ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРАВАТА НА РОМИТЕ

Описание:

Българският институт за правни инциативи (БИПИ) e водеща партньорска организация в тригодишния регионален проект „Партньорство за защита, превенция и популяризиране правата на ромите”. Проектът се осъществява от месец oктомври 2010 г. в България, Македония, Румъния, Сърбия и Косово.

Основна цел на проекта е намаляване на систематичната маргинализация и сегрегация на ромското население на Балканите. За постигането на тази цел проектът се стреми:

Да повиши достъпа на ромското население до правосъдие и административни услуги.
Да подпомогне развитието и дейността на местни лидери и съществуващи неправителствени организации, които да се застъпват за правата на ромските общности на местно, национално и регионално ниво.
Да спомогне за осъществяването на контакти между ромски активисти в региона, чрез осъществяването на трансгранични обучения и мрежи за взаимодействие.
Да спомогне за въвеждането на по-силно антидискриминационно законодателство, което да спомогне за подобряването на положението на ромите в обществото.
В рамките на проекта БИПИ осъществява следните инициативи:

Създадена е специализирана мобилна правна клиника, която действа на територията на кварталите „Максуда” и „Владиславово” в град Варна. Едновременно с това БИПИ подпомага  дейността на съществуващата правна клиника към юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В резултат на тази дейност, през различни периоди, адвокати и доброволци-студенти по право осигуряват регулярни юридически консултации на роми и социално слаби жители на градовете Варна, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица и техните околности. Освен това активистите на правните клиники изграждат трайни връзки за партньорство с общинските администрации, местни ромски организации и неформални обществени лидери.
Проведени са обучителни семинари за млади ромски лидери в страната и чужбина.
Осъществена е разяснителна кампания, в рамките на която са създадени и разпространени материали свързани с дискриминацията и правото на еднакво третиране на всички граждани.
Разработен е и се разпространява безплатно практическия наръчник „Седем стъпки към активно гражданство”, чиято цел е да повиши правната информираност на неговите читатели. Наръчникът съдържа информация за правата и задълженията на гражданите в сферите на труда, здравеопазването, социалното подпомагане, образованието, данъчното и осигурително законодателство, личните документи, както и опознаване на механизмите, чрез които нарушените права могат да бъдат ефективно защитени. Наръчникът също така съдържа  и много примерни образци на бланки и формуляри, които се ползват ежедневно в отношенията на гражданите с различните институции.
Проведени са обучения на служители на местната администрация, с цел повишаване на тяхната чувствителност при работа в мултикултурна среда.
Осигурена е правна подкрепа по казуси от стратегическо значение за изграждането на ефективно гражданско самосъзнание сред ромската общност в страната.
Активно се оказва посредничество за решаване на един от най-наболелите за ромите проблеми – издаването на лични карти.

Виж също:

Да бъдеш господин Никой

Брошури:

Правна клиника
Слово на омразата – престъпления от омраза

Листовки:

Правна клиника
Практически наръчник
Кога и как да се обърнем към прокуратурата
Съдът

Наръчник „7 стъпки към активно гражданство”:

Глава 1: Лични документи
Глава 2: Здраве
Глава 3: Труд
Глава 4: Данъци и осигуровки
Глава 5: Образование
Глава 6: Подпомагане
Глава 7: Защита

Финансиране/Подкрепа/Партньори:

Договор за финансиране между „Американската асоциация на юристите” - Инициативата за върховенство на закона  и Български институт за правни инициативи.

Следвайте ни


  • Начало
    • Проекти
      • ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРАВАТА НА РОМИТЕ