Въпроси на БИПИ към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на следователите

В Ъ П Р О С И

Към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на следователите – Бойко Йорданов Атанасов, Петко Стефанов Петков, Наталия Василева Стаменова на основание чл. 19, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/17.02.2022 г.):

ВЪПРОСИ КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:

1. В случай, че бъдете избран/а за член на Прокурорската колегия на ВСС, съответно ще участвате и във взимането на решения на Пленума, които засягат всички магистрати, а не само следователите. Във връзка с това, какво е Вашето мнение за т. нар. „реформа на съдебната карта“ и има ли нещо, което съдилищата могат да почерпят като опит или да избягнат от приложения модел за реформиране на прокуратурите?

2. Проблемът с неравномерната натовареност е повсеместен и все още не е намерена формулата, чрез която да се постигне баланс между отделните съдебни райони. Какви са Вашите виждания за въвеждане на инструменти (от нормативен и организационен характер) за постигане на по-равномерна натовареност между органите на съдебната власт и отделните магистрати?

3. Една от значимите за всички магистрати теми е тази за възнагражденията и начина на определянето им. Какво е Вашето мнение по въпроса - смятате ли, че разликата във възнагражденията между инстанциите е прекомерна? Необходимо ли е законово закрепване на критериите за определяне на възнагражденията на всички нива в системата, а не само на т.нар. „трима големи“?

4. Една от основните функции на Прокурорска колегия е избирането на административни ръководители. Понастоящем единствените критерии при провеждане на тези процедури, към които членовете на колегията са изрично задължени да се придържат, се съдържат в разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, които са: професионална подготовка; управленска компетентност и нравствени качества. Смятате ли, че ПК на ВСС има разнопосочна практика при прилагането на тези критерии? Смятате ли, че следващият състав на ПК на ВСС: - Следва да направи анализ на процедурите за избор на административни ръководители във връзка с прилагането на тези критерии, и - да приеме допълнителни, по-подробни и обективни критерии, по които да се оценяват кандидатите в тези процедури?

5. Какво смятате, че трябва да се промени в методиката за атестиране по отношение на следователите?

6. И тримата засягате темата за прозрачността на работата на ВСС и общественото доверие към органа. Какво според Вас поражда съмнения в прозрачността на работата на органа и какви са конкретните мерки, с които би могло те да бъдат преодолени?

7. Какво според Вас е решението на въпроса с прекомерното командироване на магистрати и прекаленото забавяне на конкурсите за повишаване, и какви действия 3 в рамките на Вашите правомощия като член на ВСС, ако бъдете избран/а за такъв, бихте предприели за постигането му?

8. В случай, че до изтичане на мандата на настоящия състав на ВСС не се достигне до произнасяне по исканията на министрите Йорданова и Стоилов за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев, това решение ще бъде взето от следващия състав на органа, за чийто член Вие се кандидатирате. Какво би било Вашето гласуване по основанията за освобождаване на главния прокурор, в случай, че бъдете избран/а за член на ВСС?

ВЪПРОСИ КЪМ СЛЕДОВАТЕЛ БОЙКО АТАНАСОВ:

9. В концепцията си посочвате, че е необходимо ВСС да приема нови правила за провеждането на конкурсите за младши магистрати, като според Вас новите методи на подбиране на кандидатите трябва да включват прякото участие на членовете на ВСС при подбора на явилите се кандидати. Как смятате, че би се реализирала на практика Вашата идея?

10. В концепцията си посочвате, че е необходима ревизия на дейността на предходните два състава на ВСС, чиято цел е да „… изясни причините за пропуските в работата и да се предприемат действия по отстраняване на зависимостите в работата, провокирани от професионалното ръководство на прокуратурата“. Върху кои части от дейността на ВСС трябва да се фокусира ревизията и какво си представяте да включва тя?

ВЪПРОСИ КЪМ СЛЕДОВАТЕЛ ПЕТКО ПЕТКОВ:

9. На стр. 2 от концепцията си посочвате, че сте против „опитите за дебат относно мястото на следствието и прокуратурата“, тъй като Вашата позиция е, че това място е в съдебната система, но въпреки това нататък продължавате с изложение на аргументи в подкрепа на собствената си теза и оборване на противната (стр. 2-4), т.е. изглежда сякаш вземате участие във въпросния дебат. Възможен и нужен ли е такъв дебат в крайна сметка и бихте ли взели Вие участие в него, ако той се състои?

10. На стр. 13 от концепцията си заявявате, че „… така, както в момента са конструирани конкурсите в ЗСВ и в Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за 4 повишаване и преместване на магистрати води до една субективна оценка“ и предлагате промяна, съгласно която повишаването в длъжност и преместването на магистрат да става по предложение на съответния административен ръководител на органа на съдебната власт до съответната колегия на ВСС. Смятате ли, че има възможност тази промяна да доведе до това да бъде даден още един инструмент за натиск от страна на административния ръководител върху редовия магистрат, което пряко би нарушило независимостта на магистратите, чието кариерно развитие би се обуславяло от „послушанието“ им пред ръководството на структурата, в която работят?

ВЪПРОСИ КЪМ СЛЕДОВАТЕЛ НАТАЛИЯ СТАМЕНОВА:

9. В концепцията си засягате въпроса за ведомствените жилища за магистрати, като наблягате на обстоятелството, че липсата на такива създава трудности от битово естество на магистратите, когато се местят от едно населено място в друго поради повишение, например. Заплатите на магистратите са по-високи от средните за страната. Как бихте аргументирала необходимостта да бъдат спестени разходите за жилище на магистратите при преместване в ново населено място, предвид че заплатите им са по-високи от средните за страната?

10. В концепцията си засягате въпроса за дисциплинарните производства. Какво поконкретно бихте предложили за „подобряване на работата на ВСС по този вид производства“?

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси на БИПИ към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на следователите