчник, то от така предложения документ следва да се отдели онази информация, която е с определено практическа насоченост и така да се създаде отделен документ.

Oт текст на Биляна Гяурова-Вегертседер: 

Опитите на местна почва да се изопачат препоръките по Механизма /а и не само по него/ могат да бъдат обяснени само с едно – липса на аргументи по същество, които да защитят тезата, че съдът не следва да е независим и безпристрастен правораздавател, а също да взема страна и да прокарва определена държавна политика по начина, по който го прави прокуратурата. И ако за последната това е същностна и важна характеристика, то за съда и за държава с такъв съд, това е пагубно.

Oт текст на Биляна Гяурова-Вегертседер и Теодор Славев:

В този контекст е нормално да се запитаме защо правителството не проведе избор на нов състав на КЗЛД и наруши закона? Политическата логика сочи, че всяка власт опитва да установи и задържи максимално дълго приближени до нея хора на ключови позиции в иначе по закон независимите регулатори. Обществената логика дава отговор на това питане: очевидно сегашното ръководство и състав на КЗЛД е удобно за властта, т.е. то и е приближено. Председателят и членовете на КЗЛД в момента са в състояние на „изпреварващо послушаниe“. От решението на Бойко Борисов зависи дали те ще са утре на работа или ще бъдат сменени, тъй като нямат демократичните гаранции, които дава мандата. В това положение те са зависими, институционално слаби и решенията им могат да се влияят от волята на изпълнителната власт. Последното, всъщност, представлява нарушение на правото на Европейския съюз.

Вчера изтече срокът, в който Народното събрание трябваше да избере новия състав на КЗЛД, което означава, че към момента най-малко легитимността в работата и решенията на Комисията е подложена на обществено съмнение. Неведнъж сме напомняли и ще повтаряме да го правим, че спазването на мандатността при упражняването на публична власт е фундаментален стандарт за демократичност.

От Български институт за правни инициативи настояваме, че Народното събрание следва да предприеме стъпки, чрез които да окаже контрол върху правителството и да изиска спазването на принципа за мандатност на публичните институции. В най-кратки срокове, МС трябва да структурира процедура за номиниране, която да отговаря на най-високите демократични стандарти и вярваме, че това наше разбиране се споделя и от законодателя.

В отворено писмо до министъра на правосъдието, Български институт за правни инициативи предлага на министъра да се свиква извнъредно Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 

Идеята е да обсъди изработването на механизъм за предсрочно прекратяване на мандатите на председателите на Върховния касационен съд /ВКС/, Върховния административен съд /ВАС/ и Главния прокурор /ГП/, обявен публично като приоритет. 

Вижте аргументите на БИПИ тук...

В България оставихме ръководството на тази гигантска институция да се избира от най-политизирания орган – парламента и то без дискреция от страна на изпълнителната власт, съдебната власт, гражданското общество и Президента. Липсата на институционален баланс дава отражение не само върху работата на Комисията, но и върху нейното ръководство. Независимо от това какви ще са резултатите от проверките, върху КПКОНПИ се хвърли петно, а от там и върху сегашното Народно събрание и опитите за поредните промени писани набързо, няма да го изтрият.

Ако се търси стабилизиране на работата на Комисията и изграждане на някакво доверие към нея, то законодателят следва да обмисли както механизъм за споделен избор на нейното ръководство, така и съответния обществен и политически капитал, които да гарантират нейната независимост.

Във връзка с изтичащия мандат на състава на Комисията за защита на личните данни на 15 април тази година, от БИПИ отправихме открито писмо в Министерски съвет, с което призовахме правителството да създаде условия за прозрачност и конкурентност на предложенията си за нов състав на КЗЛД. 

Вижте целия текст на писмото...

Настоящето становище е изготвено във връзка с обсъжданията, проведени на заседанието на НСАП от 7.03.2019 г. и като отговор на писмо изпратено от секретаря на НСАП - № 03.16 – 9/18.03.2019 г.

Като оценяваме високо последователните усилия на държавната администрация за повишаване качеството на работата на държавните служители, представяме на вниманието на Съвета няколко коментара по проекта. Те са породени най-вече от факта, че етичното поведение на всеки служител на държавна служба зависи едновременно както от правни правила, така и от определени етични стандарти. Именно последните в един момент са не само водещи, но се простират дори и отвъд конкретните правни задължения.

Като организация, която от осем години наблюдава систематично публичните процедури по избор от законодателната власт и в съдебната власт, с неудовлетворение отбелязваме, че Народното събрание продължава да нарушава законови разпоредби, когато осъществява правата и задълженията при избора изцяло или частично на колективни и еднолични независими контролни, надзорни и регулаторни органи.

Виж целия текст на отвореното писмо:

В продължение на устойчивата си практика да задава въпроси на кандидатите за административни ръководители-председатели, БИПИ отправи въпроси на основание чл. 50 (1) от Наредбата за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт във връзка с чл. 194а, ал. 6 от ЗСВ към двете кандидатки за ръководители на Специализирания наказателен съд: д-р Мария Карагьозова и Мариета Райкова-Пашова. Вижте техните отговори...

Очаква се следващата седмица, ресорната парламентарна комисия, да изслуша кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства. 

БИПИ се възползва от процедурата и постави въпроси към кандидатите за органа, който се занимава с чувствителна за обществото тема и който беше обект на скандали. 

Вижте въпросите...

СТАНОВИЩЕ относно: Обсъждане на Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка, публикуван на 13 ноември 2018 г., и продължаване на действията в изпълнение на препоръките от месец януари 2017 г. от Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, т. 1 от дневния ред на заседание на 27.11.2018 г.

Текст на Цветомир Тодоров

Нито пътуващите преподаватели, нито незаинтересованите студенти, нито непропорционално големият брой юридически факултети са изолиран български феномен. Български патент обаче е опитът системните проблеми да се борят с козметични промени. На всички е ясно, че всяка козметична реформа в юридическото образование няма да реши нищо, а най-вероятно само ще задълбочи проблемите. А без дълбока реформа в правното образование, истинската реформа в съдебната система е немислима.

Повече от 6 месеца съдийската колегия на ВСС не е извършвала избор на административни ръководители-председатели на съдилища. Днес тя ще изслуша кандидата за Административен съд - Бургас. 

БИПИ следи тези процедури и участва чрез постаняване на въпроси. Вижте отговорите на двамата кандидата.

Румен Радев, снимка: Цветелина Белутова, Капитал

Дали обаче зад верните и красиви фрази на Радев стоят действия, които да свидетелстват за синхрон между думи и дела, за свързаност между заявеното и реалното, когато президентът изпълнява правомощията и задълженията си? Достатъчно публична, прозрачна и отговорна ли е ръководената от Радев администрация, когато трябва да подготви президентските решения? Има ли двойни стандарти в работата на „Дондуков“ 2?

Радев направи показно  за необосновано, непрозрачно, непублично и безотговорно назначение. Нещо повече, той показва непоследователност в работата си – излиза че за Комисията за защита от дискриминация може да имитира демократичност, но за Конституционния съд – не. В съчетание с намеци за президентски режим, авторитарното и заключено за обществото вземане на решения от президентството дават опасни сигнали. Радев не само минира доверието в Конституционния съд чрез порочния начин, по който избра Семов, но и ни показа, че президентството не може да бъде нито водач, нито съюзник в битката срещу овладяването на институциите и връщането им на обществото.

Български институт за правни инициативи непрекъснато полага усилия за повишаване на доверието на гражданите в институциите чрез провеждането на отговорни, почтени и прозрачни назначения за висши държавни позиции. Част от тези усилия са и наблюдение и оценка на назначенията, осъществявани в системата на съдебната власт.

Във връзка с изтичането на мандатите на четири съдии от Конституционния съд, Народното събрание на Република България вече направи своя избор. Предстои издаване на указ на Президента за назначаване на съдия в КС, както и избор на двама съдии от съдебната власт.

БИПИ беше една от организациите, които имаха представител в работната група сформирана към МС, която беше натоварена със задачата да изработи проект на Правилник. Групата приключи работата си в средата на февруари 2018 г. със завършени текстове на проект на Правилник. От правна гледна точка, предизвикателство в работата на работната група се явиха несъвършенства в текстовете на ЗЮЛНЦ създаващи Съвета за развитие на гражданското общество до степен, повдигаща въпроса за работата на РГ при наличния законов материал. В предложения за обсъждане проект на Правилник има съществени различия с проектът приет от РГ. Част от тях са маркирани в настоящето становище.Заменете този текст с вашия

БИПИ отправи въпроси към единствения кандидат за съдия в Конституционния съд от парламентарната квота, Красимир Влахов.

Такава възможност е предвидена в чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с раздел II, т. 2 от процедурните правила за избор. 

Съдия Влахов ще бъде изслушен на 03 октомври в парламентарната комисия по правни въпроси. 

Инфографика

Въпросът не е да се имитира американската или някоя друга система. Въпросът е за отношението, уважението, отговорността и институционалния авторитет, които следва да се демонстрират и признават при провеждането на избори, които са ключови за управлението на държавата. Те трябва да бъдат взаимни – както от страна на кандидата/те, така и от страна на избиращия орган. И това важи с особена сила, когато става въпрос за парламента, защото в крайна сметка неговото отношение и поведение във връзка с такива избори е отражение на нашето поведение и отношение към институциите. И тук парламентът трябва да бъде положителен пример и да налага високи стандарти.

Снимка: "Шпигел"

Ако човек се вгледа малко по-внимателно в описаните на 26 страници данни и факти в доклада, ще открие неподправена прилика с България. За да сме честни, ако се замени Унгария с България, в 85 процента от случаите направените оценки и заключения ще са валидни и за нашата държава. С което си обясняваме и защо се пропука фасадната проевропейска и демократична маска на депутатите от ГЕРБ в ЕП. Те са наясно, че техниките на политическата атака срещу демокрацията, използвани от Орбан, се прилагат свободно и от Борисов. Най-вероятно, за разочарование на Корнелия Нинова, която се обяви за най-големият фен на Орбан в България.

50 неправителствеин организации, сред които и БИПИ, отправиха искане до Президента на Република България за връщане за ново обсъждане от Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Смятаме, че това е един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега и представлява сериозна крачка назад в посока на авторитарната държава, в която липсва адекватен контрол върху законността на актовете и действията на администрацията и върховенство на закона. 

се казва в искането.

Във връзка с предстоящото обсъждане на Четвъртия национален план за действия по инициативата „Партньорство за открито“ управление, Български институт за правни инициативи отправя следните предложения, които да залегнат като мерки в плана:

Първата стажантска програма, която откри БИПИ, завърши успешно. В рамките на 30 дни към екипа ни се присъедини Ивана Илчева, студентка по право в 1-ви курс на Софийския университет. Ивана се включи активно в работата на института и участва в събитията „Фалитът на физически лица в Република България - възможности и перспективи” и „Съдът близо до хората“ – кръгла маса, организирана от БИПИ и Районен съд Луковит. „Срещнах се с изтъкнати американски съдии, някои завършили в Харвард и работили като адвокати в Ню Йорк, представлявайки крупни компании от Уолстрийт. Беше ми изключително интересно да разговарям с тези хора и с удивление да установя, че славата и парите не са оказали отрицателно влияние върху тях, а напротив – разговаряха с мен като с равна.”, разказва тя. Щастливи сме от преживяното време заедно и пожелаваме на Ивана здраве и успехи за в бъдеще!

Днес БИПИ изпрати писмо до всички членове на ГС към ВСС по електронната поща на ГС, относно избора на адм. ръководител на СГС. На 05 август 2014 г. БИПИ внесе заявление за напускане на Гражданския съвет (ГС) към Висшия съдебен съвет. Мотивите ни бяха ясни: дефицит на равнопоставеност, прозрачност и отчетност във взаимоотношенията между ГС и върховния кадрови орган на съдебната власт. Отнасяйки се с уважение към труда и приноса на всички членове на ГС и без по какъвто и да било начин да се стреми да засяга неговата самостоятелност при вземане на решения, БИПИ призовава членовете на ГС да обсъдят публично и да съставят становище във връзка с проведената процедура по (не)избор на административен ръководител на Софийски градски съд на 13 март от Съдийската колегия на ВСС, следвайки процедурните възможности в неговите правила за работа. Пълният текст на писмото четете тук.

Едното от най-важните неща в работата на новата комисия е защитата на публичния интерес, а това се постига с максимална прозрачност и ясни правила. Още в самото начало комисията следва да посочи като свой главен приоритет изработването на такива правила и методология, които да гарантират прозрачност на вземането на решенията. Още повече, че прозрачността е основно средство за превенция на корупцията, а превенцията е в основата на дейността на новосъздадената комисия.

текст на Неда Грозева и Боряна Христова:
В кампанията за избор на членове на ВСС през 2012 г. сред номинираните някой рече, че всяка писарушка може да напише хубава концепция. Ноторно известно е, че за важни постове в държавата, където се изисква такава, кандидати се консултират с близки колеги, на които писаното слово и сладкодумието идат отръки. В това лошо няма. Винаги е добре някой да погледне текста след теб – независимо от предназначението му. Писмени концепции за работата си представят кандидатите в процедури за лидерски постове в съдебната власт (административни ръководители, председател на ВАС и ВКС, главен прокурор, главен инспектор и инспектори в ИВСС, директор на НСлС), но и извън нея. Всяка концепция разказва история. Въпросът е доколко ще отрази професионалните способности и интегритет на личността. И не само концепцията, а и цялата палитра от съпътстващи документи.

Снимка: БИПИ

"Философията на правото на запад се намира в криза. По начало философията на запад като идеология се намира в криза. Това е резултат от кризата в самите страни, от самия факт, че икономиката и цялото тамошно общество е в период на упадък..."

На 23 януари съдийската колегия на ВСС предстои да направи два важни избора за съдебната система - за председател на Окръжен съд Бургас и на Софийски окръжен съд. Съгласно нормативно предвидената възможност юридически лица действащи в обществена полза могат да задават въпроси на кандидатите. Зададените от БИПИ въпроси можете да видите на следните линкове: до съдия Темелкова (кандидат за ОС Бургас) и до съдия  Петков (кандидат за Софийски окръжен съд). 

Снимка: Дневник

Текст на Биляна Гяурова-Вегертседер:
Страхът идва от там, че реалните проблеми в страната трудно могат да бъдат замазани с фейс лифтинг на София. Страхът идва и от там, че въпреки желанието за пълно овладяване на институциите и подчинение на гражданското общество, това все още не се е получило. Невъзможността да се установи (все още) повсеместен контрол и единоначалие поражда страха. Той се подсилва и от факта, за тези шест месеца гояма част от Брюкселската отегчена бюрокрация ще идва тук на място и хвърлянето на прах в очите ще бъде много по-трудно.

Парламентът очевидно твърдо е решил да преизпълни няколко пъти програмата си до края на годината, за да може страната ни да започне председателството на Съвета на Европейския Съюз някак си на чисто – без тежки законопроекти, които да дават храна на опозицията и Президента, и без неосъществен /дори и толкова анемичен/ контрол върху работата на прокуратурата. Притеснението от последното е толкова силно, че на сайта на парламента, където е обявен дневният ред на правната комисия, е написан цитираният по-горе текст – „обсъждане (диалог)“. Тази очевидно странна формулировка създава впечатление за съзнателно желание за избягване на всякаква мисъл дори, че парламентът може да изисква каквото и да било от главния прокурор.

На основание чл. 173, ал. 8 от ЗСВ и във връзка с чл. 9 от Правила за избор на директор на Националната следствена служба екипът ни изпрати въпроси към Борислав Боби Сарафов, единствен кандидат за позицията.

Висшият съдебен съвет ще проведе гласуването, след изслушване на кандидата, на 06 декември 2017 г. /сряда/

Искане за извънредно заседание на Съвета по прилагане на Атуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Стратегията) отправиха 8 членове на Съвета. Искането е изпратено до министъра на правосъдието г-жа Цачева, която е и председател на Съвета. Повод за искането е внесеният от група народни представители миналата седмица проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Членовете на Съвета искат и да се създаде работна група, която да се занимае с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право".

Най-важното правомощие на Висшия съдебен съвет е да прави избори и в частност - избори на магистратите, които да заемат лидерските позиции в системата и по този начин да се определя посоката на развитие, политиките, ако щете, в съдебната власт. Така се случи, че още в началото на работата си настоящият състав на ВСС ще трябва да започне с избор, за който вече е имало прецедент в най-новата ни история. В случая става въпрос за избор на председател на Върховния административен съд.
Вижте целия коментар на Биляна Гяурова-Вегертседер...

БИПИ изразява висока оценка за подхода на администрацията на Министерски съвет при комуникиране управлението на Инициативата „Партньорство за открито управление“, възприет при междинния етап на оценка по Третия план. Считаме, че представеният доклад за първи път съдържа организирана информация, включително и с посочените отговорни лица по отделните мерки на плана, което е стъпка към подобряване отношенията между неправителствените организации и държавната администрация и води към повишаване на доверието в институциите. От друга страна, за нас остава неясен механизмът за вземане на решения по отношение на структурирането на ангажиментите и избора на мерките.

С промените в Закона за съдебната власт от м. август 2016 г. бе възложено на Висшия съдебен съвет да приеме наредба относно някои аспекти от дейността на съдебните заседатели (определяне на броя им, етични правила, организационни въпроси). Проектът на наредбата бе публикуван за обществени консултации на интернет страницата на ВСС. В своето становище БИПИ отбелязва положителните моменти в проекта на наредбата, като обръща внимание и на някои спорни въпроси.

Долуподписаните български неправителствени организации приветстваме инициативата за оценка и анализ на състоянието на върховенството на правото в България и неразривно свързаната с него независимост на съдиите, защото проблемите в тази област продължават да стоят остро в редица страни на Съвета на Европа, а в някои отношения дори се задълбочават. Като НПО, активно работещи и наблюдаващи тези области от дълго време считаме, че периодичното наблюдение и резолюциите на ПАСЕ по тази тема са важно средство за поддържане и подобряване на демократичните стандарти, независимостта на съдилищата и върховенството на правото и вярваме, че предложената от Комитета резолюция ще допринесе съществено в тази посока. С настоящия меморандум бихме искали да изразим своето становище относно нейното съдържание по отношение на България.

Ако тази седмица няма избор на членове на ВСС от парламентарната квота това ще засили усещането, от една страна, за нагласеност и нереализирани предварителни договорки, а от друга – за загуба на позиции. За управляващото мнозинство часовникът вече цъка наобратно. Ако има избор, значи са били впрегнати всички възможни методи и сили за убеждаване /меко казано/ и 11-те места във ВСС са преразпределени /мир да има/. Ако има гласуване, но не бъдат събрани необходимите вече 160 гласа, значи трябва да очакваме някакво по-голямо политическо напрежение.
Вижте целия текст на Биляна Гяурова-Вегертседер...

Публичност, прозрачност и отчетност  – концептуалната матрица в процедурите по назначения на висши държавни длъжности. В последните години институциите придобиха сетивност на тема процедури и наистина създават правила, изискват и публикуват документи, излъчват заседанията си на живо. Това е напредък, който заслужава да се поздрави. Публичност, прозрачност и отчетност – заедно произвеждат стандарти. Но те не са едно и също. Взаимно могат да се допълват, да си помагат, но не са едно и също. Проведеното на 7 септември  изслушване  на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота демонстрира публичност, донякъде прозрачност, не и отчетност. Прозрачността бе заглушена с едно скръцване на зъбите...

От началото на 2017 г. досега Висшият съдебен съвет проведе процедури за избор на повечето административни съдилища в страната. БИПИ се възползва от предвидената в процедурните правила за този тип избори възможност и отправи въпроси към кандидатите за съответните ръководни позиции. Част от тях бяха свързани с предстоящия избор на председател на Върховния административен съд.

Нашите въпроси получиха общо 21 кандидати в 14 процедури. С техните отговори можете да се запознаете по-долу.

Противодействието на корупцията в съвременните общества представлява сложна дейност, която разчита на безупречно функциониране на отделните органи натоварени с тази задача в различните власти; високо ниво на междуинституционално доверие и оперативна самостоятелност и висока обществена нетърпимост към различните корупционни прояви.

Становището ни представлява основа за концептуализиране на подхода на държавата към противодействието и превенцията на корупцията. Коментарите ни имат принципен и идеен характер и следва да се възприемат и като препоръки към усилията на изпълнителната власт да организира дейността срещу противодействие на корупцията. Това е от изключителна важност за българското общество и за европейските ни партньори.

„Ситуацията на властване, както и самото упражняване на власт изпълват властващия със самочувствие за собствената му възбуждаща значимост”. След като спечели време и раздразни професионалната аудитория, на 31 юли Министерство на правосъдието обяви своя кроеж на нов „антикорупционен закон”. Законопроектът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е публикуван за обществено обсъждане в strategy.bg, а срокът за предоставяне на становища изтича на 30 август. След като отпрати в небитието два предходни законопроекта (не че бяха съвършени, те просто не получиха шанс) властта даде живот на трети. По неин образ и подобие: крупен антикорупционен мегаполис, който да се вижда отдалеч.

Спазвайки установената "традиция" или по-скоро здравословен граждански навик, БИПИ отправи своите въпроси и към 18-те номинирани за членове на ВСС от квотата на Народното събрание. 11 от членовете на ВСС се избират от парламентарната квота с мнозинство 2/3 от народните представители. Oще на 1 юни БИПИ призова депутатите за прозрачност в процеса на номиниране: "призоваваме Ви да не разчитате на имена подхвърлени в неформална обстановка, а да проверите активно дадените предложения и сами да търсите кандидати, които да бъдат не само добри професионалисти, но и личности с почтеност и мисъл за съдбата на съдебната система и хората заети в нея." Някои от питанията вече бяха зададени на всички кандидати от професионалната квота: Можете ли да дадете ясен пример за приложима и ефективна антикорупционна мярка в съдебната власт? Какво е мнението Ви за това бюджетът на съдебната власт да се изготвя на принципа на програмното бюджетиране? Всички въпроси са достъпни тук

На 12 юли 2017 г. в София се проведе дискусията "Ролята на Висшия съдебен съвет за независимостта на съдебната власт", организирана от Български институт за правни инициативи. В дискусията бяха поканени да вземат участие номинираните за членове на ВСС от квотата на Народното събрание, избраните за членове на новия ВСС от професионалната квота, членове на настоящия състав на Съвета, представители на съсловни организации, НПО, магистрати и международни делегати. Видео от дискусията можете да видите тук, както и на ...

Кристиан Таков, снимка: Дневник

Днес се навършват 26 години от приемането на най-новата ни Конституция от VII ВНС на 12 юли 1991 г. Днес, за съжаление, почина и големият български юрист доц. д-р Кристиан Таков. Екипът ни се присъединява към опечалената правна и юридическа общност и изказва съболезнования на близките му. Той е светъл пример за непримиримостта към неправдата. Съмишленик на усилията за налагане на правова държава и функционираща независима и ефективна съдебна власт. Нивото на задълбочения му и аналитичен ум ще останат стандарт, към който да се стремим.

В негова памет  публикуваме изказването му на кръглата маса: "Една година след промените в Конституцията - какво се случи и какво още е необходимо", организирана съвместно със Съюза на съдиите в България на 19 декември 2016 г. 

Формулировките на ограничителните разпоредби са толкова широки, че не допускат финансиране на професионални организации, научна и преподавателска дейност на магистрати дори от институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН, международни организации, в които Република България е приела доброволно да членува. Всички те попадат в обхвата на понятието „чуждестранно лице“. В момента тези организации не се финансират от държавата, но с новите разпоредби ще се забрани финансирането и по програми на ЕС, по които и държавата получава финансиране.

От съществен елемент за оценката на процедурата ще бъде дали председателят на Комисията за финансов надзор и Народното събрание ще успеят да създадат предпоставки за конкурентна среда и избор, основан изцяло и единствено на професионалните и морални качества на кандидатите. Това изисква като условия минимум в Народното събрание да бъдат внесени повече от две кандидатури за двете места. Съгласно чл.5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор номинирането на заместник-председатели на КФН е правомощие на председателя на Комисията.

С решение от 09 април 2015 МС прие Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020.  Още тогава документът кокетно уточни, че „не предлага изчерпателен каталог от мерки за противодействие на корупцията. Подходът в стратегията е различен – тя се фокусира върху онези ключови мерки, прилагането на които може да има по-решителен антикорупционен ефект“. Или има антикорупционен ефект или няма антикорупционен ефект, не вярвам в мерки със съмнителна полезност. Впоследствие с ПМС №136 от 29 май 2015 бе създаден Национален съвет по антикорупционни политики. Всяко подобно институционално соаре освен междуведомствената отчетност, има и сакралната функция да прави държавата или конкретни институции да изглеждат добре.

Наскоро цитирахме Теофраст и думите му, че най-голямата загуба, която може да ни застигне, е загубата на време. Е, загубата на мотиви по повод парламентарни номинации за членове на ВСС, също е загуба.

Дали мотивите се търкалят по паветата или се радват на панорамна гледка от кубетата на близкия катедрален храм, ние няма как да знаем. Симпатичните процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание са някак... Лежерно взети предвид от българските депутати в едно от най-отговорните им задължения като такива.

Народното събрание ще избере половината от състава на ВСС през есента. Този акт на парламента следва да отговаря на обществените очаквания и изискванията на гражданите към управлението на съдебната власт, а именно – прозрачност и липса на тясно-партийно мислене.  Основа за задълбочена, безпристрастна и конкурентна селекция може да бъде само и единствено политическият консенсус около необходимите качества на бъдещите членове на ВСС.  По-долу  предлагаме модел за оценка на качествата на кандидатите, който е израз на виждането ни за  администрирането на съдебната власт в държава, основана на върховенството на правото.

Снимка: Министерски съвет

Анализ на Биляна Гяурова-Вегертседер, Директор на Български институт за правни инициативи: 

В своите встъпителни думи тя изрично подчерта, че страната ни стои пред много предизвикателства що се отнася до изпълнението задачите и условията свързани с върховенството на правото. Това всъщност преповтаря една от най-често използваните фрази и в последния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК от началото на годината. Неполитическият превод на тази фраза означава, че страната ни не се справя дори и в задоволителна степен с една от носещите стени на европейската къща и очакванията остават високи и търсещи адекватен отговор от българска страна.

Снимка: Народно събрание

Призоваваме Ви да направите процеса на номиниране максимално прозрачен и отворен към професионалната общност и неправителствения сектор; да не изчаквате до последния ден на срока, а да обявите номинациите възможно най-рано като посочите изрично в мотивите данни и информация за пътя, по който сте достигнали до тази конкретна номинация; да не разчитате на имена подхвърлени в неформална обстановка, а да проверите активно дадените предложения и сами да търсите активно кандидати, които да бъдат не само добри професионалисти, но и личности с почтеност и мисъл за съдбата на съдебната система и хората заети в нея.

На 17 май 2017 г. изтече и последният срок за заявка от страна на магистратите относно начина на гласуване. Графиката говори  сама за себе си. Вижте как ще гласуват магистратите и какви са проблемите със системата за електронен вот. Заявките показват, че съдии, прокурори и следователи не се притесняват от това, че системата за електронно гласуване само е била представена на експерти, като архитектура, без да е минала през външна независима проверка на ниво код; както и, че  е само с едно ниво на сигурност при удостоверяване данните на потребителя /този, който се регистрира да ползва системата/, което е възможно най-примитивният подход във времена на ежедневни неправомерни атаки в електронното пространство. 

 

В периода м. март – май 2017 г. Висшият съдебен съвет избира административни ръководители-председатели на 18 от 28-те административни съдилища в страната. БИПИ отправи въпроси към кандидатите в тези процедури. Тук можете да се запознаете с въпросите, които им зададохме, както и с техните отговори.

БИПИ отправи своите питания и към кандидатите от прокурорската квота - 13 души. Включен е един допълнителен въпрос: "Тази година се навършват 25 години от Европейската конвенция за правата на човека в България. Съгласно чл. 130а ал. 2, т. 3 от Конституцията пленумът на ВСС "организира квалификацията на на съдиите, прокурорите и следователите". Ако бъдете избран за член на ВСС, какво ще направите за повишаване знанията и квалификацията на магистратите и в частност на прокурорите и следователите относно познаване практиката на Европейския съд по правата на човека?" Всички въпроси са достъпни тук.            

Днес БИПИ отправи своите въпроси към г-н Евгени Диков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота (следователи). Следователите избират един член на ВСС, а общото им събрание е насрочено в две поредни съботи - на 13 и 20.05.2017 г.

Въпросите на БИПИ можете да прочете тук.

Днес заседава временната парламентарна комисия за изработване на ПОДНС. БИПИ изпрати конкретни предложения по чл.89, ал.2 от текста, а именно въвеждане на декларация за финансови интереси и почтеност като императивен изискуем документ към всички кандидати за ръководни държавни длъжности, назначавани от Народното събрание. В световен мащаб т.нар. имуществени декларации са мощен антикорупционен инструмент в над 150 държави. С предложенията и образеца на декларация можете да се запознаете тук

На 20.02.2017 г. БИПИ изпрати въпроси до Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" (КПКИТ) при ВСС за системата за е-гласуване. С писмо от 23.03.2017 г. разработчикът на системата "Абати" АД изпраща отговорите до КПКИТ, която в заседание, проведено на 05.04.2017 г., взема решение да препрати отговорите до БИПИ. Отговорите, получени от БИПИ на 19.04.2017 г., можете да прочетете в прикачения файл.

От 2011 г. БИПИ наблюдава изборите на административни ръководители в органите на съдебната власт. От тогава до сега процедурата претърпя редица промени, повечето от които са в положителна посока. В настоящото писмо искаме да обърнем внимание на важен момент от тази процедура, за който вярваме, че можете да обсъдите евентуални промени. В рамките на събеседването Вие правите преценка на кандидатите на база критерии, сред които управленска компетентност като административен ръководител, за което той/тя защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебна власт. Концепцията има особена стойност сред другите изискуеми документи към кандидатите за лидерски постове в системата. Тя архивира управленските намерения на един кандидат за идните 5 години. Чрез нея той представя себе си, своята грамотност, аналитичност и виждания за конкретния съд или прокуратура. Прочети в PDF.

От БИПИ сме благодарни, че Комисията взе решение въпросите ни да бъдат изпратени до разработчика на системата за електронно гласуване - протокол №6/06.03.2017 г. от заседание на Комисията: "Р Е Ш И: 3.1. Препраща писмото от Български институт за правни инициативи с поставени въпроси относно системата за електронно гласуване на разработчика на системата "Абати" АД, с молба да бъдат предоставени на комисия ПКИТ отговори на поставените въпроси." Въпреки липсата на срок за предоставяне на отговори, се надяваме те да бъдат дадени достатачно рано преди провеждането на Общите събрания. Така ще се даде възможност за извършването на подобрения, ако такива са необходими. БИПИ отправи следните 5 въпроса:  

В резултат на запознаване с документите (правила, становища и други материали) свързани със системата за електронно гласуване разработена по поръчка на ВСС, както и участието на представител на БИПИ като наблюдател по време на провеждането на 14 и 21 януари 2017 г. на избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, изпращаме на Вашето внимание няколко въпроса свързани със системата. Възползваме се и от призива на КПКИТ за отправяне на въпроси, чиито отговори не са могли да бъдат намерени на интернет страницата на ВСС.

Днес ВСС гласува кандидатурите на Даниела Росенова, досегашен председател и на Румяна Илиева, съдия в АСНС за ръководния пост в съда. Нито една от двете кандидатки не получи необходимото мнозинство - за Росенова имаше 4 гласа "за", а за съдия Илиева 1 глас "за". И в тази процедура, както и при избора на председател на Специализирания наказателен съд, БИПИ отправи въпроси към кандидатките. С техните отговори можете да се запознаете тук (съдия Росенова) и тук (съдия Илиева)

Асима Вангелова-Петрова бе единодушно преизбрана за председател на Районен съд Карлово и отговори на въпросите на БИПИ. Според нея гласът на магистратите следва да бъде чут и законът дава възможност за това чрез изслушванията на кандидатите за административни ръководители. "От друга страна, изслушването не е еднопосочен процес, с поставената дискусия по изслушване на кандидата за административен ръководител, колегите поемат и отговорност за бъдещото управление на съда". Съдия Вангелова-Петрова добавя още, че би било полезно съдът да инициира съвместно с местни училища образователни проекти като например "Час по правосъдие", който да включва практическо обучение по право, разиграване на публичен съдебен процес. Вижте всички отговори на съдията тук.

БИПИ зададе въпроси до съдия Асима Вангелова-Петрова, досегашен ръководител и единствен кандидат по процедурата за избор на председател на Районен съд Карлово. Изборът ще се състои на 07 февруари и все още се очаква протокола от изслушването пред общото събрание на съда. Асима Вангелова-Петрова е начело на съда от 2011 г. и правораздава там от 2005 г. Можете видите всички въпроси тук.

Представеното становище коментира Наредбата в частта, която засяга избора на административни ръководители в органите на съдебната власт. БИПИ наблюдава темата в продължение на повече от пет години. Засегнати са въпроси като назначаването на административен ръководител по изключение от по-ниско ниво на орган на съдебната власт и преценката на нравствените качества на кандидатите. Пълният текст на становището можете да видите в публикацията или тук в PDF

Снимка: ВСС

На 14 и 21 януари 2017 г., в две поредни съботи, се проведе общо събрание на прокурорите в страната. Задачата му беше да избере член на Висшия съдебен съвет до приключване на мандата на настоящия състав до октомври тази година. Прокурорите избраха Розалин Трендафилов, който ще заеме мястото на уволнения през 2014 г. и починал по-късно Камен Ситнилски.

Излагаме впечатление от наблюдението на представителя на БИПИ през двата дни:

БИПИ се възползва от процедурната възможност и зададе въпроси на съдия Ушев, кандидат за административен ръководител на СНС, свързани с развитието на съда и правораздаването у нас, необходимостта от специализирано обучение на съдебните заседатели в СНС, както и скорошните констатации в Доклада по мисията за техническа помощ на прокуратурата. Ушев отбелязва, че в настоящите правила най-ефективен принос за вземането на мотивирани и отчетни решения от членовете на съвета, е допускането на общите съдийска събрания до изборната процедура. „След като ще се решава въпросът за ръководенето на даден орган, познаването от страна на членовете на ВСС на атмосферата в този орган, на проблемите му и на нагласите на магистратския му състав към кандидатите, е особено важно”. С подробните отговори на всички въпроси можете да се запознаете в приложения файл.

На 06 октомври 2011 г. ВСС с 21 гласа "за" избра Георги Ушев за административен ръководител на СНС. Тогава той предостави пълно съдействие в работата ни по новостартиралата Инициатива за прозрачни съдебни назначения и изготвянето на представянето му в платформата Judicialprofiles.bg. Съгласно настоящите изборни правила ВСС публикува в рамките на процедура документите, които преди сме изисквали по реда на ЗДОИ и/или получавали от самите кандидати - като например становището за притежавани нравствени качества, изготвяно от Етичната комисия. На 10 януари 2017 съдийската колегия ще направи повторен избор, като единствен кандидат е досегашният председател Георги Ушев. Съгласно правилата, БИПИ отправи следните въпроси към съдия Ушев: Заменете този текст с вашия

Съгласно решение на Административен съд София-град № 6822 от 07.11.2016 г. декларацията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на зам-кмета на Столична община представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Заявлението по случая подаде Боряна Христова от БИПИ до кмета на Столична община през юни т.г., но информацията бе отказана с мотив, че същата не попада в приложното поле на чл. 2 ал.1 от ЗДОИ. Мотивите на съда: потърсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. Делото се води с помощта на Програма Достъп до Информация (ПДИ). Подробности четете в бюлетина на ПДИ.

БИПИ изразява подкрепа към Обръщение на УС на Съюза на съдиите в България от 25.10.2016 г. във вр. с решение за избор на председател на Административен съд Перник на 18.10.2016 г. от Съдийска колегия и принципното приложение на разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Подкрепяме становището, че „нормата е ясна и не налага систематическо, историческо, функционално и пр. тълкуване”, както и се присъединяваме към настояването ВСС да проведе задълбочено обсъждане и да реши как ще процедира за в бъдеще в идентични казуси. Целият текст тук.

Български институт за правни инициативи изпрати писмо до Народното събрание във връзка с публикации в медиите за предрешен избор на нов шеф на КФН. Според Медиапул, очаква се до края на юли парламентът да започне и приключи процедурата по избор. Припомняме, че вече сме сигнализирали парламента за изтичащия мандат на Стоян Мавродиев (сегашен председател на КФН) на 17.05.2016 г. Нито едно от исканията ни обаче не е изпълнено от парламента. Може да се запознаете с целия текст на писмото ТУК, както и да проследите позициите на БИПИ и работата на организацията, свързана с парламентарните назначения на специализираната платформа http://appointmentsboard.bg/.

ВСС предстои да проведе избор на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград на 7 юни. БИПИ зададе въпроси до единствения кандидат и досегашен административен ръководител Катя Бельова във връзка със случайното разпределение на делата в съда и някои твърдения в медийни публикации. 

БИПИ се обърна в писмо до Комисия "Бюджет и финанси" по повод изтичащия мандат на председателя на Комисията по финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев. В медиите вече се появиха материали, които съдържат информация за сериозни задкулисни договорки. Излишно е да припомняме за важността на КФН предвид обстоятелствата около Корпоративна търговска банка и предстоящата й работа за проверки на финансовите институции. Институтът настоява Народното събрание да въведе поне минимални стандарти при избора на председател на КФН.

Концепцията на единствения кандидат за административен ръководител на най-големия апелативен съд в страната на моменти се доближава до тази от 2014 г. на предходния ръководител Веселин Пенгезов. Предстоящият избор е насрочен за 14 юни. Ще обърне ли ВСС внимание на неприятните факти? 

Български институт за правни инициативи публикува трети коментар относно   Законопроекта  за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Проектът бе предложен за   обсъждане в портала за обществени консултации Strategy.bg. Становището на БИПИ засяга принципни въпроси по структурата и замисъла на закона и  е  само основа за последващо прецизно обсъждане на разпоредбите текст по текст.  Изтегли становището в PDF тук.

В чл. 50 от ЗЗК е уредено едно изключително важно правомощие на КЗК, а  именно извършване проверки на място (т.нар. претърсване).  Какво е мнението на  кандидатите за това правомощие, особено по отношение необходимостта от  издирване на доказателства за доказване на антитръстовите нарушения?  Какво е отношението им и към възможността откритите по време на проверката  документи и доказателства, пораждащи съмнения за извършване на други  нарушения по ЗЗК  (извън това, за което се извършва претърсването),  да  могат   да  бъдат иззети и в бъдеще да послужат за образуване на друго производство (чл.50, ал. 4 от ЗЗК)? Вижте всички въпроси тук.

Комисията по икономическа политика и туризъм е свикала свое заседание на  09.03.2016 г. от 14:00 ч., на което ще изслуша кандидатите за ръководство и членове на КЗК.  Обявлението за заседанието е публикувано днес, 07.03.2016 г., на интернет страницата на   Народното събрание. В същото време, Процедурните правила за избор на КЗК указват 3-дневен срок от датата на публикуване, в който НПО и медии могат да изпращат становища или въпроси до икономическата комисия на парламента. На практика, парламентът не изпълнява този срок, с което лишава граждани и организации от участие в процедурата. Прочетете цялата позиция тук.

С решението от 20 януари 2016 г. за смяна на своя представляващ, този състав на Висшия съдебен съвет за пореден път потвърди своите зависимости. Нравственият фалит на върховния административен орган придоби цинични измерения по отношение върховенството на правото. Вчерашните демонстративни действия не подлежат на коментар. Заслужава си обаче да припомним как бе взето решението за избор на Соня Найденова за представляващ съвета на 3 октомври 2012 г . и какви изказвания го съпроводиха тогава. Виж пълния текст на позицията в PDF.

БИПИ отправи въпроси към 20-те номинирани за инспектори в ИВСС. Изборните правила, приети от Народното събрание, предвиждат тази възможност за организации, учредени в обществена полза. Питанията на института засягат както последните промени в Конституцията и разширяването на правомощията на ИВСС в посока проверка на почтеност и конфликт на интереси на магистрати и установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, така и други теми за дейността на инспектората. Как виждат на практика приложението на текстовете и какво да включват тези проверки очакваме да чуем на 20 януари, когато ще се проведе заседанието на парламентарната Комисия по правни въпроси. 

9 граждански организации призоват Народното събрание:
"...като минимум текстовете да бъдат приети поне във вида на ЗИД на КРБ от 27.07.2015 г. Евентуално отстъпление и от тях ще е равнозначно на липса на каквато и да е реформа и не само би потвърдило обществените опасения за симулация на такава, но би обрекло на провал дългоочакваните промени. В този смисъл, гласуването на ЗИД на КРБ ще утвърди или отрече напълно капацитета, волята и желанието на 43-то НС да започне съществени реформи в полза на българските граждани. Призоваваме Ви на второто гласуване на промени на ЗИД на КРБ да отговорите на очакванията на Вашите избиратели и да се съобразите с установените на международно ниво стандарти за устройство на съдебната власт и с препоръките на Венецианската комисия, които именно Вие поискахте да бъдат дадени при постигането на съгласие за внасяне на сегашния законопроект..."

Фондация "Български институт за правни инициативи" отправи становище до НС по случая с изтеклите в публичното пространство записи на разговори между съдии (случая "Яневагейт"). В него се предлага "Народното събрание да обмисли възможността да образува временна комисия по чл. 35 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията следва да бъде натоварена с проучване на всички факти и обстоятелства около създалата се ситуация и изнесените данни за незаконна употреба на власт и злоупотреба със служебно положение".

Със съдействието на президенството БИПИ получи отговори от Мариана Карагьозова-Финкова и Филип Димитров, за което поднасяме своята благодарност както към Президента, така и към номинираните кандидати. Надяваме се, че този пример ще бъде последван от останалите власти с правомощия по избор и назначаване на висши държавни длъжности.

БИПИ отправи въпроси до номинираните за членове на Конституционния съд (КС) от квотата на президента и на Народното събрание.  За нас е важно институциите да се отнасят с необходимата отговорност и да прилагат равен стандарт за публичност и отчетност при изпълняване на конституционно поверените им задължения, свързани с формирането на състава на КС. Нещо повече, бъдещите членове на КС, трябва да бъдат говорещи, обществено разпознаваеми фигури с ясни мнение и позиция относно работата му. Въпросите можете да видите тук.

БИПИ покани НПО да подкрепят Позицията за прозрачни парламентарни назначения от 23 септември 2015 г. След проведено обсъждане, тя бе подкрепена от Български институт за правни инициативи, Български център за нестопанско право, Българско училище за политика "Д. Паница", Гражданска платформа "MoveBG", Институт за пазарна икономика, НПО – Линкс, Сдружение "Болкан Асист", Център за изследване на демокрацията, Център за независим живот.

Изразете своята подкрепа на нашия имейл адрес office@bili-bg.org до 30 септември. Разчитаме на Вашата активна гражданска позиция!

БИПИ се обърна към президента по повод номинациите му за членове на Конституционния съд. Това е вторият цикъл номинации след назначаването през 2012 г. на Кети Маркова (Указ №195 от 23.05.2012 г.) и Борис Велчев (Указ № 384 от 31.10.2012 г.) за съдии в КС. Длъжностите, заемани от тях към онзи момент бяха съответно съдия във Върховния касационен съд, НК и Главен прокурор на Република България. В тези им качества, те попадаха в обхвата на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Това означава присъствие на значителен публичен ресурс от информация за съответните лица, който предшества и е независим от номинационната процедура. В същото време, до голяма степен именно този ресурс осигурява публичност и отчетност на процедурата и „разкрива самоличността” на кандидатите пред обществото в отговор на завишения интерес спрямо тях. При номинации на лица, които не са обект на тези закони, информацията за тях е недостатъчна, понякога дори оскъдна, какъвто е случаят с настоящите номинации. Оказва се, че няма установен равен институционален старт за публичността като такава в различните процедури. Виж пълната позиция тук.
 

Български институт за правни инициативи за пореден път изпрати свое становище по процедурните правила за избор на ръководство на Комисията за защита на конкуренцията. "[...] предлагаме на Комисията по икономическа политика и туризъм да бъде проактивна във връзка с чл. 89, ал. 5 и да изиска от кандидатите попълването на декларация относно имущественото и имотно им състояние",  се казва в становището.

"Предварителното проучване е изключително важен елемент от процедурата по назначаване, тъй като то би отхвърлило всякакви съмнения относно качествата на кандидатите и по този начин би придало на избраното ръководство на КЗК допълнителна легитимност, в хода на усилията за повишаване на доверието в институциите."

На 31 юли 2015 г. предстои   Законопроектът за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности да бъде подложен на първо гласуване в пленарна зала. БИПИ изпрати до народните представители становище по повод основни положения в законопроекта. Вижте пълния текст на становището тук.

Широка коалиция организации в писмо до парламента, министър-председателя и Европейската комисия призовава: "Уважаеми народни представители, това Народно събрание и това управление започнаха своя мандат с ясната заявка, че реформиране в дълбочина на съдебната власт е абсолютният, обединяващ всички приоритет! Сега е моментът да докажете своята политическа отговорност, доблест и съзнание като гласувате в подкрепа на първия законопроект. Утрешният ден е тест не само пред вашите избиратели и хората, които са ви гласували огромно доверие. Утрешният ден е и тест пред вашата съвест – политическа и гражданска. Не пропускайте да покажете, че промяна е възможна и вие сте избраните и достойните да я прокарате! 

Неправителствени организации подкрепиха позицията на БИПИ по отношение на процедурните правила за избор на управител на БНБ. Те ще бъдат гласувани днес (10.06.2015 г.) от Народното събрание.

В писмото, изпратено до Цецка Цачева и парламентарните групи на всички партии, се посочва, че    проектът за процедурни правила не създава в пълна степен предпоставки и механизми за задълбочена проверка и истинско състезание между излъчените кандидати.

Неправителствените организации искат от парламента да се съобрази с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като има несъответствие между него и проекта на процедурни правила. Иска се още процедурните правила да се съобразят с добри международни парламентарни практики, както и да се въведат максимално високи стандарти при избор на управител на БНБ.

Пълният текст на писмото до председателите на парламентарните групи в Народното събрание можете да видите тук.

Българският институт за правни инициативи изпрати свое становище до Министерски съвет на Република България относно проекта на Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

В становището се казва: "БИПИ призовава в проекта на закон да бъде разписана подробно процедурата по избор, включително с необходимите задълбочени проверки на професионалните и нравствени качества на кандидатите. Във връзка с това бихме искали да Ви запознаем с разработените от нас Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство. Документът представлява "идеален" модел за провеждане на назначения, гарантиращи прозрачност, почтеност и отговорност на назначаващия орган. С активното участие на БИПИ, част от принципите на исканите от нас стандарти за назначенията, бяха въведени в Правилника за организацията и дейността на 43 Народно събрание."

Вчера Комисията по бюджет и финансии на Народното събрание разгледа проект за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Българският институт за правни инициативи изпрати писмо до Комисията във връзка с избора на управител на БНБ. В писмото си БИПИ настоява за обстойна проверка на кандидатите, включително и на имотното им състояние. Приложено към писмото е и проект на декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, който да бъде приложен в изискуемите за попълавне и публично представяне документи на номинираните за управител на Българска народна банка.

ОТВОРЕНО ПИСМО: "Изразяваме  своето  възмущение  от  задълбочаващата  се  криза  в  кадровата политика на Висшия съдебен съвет и категорично несъгласие с  трайната  практика  на  съвета  да  проваля  процедури  за  назначаване  на  магистрати или избор на административни ръководители и да не дава разумни  мотиви за действията си."
Виж цялото писмо в PDF.

 

Съгласно чл. 7 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, БИПИ отправи въпроси към съдия Деница Вълева Вълкова-Петкова, която е кандидат за председател на Апелативен съд Бургас. Изборът ще се състои на 27 май. Виж въпросите тук.

 

На основание чл. 7 от Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, БИПИ отправи въпроси към съдия Нели Куцкова, кандидат за административен ръководител-председател на Апелативен съд София: 
1. Доколко Вашето участие в изпълнителната власт като заместник-министър на правосъдието (1992 – 1993) и издигането на кандидатурата Ви за вицепрезидент (2001) са повлияли на работата Ви като съдия и тъждествената й  безпристрастност? 
Виж всички въпроси в PDF.

 

БИПИ изпрати становище до Народното събрание във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от народните представители Мая Манолова, Кирил Добрев и  Атанас Зафиров. Институтът приветства законодателни инициативи, стремящи се да наложат високи стандарти в изпълнението на процедури по избор на висши държавни служители, предвид и заостреното обществено внимание към парламентарните назначения. 
Изтегли цялото становище в PDF.

 

Публикуваме становище на БИПИ по  т. 1 от Резюме на предложенията за изменения и допълнения на Методиката за атестиране: "Да се отмени разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Методиката за атестиране, съгласно която резултатите от атестирането се обявяват на интернет страницата на ВСС", публикувано на интернет страницата на ВСС. Обсъждането на резюмето ще се състои на 20.02.2015 г. на заседание на работна група към Комисията по предложенията и атестирането за подобряване и промяна на начина на атестиране.  Цялото становище прочетете тук

Според нас най-съществените въпроси, които подлежат на оценка сега, са дали беше спазено конституционното изискване за провеждане на тайно гласуване, дали беше осигурена равнопоставеността на кандидатите, след като процедурата беше спирана, а срокът за представяне на концепция удължаван, без да има такива възможности в обявените правила, дали са убедителни и прозрачни мотивите, които определят взетото решение. Проведеното гласуване с електронната система на Висшия съдебен съвет не осигурява тайната на вота. От друга страна, дискусията, проведена от Висшия съдебен съвет непосредствено преди гласуването, няма характер на мотиви към взетото крайно решение. Изложените от отделните членове на Висшия съдебен съвет съображения и фактите, които ги подкрепят, не съответстват на резултата от гласуването.

В писмо до Народното събрание от 28 януари 2015 г. Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите, Асоциацията на българските административни съдии, Българският институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Фондация "РискМонитор", Центърът за изследване на демокрацията, Сдружението "Център НПО-Разград", Програма за развитие на съдебната система и Програма Достъп до информация отново предлагат съдиите Точкова и Чочкова за главен съдебен инспектор.

Следвайте ни