Кандидати за членове на Съдийската колегия на ВСС от квотата на съдиите

На 18-ти юни (събота), 2022 г. ще се проведе Общото събрание на съдиите за избор на новия състав на ВСС от професионалната квота. Това е третото от предстоящите общо шест (по две за квотата на съдиите, прокурорите и следователите). Кандидатите от квотата на съдиите са 15, като от тях ще бъдат избрани шестима членове в новия състав на ВСС. В изработените от нас инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях. 

КандидатиТеми
Независимост

Натовареност

Електронно

правосъдие

Дисциплинарна практика

Кадрова политика

(атестация и конкурси)

Антоанета Аргирова

Личната независимост на съдиите, поставени в условията на зле функциониращ ВСС се обезсмисля – не може да се очакват чудеса от хора, поставени в лоша система. Вътрешната лична независимост на съдиите не е вродено качество – следва да се възпитава и насърчава чрез личен пример от членовете на ВСС, съдиите в по-горестоящите инстанции, председателите на съдилищата, както и да се отстоява от всеки отделен съдия.
Необходимо е активно противопоставяне на отрицателните явления в съдебната система, което не съществува дори на базисно ниво – при функционирането на Етичните комисии в съдилищата. 
Необходимо е и ВСС да организира със съдействието на НИП целево обучение за запознаване със стандартите и критериите за независимост на съдебната власт. Това е особено важно при първоначалното назначаване на съдии, чиято предишна месторабота е била свързана със субординация.

Считам, че постигнатите резултати чрез СИНС трябва да се запазят и надградят. Уместно е сформирането на смесена работна група с участието на съдии и специалисти по информационни технологии и статистика, която да анализира актуалното състояние и да предложи конкретно работещо решение. Необходимо е да се създаде автоматична връзка между СИНС и деловодните програми, както и с Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦССРД/, която продължава да разпределя делата по математически алгоритъм, без да отчита тяхната сложност.

Реалното осъществяване на реформата по отношение на електронното правосъдие предпоставя комплекс от финансови, организационни, технологични, образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на информационните и комуникационните технологии в съдебната система.
На практика ЕИСС показва множество недостатъци и създава предпоставки за правна несигурност. Тя е пряко свързана с ЕПЕП по отношение на връзката с външни за системата лица. Съществуващите недостатъци в двете системи правят невъзможно да се осигури законоустановената възможност за извършване на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, електронно връчване на съобщения и книжа, както и достъп до електронните дела и публични регистри.
ВСС трябва след съгласуване с министъра на правосъдието да изгради и поддържа и доразвива функционалностите на ЕИСС и ЕПЕП

Ще настоявам за предприемането на мерки срещу постановяването на copy/paste съдебни актове, като разработването и внедряването на софтуер, който да ги идентифицира. Съдебните актове copy/paste уронват престижа на съдебната власт, а и към момента не е безспорно чии съдебни актове се оценяват при атестиране и участие в конкурси и доколко постановеният акт отразява правните познания и умения за прилагането им от съдията.
Създаването на ИВСС донякъде имаше позитивен ефект за дисциплиниране на съдиите към спазването на процесуалните срокове. Едновременно с това обаче ИВСС до голяма степен остана безполезен и дори вреден, като се формализира до проверки за спазване на процесуалните срокове, без да търси причините за това и да изготвя доклади за преодоляването му. Практиката на ИВСС и ВСС трябва да стане по-последователна, защото засега създава съмнения, че дисциплинарните правомощия се използват избирателно, с цел, различна от тази на закона или без утвърдени критерии.

Ще предложа да се оценява с конкретен показател приносът за развитието на съдебната практика. Например при постановен съдебен акт или преюдициално заключение по запитване на съдията, довели до обрат в съдебната практика.
По-справедливо би било да се отчита само преподавателската дейност, свързана с обучението на съдии, тъй като допринася за качеството на правосъдието.
Подкрепям и идеята за създаване на централизирана система за непрекъсната оценка на съдиите, чрез създаването на непрекъснато обновяваща се база данни за дейността на всеки магистрат, както и на централен орган по атестирането извън СК на ВСС, но в административната структура на ВСС.
Командироването следва да бъде ограничено със срок до 1 година, и да бъде еднократно. Следва да се създаде и регистър за желаещите да бъдат командировани, като ако са повече, подборът между тях може да се извършва на случаен принцип.
При избор на административен ръководител е от съществено значение ВСС да изложи ясни, достоверни и убедителни мотиви за осъществения избор, които да са съобразени с предложенията от ОС на съдиите кандидати.
Атанас АтанасовПроблемното състояние на независимостта на съдебната власт в България е факт, за наличието на който едва ли е необходимо да се води спор. Съществените дефицити във върховенството на правото се констатират многократно от различни международни организации и институции, а изследванията за общественото мнение, както и усещанията на самите съдии по този въпрос поставят България сред трите страни от ЕС с най-ниски оценки за възприятието за независимост.
Факт е несъответствието на структурата на ВСС с утвърдените стандарти за гарантиране на независимостта на съда и съдиите, основният от които е съдиите, избирани от съдии да имат мнозинство в този орган.
Считам, че новоизбраният ВСС и в своя пленарен състав, и в неговата СК, следва да приеме по-активна политика за защита на независимостта на съдебната власт. Да бъде опростен и изчистен от формалности механизмът  за сезиране на СК на ВСС в случаи на засягане на независимостта или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда.
ВСС следва да отдели специално внимание на засягащите съдебната власт публични изявления на представителите на другите власти.
Следва да се повиши и прозрачността за дейността на ВСС – за това би допринесло поддържане на архив от видеозаписи на заседанията на Пленума и колегиите на ВСС, доколкото невинаги съдиите, прокурорите и следователите, както и гражданите могат да си позволят да отделят време за проследяване на излъчването им в реално време.
Модулът за измерване на натовареността в ЕИСС не позволява и цялостно отчитане на междинната натовареност в хода на разглеждане на делото. Необходимо е към всеки един момент натовареността на съдията да се отчита, а окончателното определяне на коефициента следва да се присъжда при обявяване на делото за решено, а не при обявяване на съдебния акт.Следва да бъдат оценени положително предприетите действия на СК на ВСС за отстраняване на недостатъците на ЕИСС чрез постоянно действаща с активното участие на съдии работна група и чрез възможностите за подаване на информация до Информационно обслужване.
Необходимо е съвместяване на изискванията на закона за цифровизация на процесуалните действия и документи с наличните дела на хартиен носител, а по наказателните дела и с оглед на това, че по новообразуваните дела материалите по досъдебното производство са на такъв хартиен носител..
Ефективно функциониращо електронно правосъдие може да бъде изградено чрез синхронизиране на информационните системи на съдилищата – ЕИСС и ЕДИС и на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)
Осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие за съдиите.
Необходими са законодателни промени за преодоляването на проблемите с конкурсите по повишаване.
На първо място, следва да бъдат взети мерки за ускоряване на неприключилите атестационни процедури.
Следва да бъдат използвани собствените ресурси на КАК за ограничаване на случаите на връщане на атестационни формуляри на ПАК за пропуски, отстраняеми и от администрацията или членовете на КАК.
Нужно е да се уеднакви практиката на конкурсните комисии по въпроса как да бъдат отчетени резултатите от приключилите атестации при атестирането на кандидатите в конкурсите.
Следва да се преосмисли доколко е нужно СК на ВСС да изисква решенията и заседанията на КАК да бъдат формирани при спазване на кворум. СК на ВСС следва да анализира практиката на ВАС по дела, образувани по оспорвания на конкурси и при констатиране на противоречива практика да сезира компетентните органи.
Друг възможен модел на кариерно развитие е решенията за повишаване да бъдат вземани от СК на ВСС по предложения на общите събрания на съответните съдилища. Възприемането на този модел обаче трябва да стане с механизъм за предотвратяване на възможния при него своеобразен „феодализъм“.
Решението следва да бъде взето при активно участие на СК на ВСС, която от своя страна следва да стимулира максимално широко включване на професионалната общност в дебата чрез проучване как съдиите биха желали да бъде регламентирано тяхното кариерно израстване.
Необходимо е да се актуализират правилата в ЗСВ по отношение на командироването в насока включване на процедури за обявяване на свободни места за командироване. Следва да бъдат въведени законово критерии и ограничения по отношение на командироването, както и ред, при който решенията за командироване да се вземат въз основа на становището на съдиите от съответното отделение, в което се командирова съдията.
Необходимо е СК да възприеме последователна практика за отчитане на автентичното съдийско самоуправление при назначаване на председатели на съдилища, изразявано чрез излъчването на кандидати и даване на становища от ОС на съдилищата. Необходимо е също да се изясни ситуацията в съдилищата, за чиито председателски длъжности не се явяват кандидати.
Васил ПетковМакар да няма право на законодателна инициатива, ВСС съгласно чл. 30, ал. 2, т. 13 от ЗСВ следва да проявява активност за усъвършенстване на законодателството, касаещо работата на съдебната власт.
Има необходимост от ясна концепция за разитието на правосъдието, с широко участие на всички власти, представители на правната доктрина и на практиката, като тук водеща роля при координацията трябва да има ВСС.
При избора на членове от съдебната квота следва да се въведе принцип на регионално представителство по апелативни райони.
Определено в системата има резерв за оптимизацията на съдебната администрация с действия, които не изискват промяна на ЗСВ. Може да бъде приложен моделът за създаване на общи звена, какъвто има по отношение на службата „Връчване на призовки и съдебни книжа“, по отношение на цялата администрация на съдилищата, намиращи се в едно населено място. Това ще даде възможност за незабавно гъвкаво управление на администрацията чрез пренасочване на част от персонала към органа, където е възникнала необходимост.
Съдебният администратор следва да организира оптимално работещ модел на съдебната администрация, да определя и контролира изпълнението на задълженията на съдебните служители, съобразно типовете длъжностни характеристики. 
Следва ясно да се регламентира в чл. 6, ал. 1 от ПАС, че съдебният администратор в изпълнение на функциите си издава писмени разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
Целите на ЕИСС не се постигнаха и на практика въвеждането й затормози работата на цялата система. ВСС следва да предприеме действия за подобряването на ЕИСС, която да стане адекватен инструмент на съдилищата в електронното правосъдие, като основното в тази насока е да се оптимизира интерфейсът й така че да се групират логически последователно всички стъпки за изпълнение на дадена задача.Действащите правила за дисциплинарна дейност на СК на ВСС са добри и следва точно да се прилагат при всеки случай. 
Необходимо е да се преосмисли политиката на ВСС за поощренията на магистратите, за да може всеки от тях да полчава признание и подкрепа при отлично изпълнение на професионалните си задължения. Бюджетът за материални стимули също следва да се увеличи.
СК на ВСС може да възлага на ИВСС извършването на проверки, които са извън годишната програма за дейността му. Те следва да имат корекционна, а не санкционна насоченост.
Едномесечният срок по чл. 235 ал. 5 от ГПК следва законодателно да се промени в двумесечен, за да се намалят дисциплинарните производства по забавянето в изписването на делата.
ИВСС следва да активира много важна своя функция – тази по чл. 54 ал. 1, т. 3 и 4 от ЗСВ за сигнализиране на компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления при установяване на противоречива съдебна практика. 
Възможно е да се възприеме модел на децентрализиране на конкурсите и провеждането им за всеки съдебен орган, където е възникнала необходимост от кадрово попълване. За обективно оценяване на кандидатите вариант е да се въведе допълнителен критерий по чл. 191а от ЗСВ, като се включи и становище на кандидата, дадено от общото събрание на колегията или отделението на висшестоящия съд.
Необходимо е да се оптимизират правилата, които да се следват при всички командирования, като се заимства добрата практика в Бургаския апелативен район в съдилищата да се изготвя годишен списък на желаещите да бъдат командировани, да се отчита мнението на съдиите от съответното отделение на приемащия съд, а в хипотезата на чл. 227 ал. 2 ЗСВ – максималният период да не е повече от 2 (1+1) години.
До „отпушване“ на конкурсите обаче, при командироването трябва да се спазват ясни правила, които да изключат възможност за превратното му използване като кадрово израстване.
Крайно необходимо е ВСС, при определяне на щатната численост на съдилища, да се съобразява с интересите на гражданите в съдебния район, като отчита, че при въззивни дела в огромната им част окръжните съдилища са последна редовна инстанция. ВСС следва да предвиди защитен механизъм – минимален брой съдии, под който не може да се „пада“ при закриване на бройки.
СК на ВСС трябва да избира административните ръководители, като преценява обективно кандидатите по критерии като почтеност, независимост, квалификация, диалогичност и високо чувство за отговорност. Безспорно следва да с отчита и становището на общото събрание на съдиите от съответния съд, с които да се съобразява всеки член от СК на ВСС.
Владимир ВълковСмятам, че авторитетът на институцията съд сам по себе си е гаранция за независимост. Затова и ВСС, съответно отделната негова колегия дължат да реагират своевременно, когато в публичното пространство е разпространена информация, компрометираща конкретния магистрат или член на ВСС. Наложителна е своевременна и пълна проверка на твърдените факти. Намирам за недопустимо член на ВСС в това си качество да изразява лично мнение и да дава емоционално подплатена оценка на съдебен акт, на каквото станахме свидетели в рамките на мандата на настоящия състав на СК на ВСС.
Смятам за полезно при огласено в публичното пространство компрометиращо мнение за отделен магистрат или член на ВСС обществото да бъде информирано за правилата, при които системата дължи да осигури установяване на истината. Намирам за наложително да бъде огласен и резултатът от проверката. Намирам за значимо и съдържанието на изявлението - презумпцията за невиновност не е достатъчна. Наложителна е посочване, че твърдените факти не са установени въпреки надлежното изследване на твърденията (с очертаване на приложената процедура) или несъстоятелност на огласеното мнение.
Като друг източник на заплаха за индивидуалната независимост виждам трайното състояние на дефицит на ресурси за изпълнение на възложените функции в нормативно предписан срок, което застрашава здравето на съдията.
Усъвършенстването на системата за измерване на натовареността предполага периодична преоценка за адекватността на определените времеви стойности на процесуални действия, чиято меродавност обединява мнозинството съдии.
Отговорността за справяне с натовареността е споделена между съдията, който дължи да оползотвори обективно ограничения времеви ресурс и управляващите системата, които са в състояние да оптимизират било делопотока, било разпределението на функциите в процеса на администриране на делата. Ето защо смятам за наложително управление на натовареността - пряко наблюдение от страна на административните ръководители на процеса на администриране на делата и своевременно предприемане на адекватни мерки, предотвратяващи струпване на делата с неизбежния от това резултат - забавено правосъдие.
Смятам, че страните по делото са в правото си да бъдат информирани за реалните възможности на системата. Прогнозната продължителност на делото в електронното дело би помогнала на страните да решат дали да разчитат на съда или да потърсят алтернативен способ за разрешаването на спора.
Неоправдано ангажираща се явява процедурата за поправка на протокол при извършен звукозапис.
Възможна е законодателна намеса в местната и родовата подсъдност, когато данните позволяват да бъде прогнозиран благоприятен ефект от евентуалната промяна.
Възможност за редуциране на натовареността на съда, а и на прокуратурата е въвеждането на възстановително правосъдие при леките престъпления. В определени случаи, като например неизпълнение на съдебно решение за издръжка, формалният процес не може да отговори на необходимостта от корекционно въздействие в максимално кратък срок.
Необходима е и оптимизация на работния процес чрез функционален анализ на дейността по администриране на делата. 
ЕИСС следва да обезпечи достъп до обобщена и систематизирана информация и гаранция срещу технически грешки. Ефективността и усъвършенстване на функционалности в ЕИСС би била значително по-висока при пряко ангажиране на специализираната администрация с изпълнение на възложените задачи, а участието на потребителите на системата да бъде съсредоточено върху верификация на предложено решение.
Смятам, че огласяването на систематизираните и обобщени забележки сред потребителите на ЕИСС би спестило време за повторно формулиране на подаден вече сигнал и може да подпомогне последващ потребител да доразвие съобщен вече проблем.
Предвид взаимовръзката между ЕИСС и модула за измерване на натовареността, наложителна е и адекватна комуникация помежду им. 
Намирам обаче за несъвместима с идеята за облекчен достъп на страните до електронните дела утвърдената понастоящем практика за разрешаването му от съдия и то за конкретни дела. Смятам за удачен подхода, възприет от НАП - еднократна идентификация при утвърден механизъм за гарантиране на достъпа до системата и последваща систематизация на цялата информация, касаеща съответния потребител.
Наложителна е и тематичната подредба на електронните документи Подобен подход спестява време особено при тежки дела по несъстоятелност.
Приемам, че търсенето на дисциплинарна отговорност следва да бъде форма на въздействие концептуално утвърдена като крайно средство, приложимо само след непостигната промяна въпреки оказана адекватна подкрепа на магистрата.
Необходимо е да се преосмисли практиката за публично огласяване на имената на магистрат, срещу когото е образувано дисциплинарно производство, тъй като това създава съмнения за обективността на проверката и нарушава професионалния му престиж.    
Намирам етичната комисия и за съществен елемент от механизма на самоуправление. Предвид ограничения понастоящем обхват на дейност обаче необходима е намеса от страна на ВСС за структуриране на процедура, годна да оползотвори потенциала на този съвещателен по своя характер орган и като средство за индивидуална подкрепа за преценка на дължимото поведение от страна на магистрата.
Намирам за правилна посоката на развитие - от оценка, основана на моментно представяне към изследване и анализ на реално доказани умения и качества в правораздаването.
Повишаването в длъжност по необходимост предпоставя изграждане на допълнителни умения, ангажиращо оценяващите да идентифицират потенциал у оценявания. Смятам, че случайността на жребия препятства убедителния избор.
Необходимо е изборът да се осъществява въз основа на идентифицираните конкретни постижения.
При предписаната от закона ежегодност на конкурсите за съответното ниво намирам регламентираното изключение по чл. 193 ал. 6 ЗСВ за приложимо към всяка освободена бройка след откриване на конкурсната процедура, неподлежаща на планиране.
СК на ВСС може, а в контекста на принципа за предвидимост и дължи да очертае способности, проявлението на които предвижда по-висока степен на пригодност за по-високата длъжност.
Кариерното израстване не е единствен формален израз на признание; такъв е и рангът.
Определящи по отношение на избора на административен ръководител на съдилището трябва да бъдат безупречната му репутация и лидерските качества. Несъмнено индикация в тази насока е мнението на общото събрание, но не намирам основание СК на ВСС да абдикира от ангажимента си да обоснове избора си с идентифицирани конкретни качества у предложения включително и когато предложението изхожда от общото събрание.
Концепцията при атестирането трябва да е основана на всеобхватна преценка с ефективното участие на атестирания..
Отличаването на откроилите се следва да става не с абстрактни цифри, а на основата на конкретно доказани постижения. Смятам, че атестиращият орган не само че може, но и дължи на собствено основание да прецени способността у атестирания да прилага утвърдените стандарти в правораздаването и да осигури необходимото признание.
В организационен аспект, добре би било оценъчната дейност да се съсредоточи в правомощията на комисията по атестирането и конкурсите (КАК). Възстановяването на помощните атестационни комисии (ПАК) беше грешка.
Даниела АлександроваСС следва да работи за утвърждаване на интегритета на съдията и на съдебната система, защото в правосъдието интегритетът е нещо повече от добродетел – това е необходимост.За намаляване на натовареността, добре би било да се довърши проекта за въвеждане на изцяло електронно заповедно производство и разпределяне на делата между всички районни съдии в страната. Посредством създаване на модул в ЕИСС на т.н. „виртуален съд“, могат да участват всички съдии от страната, които да разглеждат заповедни производства и между които да се разпределят всички постъпили заявления автоматично на случаен принцип.
Необходими са законови промени, които да предотвратят тенденцията в натрупването  на голям брой дела в най-големите съдилища.
Необходимо е също така да се разшири използването на медиация и на алтернативно разрешаване на спорове. Има тенденция броят на производствата доброволно уредени посредством медиация да се увеличава, но към настоящия момент, броят на приключилите по този начин дела остава незначителен.
Необходимо е обучение на съдиите, съобразно установените у нас и в други страни успешни практики в насочването на страните към медиация, за да може ефективно да бъдат разрешавани споровете пред съда със спогодба.
Необходими са конкретни действия, като промени в законодателството, в насока продължаване на усилието на СК на ВСС за налагане на задължителната съдебна медиация при граждански и търговски дела в съдилищата.
Особено внимание следва да се отдели и на съдебните помощници, като ВСС трябва да приеме общи правила за тяхната дейност.
Следва да се подобри техническата обезпеченост на съдилищата посредством закупуване на нови компютри, скенери, камери, включително камери за документи; сървъри за защита на данните; програми за конвертиране на реч към текст.
За работата по наказателните дела следва да се осигури връзка между ЕИСС и УИС на ПРБ.
Да се увеличат възможностите на страните за подаване/получаване на книжа с отдалечен достъп; плащане на такси/глоби директно към съда чрез модули в ЕИСС и информационната система на административните съдилища /ЕДИС/.
Възползвайки се от технологичните достижения и обстоятелството, че в настоящия момент всички общи съдилища работят с една информационна система, в ЕИСС и ЕДИС следва да се създаде модул, чрез който съдиите анонимно да дават мнение по определени въпроси.
Въпреки високите цели и гаранции за атестирането, залегнали в закона и наредбата, те на практика не са постигнати. Оценката на професионалните, делови и нравствени качества на съдиите не е обективна и не дава цялостна и реална представа за работата на конкретния съдия.
Категорично следва да се оптимизира процесът по атестиране, като се започне с провеждане на дискусия за намаляване на честотата на извършваните атестации на съдии.
Следва да се избягват излишните описания от страна на помощната атестационна комисия. Нейното внимание трябва да е насочено към проверка на дейността на атестирания, резултатите от която да се обобщят във формуляра за атестиране.
Необходимо е да се установят обективни критерии за оценка при атестациите като част от правилата за професионално развитие на съдиите, Комисията по атестирането и конкурсите към ВСС следва да обобщават данните от атестирането на всички съдии.
Следва да се възложи на съответната колегия на ВСС да избира членове на конкурсни комисии за повишаване и преместване чрез жребий измежду действащите съдии, прокурори и следователи, които към датата на обявяване на конкурса отговарят на предвидените критерии за членове.
В конкурсите за младши съдии, ВСС участва много активно на организационно ниво с осигуряване на помещения, логистика, събиране на комисията. Това би могло да се осигури и по отношение на членовете на конкурсната комисия в конкурсите за повишаване и преместване, като им се осигури възможност да получават съдействие, което да им спестява техническото време, включително и при необходимост същите да бъдат командировани с цел оценяване на кандидатите, като им се даде срок за това.
Друга идея, която би подобрила провеждането на конкурсни процедури е те да се състоят отделно във всеки съд, при възникнала необходимост – отново по утвърдена от ВСС методика и еднакви критерии.
Считам, че е време да се премахне изискването за уседналост от 3 години на съдиите, които кандидатстват за преместване на районно ниво, защото по този начин се нарушава правото на съдията да реши къде да работи.
Командироването ще се прилага по изключение и за кратък период от време, ако бъдат приключени обявените конкурси. За командироването е необходимо да бъдат приети правила от ВСС, по които то да се извършва.
Дора МихайловаСъдебната власт трябва да бъде организирана по начин, който гарантира свободата на всеки съдия да решава делата, като се подчинява само на закона. Независимостта на съдебната власт произтича от необходимостта за безпристрастно отсъждане по всички дела – съществена част от разбирането за върховенството на закона.
Съдията трябва да е в състояние да упражнява правораздавателните си правомощия без каквато и да е социална, икономическа и политическа принуда – независимо от останалите съдии и административните ръководители на съдилищата.
Задължение на ВСС е да осигури спокойна и сигурна среда за работа на съдията и тази задача е в интерес на правосъдието и цивилизованото общество.
Въвеждането на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и електронна обработка и управление на заповедните дела ще даде възможност за значително по-балансирано натоварване в съдебната система, което пряко рефлектира и върху процеса на оптимизация на съдебната карта, както и по-ефективното използване на кадровия и финансов ресурс на съдебната система.Чрез създаването на модул за заповедните дела в ЕИСС ще се постигне реформа в заповедното производство (предпоставена от законодателни промени) и ще бъдат създадени предпоставки за регулиране на неравномерната натовареност на районните съдилища в страната с пряк ефект и върху ефективността на съдебната система. Централизираното разпределение е свързано с пълна дигитализация на заповедното производство в изменение на подсъдността. Рационалното разпределение на заповедните дела съобразно натовареността и изцяло електронната им обработка ще допринесе за по-бързото приключване на делата.Причините за забавянето на конкурсите и атестациите са основно от организационно естество – ненавременно изготвяне на атестациите на кандидатите в конкурса, времето, необходимо на конкурсните комисии да се запознаят със съдебните дела и постановените по тях от кандидатите актове, продължителността на процедурите по обжалване на решенията пред административния съд.
Необходимо е да се въведе санкция при неспазване на 3-месечния срок за извършване на атестирането от ПАК. Също така е необходимо да се въведе и срок, в който конкурсната комисия да предаде резултатите от класирането и документацията на СК на ВСС, неспазването на който срок отново да е скрепено със санкция.
Иван КалибацевВСС следва да си взаимодейства активно с изпълнителната и законодателната власт. ВСС следва да управлява правилно и разумно бюджета на съдебната власт, както и да проведе добра кадрова политика, воден от единни принципи. Да осигури нормалното кариерно израстване на магистратите и да създаде механизъм за справедливи възнаграждения. Да подобри условията на труд и да балансира неравномерната натовареност. Не на последно място – активно да участва в законодателните изменения, свързани с електронното правосъдие, с изменения в процесуалните норми, както и с всички изменения, свързани със съдебната реформа.От изключително значение е да се вземат предвид критериите при изследване на натовареността на съдилищата с цел предотвратяване на противопоставянето между отделните съдии.
Статистиката за постъпващите, разглежданите и свършените дела, както и за дейността на всеки един съдия трябва да се отчита своевременно чрез използването на данните от ЕИСС. По този начин Съдийската колегия може да взима навременни и адекватни мерки, които да доведат също до балансиране на натовареността на съдилищата.
ЕИСС следва да придобие вид, който да даде възможност на съдебния състав и страните да имат бърз и лесен достъп до електронни дела, с което да се улесни правораздавателният процес. Трябва да се запази единната информационна система на общите съдилища /без ВКС/, като се прецени дали тя може да се свърже с информационната сисема на административните съдилища /ЕДИС/
Необходимо е да се прецизира вида на съдебните актове, за да се гарантира за страните, че подписаният в ЕИСС съдебен акт съдържа всички изискуеми реквизити.
Необходимо е да се провеждат по-детайлни и обективни процедури за атестация, с единни критери при поставянето на оценки.
За ускоряване на възможността за кариерно израстване на магистратите, конкурсите за повишаване и преместване трябва да се организират по райони. Провеждането им следва да е съобразено с идеите за балансиране на натовареността, както и с идеите за промяна на съдебната карта.
От изключително значение е бъдещият състав на ВСС да подобри кадровата политика по избор на административни ръководители. Съдийската колегия следва да демонстрира и излъчва ясни сигнали, че подборът е осъществен след обсъждане и запознаване с качествата на кандидатите и техните идеи за управление .
Йордан ДамаскиновВисшият съдебен съвет трябва да защитава независимостта както на съдебната система, така и на отделните съдии и същевременно да гарантира ефективността и качеството на правосъдието. Привърженик съм на идеята за ВСС като непостоянно действащ орган и бих подкрепил такова законодателно решение, ако и когато се стигне до обсъждане на становище по такъв законодателен проект.ЕИСС може да се окаже полезна при отчитане на натовареността не само с оглед вече осъщественото интегриране със СИНС. На привържениците на отчитането на натовареността по брой дела като най-надежден метод бих предложил натовареността да се отчита по ЕИСС и по брой разпореждания и брой закрити заседания.Единната информационна система на съдилищата не улеснява и не пести време, а точно обратното. Така или иначе тя е факт и всички я прилагаме повече или по-малко свикнали с нея. Връщане назад няма да има, единствено подобряване с повече чуваемост към критиките на практикуващите. Доколкото ЕИСС се отваря като сайт в интернет браузър и винаги може да се срине при претоварване, трябва да е възможно създаване на десктоп версия на програмата, която периодично автоматично да се синхронизира с централната база данни във ВСС. 
Надявам се процесът на въвеждане на електронното правителство от изпълнителната власт да даде тласък и на развитието на електронното правосъдие и интегрирането му с другите информационни системи в държавата.
Консултативният съвет на Европейските съдии подчертава, че: „проверката на съдиите е голям проблем, тъй като може да се използва като средство и с нея да се злоупотреби с цел елиминиране на политически „нежелателни“ съдии. Ако такава проверка изобщо се предприема в дадена държава-членка, тя трябва да бъде извършена от независима институция.
Като задача на бъдещия ВСС стои да се направи задълбочен анализ по делото на ЕСПЧ Тодорова срещу България с цел набелязване на мерки за недопускане в бъдеще на такива откровено паралегални дисциплинарни производства.
Тежък проблем е огромното забавяне на атестационните процедури на съдиите, което повлече също огромно забавяне на конкурсите за повишаване. Идеята чрез централна комисия по атестирането и конкурсите да се утвърдят единни за цялата страна критерии и практики за оценяване на съдиите не проработи успешно.
Обявените конкурси ще трябва да се довършат по досегашния ред, но е крайно необходима промяна.
Бързо осъществяване на следващи конкурси за повишаване и преместване може да се осъществи, ако се обявят отделни конкурси за всеки съд, които да се движат самостоятелно независимо един от друг. Така конкурсите за по-големите съдилища с повече кандидати ще се движат по-бавно от конкурсите за по-малките съдилища.
Атестациите могат да се ускорят чрез съкращаване на сроковете за произнасяне на помощните атестационни комисии от три на един месец, един месец за централната комисия да внесе предложение и още един месец за Съдийската колегия да приеме решение, тоест общо 3 месеца за цялата процедура.
Особено интересна е идеята оценката за професионалните качества на съдията да се дава от общото събрание на съдиите от съответното отделение/колегия на горестоящия съд. Съдиите от по-горния съд осъществяват въззивен контрол върху актовете на съдиите, които искат повишение, и биха дали по-точна оценка на качествата им в сравнение с тричленна помощна атестационна комисия. Общото събрание на съдиите в съответното отделение на по-горния съд подрежда кандидатите за повишение в листа според получената оценка. От тази листа КАК предлага на СК на ВСС конкретни съдии за повишаване при овакантяване на длъжност.
Смятам, че институтът на командироването трябва да се прилага ограничително, а СК на ВСС трябва да се възползва от правомощието си да прекратява командироването в случаите, посочени в закона: когато при командироването има нарушения в условията и реда, предвидени по закон, или при възникнала необходимост за кадрово обезпечаване на работата на органа на съдебна власт, в който съдията е командирован
Красимир ЛесенскиВСС преди всичко е колективен орган, който е призван да гарантира независимостта на съдебната система и да осигурява нейното нормално функциониране. ВСС не трябва да бъде възприеман като някакъв „висш началник“ в съдебната власт, а още по-малко – като правителство на съдебната власт.Работата на Системата за случайно разпределение на делата изисква постоянен и подробен анализ, базиран не само на броя на делата, за да се получи достоверна оценка за реалното време, отделяно за сходни, но с различна правна и фактическа сложност дела. Изчисляването на натовареността на годишна база на брой дела в тези съдилища, които са свръх натоварени само в определени периоди на годината може да доведе дотам, че тези съдилища да изглеждат ненатоварени, а предполагам, че всички са съгласни, че подобен подход също не е справедлив.
 Недостатъкът на измерването на натовареността се прояви в проучването, по което бяха определени кои съдилища са свръх натоварени, кои високо, ниско или ненатоварени през миналата година с оглед изплащане на допълнителните възнаграждения. Измерване, базирано само на броя на делата, зависи много от коректността на данните, подавани от самите съдилища и на следващо място не дава пълна картина за реалната натовареност в различните съдилища.
Считам, че сега действащият съвет по необясними за мен причини се фиксира в измерването на натовареността само на база броя на делата, а не на тяхната сложност.
Съдебният съвет следва да се върне към това да търси начини за изчисляване на натовареността на съдиите на база на реалния труд, който се полага по отделните дела и това е критерий за разпределяне на следващи дела на определен докладчик. 
Считам, че със закупуване на подходящото техническо оборудване – хардуер и софтуер, с които да бъдат оборудвани съдебните зали, дистанционното разглеждане на дела може да бъде разширено и подобрено, като се гарантира правото на участие и на защита на страните по делата.
Няма пречка дори  да се мисли и по-нататък в подобна посока – за открити съдебни заседания по граждански дела, гледани в ТО, като съдията например да се намира в зала в по-големия съд, а съдебният секретар, страните и останалите участници в процеса, включително свидетели и вещи лица, да се намират в съдебна зала в самото ТО. 
Независимо от разходите, съдебният съвет трябва да търси опции за оптимизирането на програмата на ЕИСС, но изхождайки на първо място от различния профил на нейните потребители.
Следва да се извърши и автоматизиране на процесите и при избор на вид акт – разпореждане например, да се отварят като опция след това само видове разпореждания.
-Уредбата на кариерното развитие, макар и да изхожда от принципно добри разбирания, всъщност не води на практика до добри резултати, защото основно се забавят атестациите. Разумно е да се преосмисли начина, по който следва да се оценяват качествата на магистратите, което следва да се извършва годишно от комисии, избрани от магистрати от непосредствения по-горен съд, които имат пряко наблюдение върху работата на съдията от по-ниското ниво. Самото оценяване следва да е по зададени ясни критерии за цялата страна и да обхваща всички съдии от по-ниското ниво. Оценяването на база по-кратък период от време би дало възможност за много по-актуална информация за работата на съдията, а и комисията би разглеждала по-малък брой дела с оглед по-краткия годишен период.
При липса на повече от един кандидат за даден съд, провеждането на конкурс е напълно излишно. Следва да се провеждат конкурси само за съдилища, за които има повече от един кандидат за едно място.
Любомир НиновДа се изгради реално действащ механизъм за проверка на всяка информация, поставяща под съмнение независимостта на членовете на ВСС.
Да се търси съдействие на законодателната власт за изменения в ЗСВ, които да дават възможност при настъпили предпоставки жури, излъчено измежду магистратите на случаен принцип, да извършва в кратки срокове проверка по конкретния казус и да представя заключението си на Съвета с цел предприемане на по-нататъшни действия.
Да се доразвие съществуващия механизъм за реакция на ВСС за подкрепа на магистрати, станали обект на опит за намеса в независимостта им.
В сътрудничество с НИП да се повеждат регионални обучения по въпросите на независимостта, като лекторите по възможност да бъдат представители на други държави-членки на ЕС, достигнали най-високи нива на стандарти в това отношение.
Да се търси промяна на нормативната уредба, чрез която да се стимулира медиацията. Да се опростят някои законови процедури, като например при бракоразводните производства може да се въведе възможност по преценка на съда те да протичат в закрито съдебно заседание. Производствата за промяна на име могат да бъдат превърнати в административна процедура, над която съдът има само контролна функция.
Необходимо е ВСС да продължи с насищането на системата със съдебни помощници, като се търси съотношение минимум един съдебен помощник на двама съдии.
ЕИСС изисква усъвършенстване и надграждане, което да я направи по-лесна за употреба, като по този начин се превърне в помощник на съдиите, служителите, страните и адвокатите.
ЕИСС изисква усъвършенстване и надграждане, което да я направи по-лесна за употреба, като по този начин се превърне в помощник на съдиите, служителите, страните и адвокатите.Да се възобнови съществувалата практика върху хода на наказателни дела срещу магистрати, която да обхване и производствата, водени срещу неизвестен извършител – магистрат.
Да се затвърди действието на презумпцията за невинност до доказване на противното
Подробно и задълбочено да се обследват предпоставките, довели до извършване на деянието, като чрез намирането им се разработи стратегия, която да служи за неутрализирането им.
Да се постигне разумна продължителност на дисциплинарните производства, тъй като прекомерното продължаване на същите води до създаване на несигурност и компрометиране на цялото дисциплинарно производство в очите на обществото
Нужно е ВСС да проведе процедура по изготвяне на нов етичен кодекс от самите съдии с цел въведените с него правила да имат по-голяма легитимност пред тях. Той следва да съдържа ясни формулировки, подкрепени с конкретни примери и коментари към тях. С това ще се избегнат и възможностите за злонамерено дисциплинарно преследване.
ВСС трябва да засили взаимодействието си с Инспекторатa при ВСС, след като бъде попълнен с нов състав. Анализите на ИВСС са ценен източник на информация за тенденциите в развитието на различните практики в съдилищата.
Предвидената възможност атестационната оценка да се повлияе не само от становището на съответната комисия за професионална етика, но и от мнението на прекия административен ръководител и от административното ръководство на по-горната инстанция, от която на свой ред е формирана извършващата атестацията ПАК, създава предпоставки за субективизъм.
Необходимо е да се даде незабавен служебен достъп на колегите до водената при ВСС библиотека на атестациите на съдиите.
Конкурсите за младши съдии трябва да обследват и оценяват и морално-етичните им качества. 
За конкурсите за преместване и повишаване в длъжност, ВСС трябва да създаде ясен ред за момента на обявяване на тези конкурси, като в съответната наредба бъде разписано не само, че те се обявяват веднъж годишно, но и че това става в точно определен момент от годината.
Необходимо е да се търси промяна в нормативната уредба относно състава на конкурсните комисии.
ВСС трябва да отделя повече внимание при провеждането на конкурси за административни ръководители. 
ВСС следва да се съобразява с горепосочените критерии в протоколите от изслушването на кандидатите от ОС на съответния съд, като спрямо тях формира становището си по отношение на кандидатите.
ВСС следва да изгради система от способи, които да възложат в задължение на съдиите да участват ежегодно поне в един съответстващ на специализацията им курс за повишаване на квалификацията.
Мария ТерзийскаПодходящите механизми за регулиране на неравномерното натоварване и адекватните анализи на показателите за натовареност, базирани на обективни оценъчни данни са задължителни и до голяма степен биха предопределили подходящия модел за реформа.Разумно ще бъде да се уеднаквят системите за отчитане на натовареността в съдилищата
ЕИСС следва да се доусъвършенства както в деловодната част, така и в статистическата. 
Резонно е да се предвидят в съдилищата обособени места, където да има информационни видеоматериали и други такива.
Би било добре следващият ВСС да положи усилия за изработването на унифицирани стандарти за минималното съдържание на информацията на страниците на съдилищата.
Трябва да се отчетат предприетите стъпки през 2021 г. с изменението на Наредба 1/2017 г.  с цел създаване на ефективни гаранции за обективно и законосъобразно провеждане на конкурсните процедури от ВСС при спазване на разпоредбите на ЗСВ и основните принципи на административниото производство.
По отношение на сроковете за атестирането на Комисията по атестиране и конкурси /КАК/ към СК на ВСС, както и помощните комисии /ПАК/, следва да се намали срокът за извършване на атестирането, който в момента е три месеца от получаване на преписката по атестационната процедура.
Необходимо е преосмисляне на нуждата в състава на КАК да има действащи съдии /или поне да са от ВКС и ВАС/. Може да се дискутира корекция на сроковете в посока намаляване за изготвяне на атестациите от ПАК. Добре би било да се помисли за премахване на цифровото изражение в самата крайна оценка, респективно то да служи само за поставяне на такава.
По отношение на конкурсните процедури, е добре да се работи върху въвеждане на относителна тежест на критериите, които се съобразяват при оценяване, за да се гарантира прозрачност при вземане на решения. А ако се подобри процедурата по атестиране като част от конкурсната, би се оптимизирал процеса и по Наредба 1/2017 г.
Миглена ТянковаСчитам за задължително провеждането на активен диалог с останалите държавни власти при отстояване на независимостта.
ВСС следва да е активен при всяко едно изменение на закон, касаещ структурата на съдебната власт, дейността й, администрирането й и най-вече процеса на правоприлагане.
Поддържам мнението, че в състава на СК е необходимо мнозинството да бъде от съдии, избрани от съдийската квота, които да бъдат от различни нива, с представителство на цялата страна, доказани професионалисти, запознати с пряката правораздавателна работа и дефицитите при осъществяването й.
Една от бъдещите промени, която бих отстоявала е свързана с възможността за отзоваване на изборен член в случаите, когато не е оправдал гласуваното му доверие.
Считам за необходимо създаването на механизъм при предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС, за оставащия срок от мандата постът да се заема от следващия кандидат, събрал най-много гласове след 6-те избрани и встъпили от съдийската квота.
Между съставите на ВСС следва да има приемственост – напълно възможно е мандатът на членовете на съответните колегии да не изтича едновременно.
Спешно предприемане на решения за поне частична натовареност на съдилищата по нива, в т.ч. чрез законодателни изменения.
Следва да се консолидират изцяло експертните мнения на съдиите преди да се пристъпи към предложения за законодателни изменения.
Недостатъчно използван резерв за справяне с натовареността са съдебните помощници. Необходимо е да се доразвие новата концепция на настоящия състав на ВСС до предложения за законодателни изменения. Следва да се уредят нормативно правата и задълженията на съдебните помощници, които макар и част от специализираната администрация са висококвалифицирани кадри с юридическо образование, от чиито възможности съдилищата все още не се възползват пълноценно.
Необходим е изцяло нов подход при определяне на степента на натовареност на всеки съд, който да се изгради на база реално заложени и обективни критерии, които да бъдат предвидими и да важат за всеки орган на съдебна власт.
Рано или късно, проблемите с недоизградената система ще се преодолеят, но е тревожно, че работата с ЕИСС доведе и до противоречива практика в съдилищата.
В спешен порядък е необходимо да се предприемат редица стъпки за първоначално и частично разрешаване на проблемите, свързани с електронното правосъдие, и възникналата противоречива съдебна практика. 
Електронното правосъдие е стратегическа цел на държавата и е необходимо да бъде финализирано във възможно най-кратки срокове.
Ежегодно провеждане и децентрализация на конкурсите за повишаване в длъжност.
Съществува съгласие общите събрания на съответното отделение/колегия по съответната материя (в по-горния съд) да избират комисия, която да класира в низходящ ред, според заложените критерии, всички кандидати за повишение от по-долния в съответния по-горен съд. Предложенията на помощните комисии да подлежат на обсъждане и приемане с тайно гласуване от общото събрание на съдиите от съответното отделение/колегия на съда. Решението на общото събрание на отделението/колегията да се изпраща на СК на ВСС, която по закон взема решението за повишаване.
По този начин, командироването наистина ще стане изключение и ще се налага само при продължително отсъствие на съдия.
Конкурсите за първоначално назначаване да бъдат само и единствено за районно ниво, за да се гарантира кариерното израстване и да се минимизира демотивацията на районните съдии.
Да се оптимизират и конкурсите за преместване на равна по степен длъжност и в по-нисък орган.
Ако атестационната процедура се прецизира и промени в посочения по-горе смисъл, необходимост от Комисията по атестирането и конкурсите няма да има.
По този начин ще се преосмисли или ще се преустанови и практиката на Комисията по атестирането и конкурсите за връщане на Помощните атестационни комисии, понякога нееднократно, на атестационните формуляри поради „пропуски или неясноти“.
Като висш администратор на дейността на съдиите и съдилищата, ВСС следва да се старае да осигурява нормални условия за осъществяване на същинските служебни задължения на съдиите – бързо и качествено правораздаване, в т.ч. да ги разтоварва от несвойствени задачи, а не да ги натоварва с допълнителни такива.
Младен ДимитровНезависима система, но не саможива, откъсната от реалността. Независимостта следва непрестанно да се отстоява, като се проявява най-вече чрез дейността на отделните органи на съдебната система. Една от основните гаранции за независимостта на магистратите е свободата на формиране на волята им.Необходима е оптимизация и гъвкавост в щатната численост на съдебните служители, насочване към тези съдилища, в които е налице необходимост.Системата на съдебната власт трябва да бъде оптимизирана в структурно и технологично отношение, по начин, който да позволи на гражданите достъп до правосъдие, разбиран не само в пространствен аспект, а като възможност да се получи компетентна, квалифицирана, професионална защита.
Само при пълна техническа съвместимост на информационните системи на съдилищата /включително и на административните/, с тези на останалите органи и лица, участващи в процеса, може да се мисли за пълно електронно правосъдие. 
 - Измененията на ЗСВ от 2016 г. промениха реда и забавиха значително провеждането на конкурси, на практика блокирайки възможността за навременно кариерно израстване от една страна, а от друга – затруднения в работата на съдилищата до степен да не могат да се сформират състави.
В търсене на изход от създадената ситуация, бе престъпено към масово командироване, което е на път да се превърне в основен способ за псевдокариерно израстване, обезсмислящо идеята за проверка на качествата чрез конкурсната процедура
С активното участие на ВСС, следва да се преосмисли отново реда за кариерно израстване, като се ползва опитът, проучен в останалите държави-членки на ЕС и [се] възприемат добрите практики. Има място да се мисли и за замяна на конкурса, като основание за заемане на длъжността с избор, който към момента се оказва по-рационалното средство при административните ръководители. Въпрос на решение е дали този избор да се провежда централизирано или децентрализирано, като се изготвя в резултат на това предложение до ВСС. Но инициативата за законови промени трябва да произлиза от системата, а не да се налага отвън.
Татяна ЖиловаЦелта на независимостта на съдебната власт е да осигури пълна свобода на съдиите при разглеждането и разрешаването на възложените им спорове така, че те да се произнасят безпристрастно и в съответствие единствено със закона, да вземат решения само въз основа на представените доказателства и според вътрешното си убеждение и никой – нито органи и представители на законодателната и изпълнителната власт, нито други органи на съдебната власт – включително и висшестоящи, да не може да им оказва влияние при постановяването на актовете им. Следователно независимостта не е привилегия, а гаранция за върховенството на правото.
ВСС трябва да има проактивно отношение към съдебната реформа и да изготви концепция за нов модел на ВСС на базата на вътрешна експертна оценка
Субективната независимост на всеки отделен съдия не може да бъде постигната без утвърждаване на обективната независимост на ВСС. Необходимо е да се възвърне доверието към съдебната система както от обществото, така и от съдиите. Първата и основна задача, с която новият състав на ВСС трябва да се справи, е с отстояването на своята независимост и независимостта на съдиите, осигурявайки принципност и последователност на решенията си.
Всеки съдия има професионален и граждански дълг да проявява нетърпимост, когато системата се управлява по порочен, некомпетентен и зависим начин.
СИНС трябва да се развива и усъвършенства, като се отстранят недостатъците от нея и се направи ново емпирично изследване. 
Необходимо е да се създаде механизъм за контрол за спазването на правилата за образуване и управление на отделните видове дела, за да се избегнат изкривяванията в статистическите данни.
Необходимо е ИВСС да открива проблемите, включително като осъществява контрол по правилното отчитане на натовареността, и да предлага мерки за подобряване на организацията на всеки съд.
Необходимо е да се създаде автоматична връзка между СИНС и деловодните програми, за да се избегне ръчното въвеждане на данни, което освен че губи време на съдебните служители и съдиите, създава и предпоставки за грешки.
Споделям идеята да се въведе централизирана електронна обработка на на заповедните дела, което несъмнено ще допринесе за изравняване на натовареността на съдилищата.
Проблемите на натовареността следва да се решават и със целесъобразни кадрови решения, правилно разпределение на материите в отделенията на съдилищата, както и чрез правилата на местната подсъдност.
Пълната замяна на установения до момента традиционен модел за постановяване на съдебни актове и извършване на процесуални действия в писмена форма „на хартия“ с модела на електронното правосъдие  не може да стане без да се гарантира правната сигурност.
Ефективността на ЕИСС е пряко свързана с функционирането на ЕПЕП. Трябва ясно да се дефинират недостатъците на ЕИСС и ЕПЕП със задължителното участие на съдии, адвокати и специалисти по ИТ, и след това да се търси тяхното решение. ЕИСС трябва да бъде доразвита и функционалностите й да се подобрят, като задължително първо се изпитват в тестова среда, преди да се внедрят в работна среда.
Необходимо е да се предвиди преходен период, в който да съществуват едновременно дела на хартиен носител и електронни дела.
Бъдещият състав на ВСС трябва да не допуска дисциплинарно преследване на съдиите, изразили позицията си във връзка с управлението на съдебната система. Дисциплинарните производства, образувани от всички състави на ВСС досега показват неясни стандарти и изискват цялостно преосмисляне на дисциплинарния процес. Затова първата основна задача на бъдещия ВСС във връзка с дисциплинарните производства трябва да бъде анализ на досегашната практика през призмата на решенията на ЕСПЧ.
Основен принцип следва да бъде, че дисциплинарната отговорност на съдиите е крайна мярка за тежки нарушения, които водят до непригодност за изпълнение на съдийската длъжност. Останалите недостатъци в работата на съдията трябва да се преодоляват с обучение и организационни мерки и да се отчитат при атестирането.
Към настоящия момент ИВСС с нищо не допринася за откриването и преодоляването на проблемите в съдебната система, а основно се занимава с проверки за спазване на процесуалните срокове.
Работата на ИВСС е да открива проблемите и да предлага мерки за подобряване, а не да извършва формални и безсмислени проверки по спазване на срокове и достоверност на данните. Бъдещият състав на ВСС трябва да постави ясни и точни изисквания към работата на инспекторите.
Бъдещият състав на ВСС трябва да преодолее практиката на предизвестените резултати от конкурсите за назначаване, повишаване или преместване, и да гарантира частно кариерно развитие на съдиите, основано на техните професионални и нравствени качества.
Дори и в рамките на сега действащия ЗСВ, ВСС може да приеме правила, с които да гарантира спазването на основни стандарти при назначението на административни ръководители – на първо място – ефективна проверка на особени обстоятелства, които пораждат съмнение в професионалните им качества, нравствения интегритет на кандидатите; обективна оценка на притежаваните качества и анализ на представените концепции за развитието на съдебния орган; ефективно участие на гражданския сектор; утвърждаване на принципа за съдийското самоуправление чрез издигане на кандидатури от ОС само на съдии от състава на съда, а не на външни кандидати.
Доброто планиране на необходимите щатни бройки и своевременното обявяване на всички очаквани свободни места са действия, които трябва да извършва ВСС, а не да бъдат предоставени на преценката на административните ръководители на съдилищата. Прозрачният избор на конкурсна комисия, мотивирането на оценките по всички заложени в /Наредбата за конкурсите на магистратите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт/ трябва критерии за всеки от кандидатите, действително равните условия за всички кандидати – това са основните предпоставки за правилното прилагане на конкурсното начало.
Следва да се преодолее и практиката на порочното командироване на съдии чрез утвърждаване на правила, които да доведат командироването до изключение за задоволяване на временна нужда на съда.
За да се постигне съществен напредък в процеса по оценяване на съдиите, трябва да се приеме нов модел за атестиране – най-добре законодателно уреден.
Подкрепям идеята за централизирана система за непрекъсната оценка на съдиите извън СК на ВСС.
Явор КолевИдея, която би могла да се подкрепи, е достигане на  мнозинство или поне равенство на избираните от съдии членове на СК на ВСС, като те следва да са поне 7. По този начин ще се постигне ефективен паритет между членовете, излъчени от съдиите от една страна и от друга - членовете, излъчени от НС, както и тези, избрани от самия ВСС.
Необходимо е наред с намаляването на квотата на НС да се даде възможност за по-широк профил на юристите, избирани от събранието, като по този начин се постигне и по-широко представителство на обществеността и предотвратяване на възможността за неговото капсулиране.
Важните въпроси за съдилищата следва да се решават от СК на ВСС, включително този, свързан с избора на двамата председатели на върховни съдилища – т. е. СК да избира и предлага на Президента кандидатите с определено мнозинство, а не Пленумът (който налага разбира се и неминуема промяна в чл. 129 ал. 2 от КРБ)
Идеята за съвместяване на правораздавателната дейност с членуването във ВСС поставя под сериозна угроза дейността на избраните магистрати и тяхната ефективна работа в колективния орган
 - Въпросите на електронното правосъдие са крайъгълен камък, за който отговорността по окончателното му въвеждане лежи изцяло върху действащия ВСС.
Необходимо е изчистване на дефектите и несъвършенствата на ЕИСС.
Необходимо е да се положат усилия не само от съдебната система, но и от държавата като цяло, тъй като е-правосъдието е частно проявление на електронната държава, поради което следва да се засили комуникацията със законодателната и изпълнителна власти.
Следва да се отчетат досегашните грешки по недостатъчно професионалното обследване на проблемите по имплементацията на електронното правосъдие.
 - Промените в ЗСВ от 2016 фактически блокираха системата за повишаване с конкурси, протичащи три или повече години, което обуслови предпоставки за командироване и създаде напрежение и недоволство сред съдиите.
Необходима е промяна в уредбата на ЗСВ и подзаконовите актове по прилагането му в частта за конкурсите за повишения.
Следва да се разпишат правила, които да дисциплинират движението на атестационните процедури, тъй като при помощните атестационни комисии е основното забавяне.
Може да се помисли отново за ревизиране на съществуващия ред в ЗСВ, като се почерпи и опит от други европейски държави (основно от ЕС)
Удачно е включване в процеса и на по-широк кръг от оценяващи дейността на съответния магистрат, които да заменят очевидно затормозяващото, тромаво оценяване от помощните комисии.
Следва да се помисли и за връщане на отчитането на становището на съответния административен ръководител, където даденият магистрат работи, но и на административния ръководител на органа, за който кандидатстват магистратите.
Следва да има предвидимост при обявяване на конкурсите като цяло в системата, за да може всеки един, който е вътре в системата или иска тепърва да влезе в нея, да знае кога и какви по вид конкурси ще бъдат обявени, за да може да вземе напълно информирано решение.
Основа за командироването следва да са обективните данни за натовареността на съответните органи, както на органа, от който излиза съдията, така и на органа, в който отива. Следва да се приеме решение, че не трябва да се командироват магистрати от изключително или високо натоварени органи на съдебната власт, а ако няма друга опция. 
Следва да се предвиди и краен срок за командироване на свободен съдийски щат.а

КандидатиТеми

Бюджет и възнаграждения

Съдебна карта

Международно сътрудничество

Партньорство с НПОЗначимост на ролята на ВСС
Антоанета Аргирова

Ангажимент на ВСС е чрез бюджета да осигури дължимите битови условия за спокойна работа на съдиите и средствата за своевременното покриване на нуждите им. И към настоящия момент съдиите в редица съдилища, сред които и АССГ, работят при напълно неприемливи битови условия.
Сред заявените от мен мотиви да приема да бъда предложена за изборен член на ВСС е и намаляването на необоснованата съществена разлика във възнагражденията на различните нива в съдебната система.

 - 

 - 

 - 

 - 
Атанас АтанасовСъществува необходимост от подобряване на дейността на ВСС по планиране и изпълнение на бюджета. Следващият състав на ВСС следва да определи приоритетни дейности за своя мандат, като изгтви и прогнози за необходимостта от финансовото им обезпечаване.
Налице е непрозрачност и неяснота относно начина на определяне на възнагражденията в отделните нива на органите на съдебната власт, включително по отношение на допълнителните трудови възнаграждения на съдиите, прокурорите и следователите.
Ако бъда избран за член на ВСС, ще инициирам изготвяне на подробен финансов анализ на предложените наскоро за обсъждане сред магистратската общност три модела за формиране на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, доколкото възприемането на който и да е от тях би следвало да е ресурсно обезпечено.
Основни компоненти при определянето на размера на възнагражденията за магистратите следва да бъдат действителната натовареност, продължителността на стажа и рангът, определян след прецизно и основано на еднакви критерии атестиране.
Достоверното отчитане на натовареността на съдиите и съдилищата следва да е основа за вземане на решения на СК за преструктуриране на съдебната карта. Необходимо е при преструктурирането на съдебната карта да се отчетат недостатъците на подхода, довел до неуспеха на Модел 4.
Полезен инструмент за вземане на решения за преструктуриране на съдебната карта от следващия състав на ВСС ще е внедряваната в момента Специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите. /СИСМА/
Дейността на мрежите за международно правно сътрудничество и особено редът за приобщаване на членове в тях прекалено бяха формализирани от сегашния състав на ВСС.
Изключително значение за повишаването на международния авторитет на националната ни съдебна система има членството на ВСС в Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/. В по-пълна степен следва да бъдат използвани дейностите на ЕМСС по изпълнението на проектните ѝ в областта на съдебната система – отчетност и независимост на съдилищата.
За съжаление, настоящият и предходният състави на ВСС не се присъединиха към общите усилия на останалите членове на ЕМСС за защита на независимостта на съдебните власти на Турция и Полша. Впечатление за незачитане на общоприетите принципи за защита на независимостта и на върховенството на правото показа и приемането като „сведение“ на предложението на Полша за участие на български магистрати в международна комисия за документиране и разследване на военните престъпления, извършени на територията на Украйна.
Ниското обществено доверие за съдебната система е пряка последица от целенасочено възпитавания и поддържан правен нихилизъм и атаките, инициирани от незаинтересованите от осъществяване на справедливо и в обществен интерес правосъдие.
Васил ПетковСледващият състав на ВСС трябва да положи усилия за въвеждането на програмно бюджетиране на съдебната власт. Независимо от това, определянето на годишните бюджети на второстепенните разпоредители (каквито са съдилищата), трябва да почива на ясни критерии, свързани с броя на магистратите и съдебните служители, състоянието на материално-техническата база, нуждите и спецификата на всеки орган. Бюджетът на всеки съд следва да се делегира при ясни правила и след анализ на финансовите прогнози изготвени от органа, без да се създава усещане за привилегировано финансиране.
Удачно е ВСС да създаде еднакъв за всички съдилища алгоритъм, по който да се събират вземанията  при изпълнение на приходната част от бюджета на съдебната власт.
Следва да има законодателна промяна в актуализирането на магистратското възнаграждение, като се възприеме подход, подобен на този за формиране на възнаграждението на народните представители.
Определянето на допълнителното възнаграждение на магистратите не трябва да създава риск от нежелано влияние върху тях. Сегашният модел е изключително неясен и непрозрачен.
Нужно е след като СК на ВСС определи средна натовареност за съответното ниво, за всеки съдия да се определя индивидуален корекционен коефициент (който е съотношение между натовареността му и средната натовареност за съответното ниво), по който да се умножава определеното от СК на ВСС допълнително възнаграждение.
На всеки от съдиите и служителите ВСС дължи добри условия на труд – достатъчно и добре поддържани съдебни зали и работни помещения. ВСС трябва да повиши своята активност в участие по проекти с финансиране от средства по оперативни програми за подобрение на сградния фонд.
Различните органи на съдебна власт, помещаващи се в общи сгради, е удачно да разработят общи правила за дейностите по управление на собствеността, като възложат тази дейност на орган, който има в щата си служител специалист. Последният, освен да разполага с всичката необходима документация на сградния фонд, в тясно сътрудничество с администрацията на ВСС трябва да работи за нейната дигитализация, да следи за извършването на всички необходими действия по административното, техническото, строителното, противопожарното и друго осигуряване, както и много важно – да подпомага участието в проекти.
Макар и при недостатъчното финансиране, ВСС следва да активизира дейността и да търси възможности чрез сътрудничество с държавни и местни, освен за поддържане на съществуващия сграден фонд и за осигуряване на достъпна среда, така и в насока строеж/придобиване на сгради за органите, които се нуждаят от това.
Цялостното закриване на съдилищата е възможно най-лошото решение на проблема с оптимизацията на съдебната карта. ВСС трябва да търси гъвкав подход, при който да може да се реагира бързо и адекватно чрез концентриране на ресурси от един вид (по район и по ниво) в друг, предвид текущите необходимости.
От важно значение е сътрудничеството със съответните органи от страните от ЕС, разбира се и с тези от Балканския регион – европейската мрежа на съдебните съвети, Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети и Регионалния съвет за сътрудничество. Необходимо е активно партниране, обмен на опит и идеи и разумно заимстване на добри практики, което би било полезно за ВСС в дейността му по оптимизиране на функционирането на българската съдебна система и укрепаване на нейната независимостНовият състав на ВСС има изключително важната задача да работи в посока повишаване на имиджа и на съвета, и на системата като цяло, а оттам – и повишаване на доверието в съдебната власт.
Изграждане на отворена, активна медийна политика, която да се провежда във взаимодействие с медиите, гражданите, НПО и различни общности (напр. хората в неравностойно положение, подрастващите, студентите и др.)
Важно е да бъдат актуализирани и унифицирани всички правила, касаещи работата на органите на съдебната власт с обществеността и медиите.
В комуникациите с медиите следва да се търси начин за подходящо представяне на юридическата информация.
Необходимо е изграждане на единна система за управление на информацията за съдебната власт чрез изграждане на виртуален Медиен център.
Владимир ВълковПриемам размера на възнаграждението като материален израз на това признание. Затова смятам, че съдии, доказали се в практиката при съпоставими критерии следва да получават и съпоставимо възнаграждение.Убеден съм, че доброто управленско решение почива на готовността да бъдат чути изказаните притеснения и споделени очаквания, а убедителността на взетото решение почива на осмислянето му през всички възможни гледни точки.
Важно е да бъдат отчетени проблемите, неизбежно съпътстващи работа в съдилища с малък брой съдии. Такъв например е липсващата специализация, изискващо допълнителен ангажимент за подготовка по обширна юридическа материя и то в условията на постоянно усложняващи се отношения.
Свободният ресурс на “малък съд” би могло да бъде усвоен чрез насочване към него на образувани електронни дела, подлежащи на разглеждане в закрито заседание. Подобно решение се споделя и от колеги, отзовали се на поканата ми среща в процеса на подготовка на тази концепция.
Допълнителна възможност за осмисляне на ролята на т.нар. “малки съдилища” намирам във възможните затруднения за реализация на планираната задължителна медиация. Смятам, че припозната от съдията в малък съд възможност да съдейства на страните за разрешаване на техен спор или конфликт чрез този алтернативен способ осигурява необходимата в случая подкрепа за страните. Предизвикателство се явява единствено невъзможността съдията медиатор да разгледа по същество непрекратения спор. Смятам обаче, че решението е и следва да бъде аналогично на даден отвод.
--Споделям тезата, че усещането за справедливост предпоставя ефективни средства за защита при накърнен интерес. Не подлагам на съмнение, че достъпът до съд е безусловна гаранция в тази насока. Непосредствено се убедих обаче, че съдът следва да се утвърди като крайно средство за защита. Това логично ще доведе до намаляване на противоборството и в крайна сметка ще осигури съсредоточаване на вниманието на съдиите върху спорове, в които участниците не могат сами да разрешат включително и в рамките на развила се алтернативна процедура (когато такава е била приложима).
Убеден съм, че адекватната обществена оценка за работата на съдебната система предполага познаване на правилата за функциониране на правосъдието. Незнанието само по себе си провокира недоверие.

Даниела

Александрова

Считам, че ВСС трябва да настоява и инициира промени в ЗСВ, с които заплатите на всички работещи в системата магистрати се обвържат пряко или опосредено със средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера, както и предвиждане на механизъм за автоматично периодично индексиране.
Друга важна стъпка, която се дискутира отдавна, но предприети действия в тази насока няма, е намаляване на разликата във възнагражденията или т.нар. „ножица“ между възнагражденията на магистратите в отделните звена на съдебната система.
Категорично не трябва да се намалява възнаграждението на което и да е ниво, но следва възнагражденията да се увеличават с равни суми, докато се събере ножицата.
Дора МихайловаНачинът, по който се формират възнагражденията на магистратите до настоящия момент води до задълбочаващ се проблем, предпоставен от прилагането на равен процент на увеличаване на заплащането на всички нива в съдебната система. По този начин възнаграждението на най-високите нива се увеличава с най-голяма номинална сума, а разликата между възнагражденията на съдиите от районите и върховните съдилища е около два пъти и половения.
Намаляването на драстичната разлика между най-високата основна магистратска заплата и най-ниската основна магистратска заплата следва да се извърши постепенно, без застой във възнагражденията на магистратите от което и да е ниво.
За да се ограничат негативните последици от провеждането на реформа на съдебната карта, е необходимо да се следват установените международни стандарти при реформата на съдебната карта. Една от тях е гарантираният достъп до правосъдие, който следва да се разбира и в географски смисъл.
Необходимо е да се съберат всички данни, относно географското, териториалното, социално-икономическото, транспортното и демографското състояние на отделните райони. За това би помогнало предстоящото внедряване на Специализираната система за мониторинг и анализ /СИСМА/ Процесите по закриване на клонове и звена правят административните услуги недостъпни за местното население. Това се възприема като абдикация на държавата от нейните отговорности и удар по качеството на живота, социалната и лична сигурност и права на гражданите, населяващи тези райони. При прекрояването на съдебната карта, тези процеси трябва задължително да бъдат отчетени.
Ефективното оптимизиране на съдебната карта следва да стане посредством развитието и на електронното правосъдие. Задължително е да се свържат ЕИСС и ЕПЕП.
ВСС следва да насърчава създаването и поддържането на креативни пресцентрове, като подпомага съдебната система при предприемането на действия, насочени към широката общественост и нуждата тя да разбере централното значение на правосъдието за демокрацията, за благосъстоянието, за просперитета на държавата.
Правораздаването, осъществявано в името на народа, е един от малкото източници (наред с историята и литературата) на етично възпитание.
Иван КалибацевЗа преодоляване на разликата в заплащането на магистратите между отделните нива, следва да се създаде нов алгоритъм за определяне на възнагражденията, който да създаде възможност за по-справедлив размер на възнагражденията. 
За възнагражденията на магистратите за длъжностите над най-ниската, следва да се определи единен подход, който би намалил разликата във възнагражденията. За основа на по-високото  възнаграждение на всяко следващо ниво следва да се възприеме заплатата на най-ниските длъжности. Спрямо него процентно трябва да се определят възнагражденията на магистратите на по-висшите нива. Това ще намали натиска върху конкурсите за кариерно израстване, като желаещите за командироване и кариерно израстване ще имат като основна цел да правораздават в по-горен орган единствено с оглед професионалното си развитие, а не и заради по-високото заплащане. 
Ще се създаде и възможност за оптимизация на щатната численост на магистратите на отделните нива, свързана с обема от дела и справедливата натовареност. 
Необходими са норми за натовареност и на съдебните служители, както и определяне  на единни критерии за съотношението магистрати/съдебни служители в различните органи на съдебната власт.
Необходимо е да се оценят положителните и отрицателните последици от закриването на съдилищата.
Съдийската колегия следва да направи по-сериозен анализ и допитване до съдиите по райони в страната. 
Следва да се прецизира бюджетното планиране и то да се извършва задълбочено и внимателно от всички органи на съдебна власт. Да бъдат заложени предварителни планове за бъдещото развитие на съдебната власт, в които да се включат идеите за подобряване на битовите условия, за изграждане и подобряване на необходимата хардуерна среда за  нормално правораздаване, а предвиждане на необходимия човешки ресурс, и не на последно място – за привеждането на възнагражденията в справедлив размер, съобразен с естеството на работа и осигуряващ независимостта на магистратите и съдебните служители.
ВСС следва да прецизира начина за управлението и поддръжката на съдебната собственост.
По време на редовни срещи по окръжни съдилища, да се прави планиране на бъдещите разходи и организиране на съответните процедури по осъществяване на ремонтните дейности на сградния фонд.
ВСС следва да организира и поддържа добра медийна политика, като всики органи на съдебна власт следва да предоставят информация на медиите, с оглед адекватното и коректното им отразяване. ВСС следва да подпомага органите на съдебна власт, като създаде условия за прозрачност и висока степен на осведоменост на медиите, а предоставената информация следва да е на разбираем и достъпен език, максимално улесняващ възприемането от обществото.
Важен елемент за позитивно въздействие върху обществото и медиите е подобряването на имиджа на съдебната власт сред хората, завършващи средно и висше образование. Следва да се положат усилия и да се създадат в специализираните средни училища паралелки, които да подготвят кадри за съдебната власт.
ВСС следва да създаде организация за тясно сътрудничество и с университетите, като предостави условия за провеждане на практически занятия на студентите в юридическите факултети.
Йордан ДамаскиновНамирам за справедлива идеята за намаляване на ножицата в заплащането на съдиите от различните нива на съдебната система като основен стимул опитни съдии да остават удовлетворени на по-ниски нива в системата, където нуждата от качествено правосъдие е също толкова голяма колкото и във върховните съдилища. Едно сериозно допълнително възнаграждение за ранг би могло да доведе до известно затваряне на ножицата във възнагражденията. Все пак при решаване как да се съчетаят основните критерии за определяне на възнагражденията, решаващи ще се окажат математическите аргументи и общия съдебен бюджет.
България е една от държавите в ЕС с най-голям брой съдилища и съдии на 100000 души население, като отделя най-висок процент от БВП като държавните разходи за съдилищата. Размерът на заплатите в съдебната система на страната ни спрямо другите бюджетни сфери е сравнително висок. При тези основни данни се съмнявам обществото и политическата класа да подкрепи изменение в системата на заплащане, които да изискват увеличаване на разходите.
Важна е ролята на бюджетната комисия на ВСС и активната медиация на министъра на правосъдието в процеса на съставяне на бюджета на съдебната власт.
Все още няма консенсус какви цели ще преследва реформата на съдебната карта – равномерно натоварване, икономия на средства от съдебния бюджет или нещо друго?
Имах възможност в интервю пред онлайн издание още през 2015 г. да изложа виждането си, че Българската държава не бива да напуска части от територията си с намаляващо население чрез закриване на районни съдилища.
Настоящият ВСС започна, но не довърши работата по реформата на съдебната карта.
Вероятно ще е необходимо ново емпирично изследване с широка разяснителна кампания защо е важно участието на всички съдии. ЕИСС може да се окаже полезна при отчитане на натовареността не само с оглед вече осъщественото интегриране със СИНС. На привържениците на отчитането на натовареността по брой дела като най-надежден метод бих предложил натовареността да се отчита по ЕИСС и по брой разпореждания и брой закрити заседания.
ВСС представлява българската съдебна система в Европейската мрежа на Съветите на съдебната власт. Българският ВСС в два случая взе спорни решения да гласува „въздържал се“ при обсъждане на санкции над съдебните съвети на Турция и Полша поради проблеми с върховенството на закона и независимостта на съдиите в тези страни. Поне в един от тези случаи беше огласена предварителна консултация с органи на изпълнителната власт кое би било „правилното“ решение. 
В тези два случая мисля, че нашият ВСС не ни представи добре в международен план и показа едно смущаващо отношение към основополагащи ценности за правосъдието и правовата държава. Надявам се новият ВСС да не се излага международно по подобен начин.
-Трябва да се сложи край на бюрократизирането на ВСС и откъсването му от работещите съдии. Членовете на ВСС трябва по-често да пътуват из страната и да се запознават на място с ефекта от техните решения.
Към ВСС е създаден Съвет за партньорство и Граждански съвет, но взаимодействието на ВСС с магистратските организации не трябва да се ограничава само в този формат. Диалогът с гражданското общество ще даде ценна обратна връзка.
Наложително е да се раздвижи процесът по изработване на методика за проучвания на степента на удовлетвореност след ползвателите на услугите на съдилищата. ВСС трябва да бъде отворен за обратна връзка и критика и да бъде готов постоянно да се усъвършенства, а не да се обижда на критиките.
Особено важно и деликатно е как реагира ВСС, когато медии атакуват съдилища или отделни съдии. Засегнатият съдия или съд трябва да се въздържат от реакции чрез същите канали, но ВСС трябва бързо да проучи случая и да реагира ефективно.
Красимир ЛесенскиБългария е една от държавите с най-много съдии в Европа на глава от населението, като последното е неравномерно разпределено в територията и по-голямата част е именно концентрирано в София.
Считам, че преди промени в щатовете на отделните съдилища трябва ВСС да организира широки дискусии вътре в съдебната власт, включително и чрез различни ел. платформи, в които всеки съдия да даде мнението си за законодателни инициативи за промяна на подсъдност на дела, съответно цялостна реорганизация на съдебната карта.
Една малка идея за оказване временно на помощ на по-натоварените съдилища в определени, конкретни и недълги периоди от време, която аз и мои колеги сме обсъждали, е свързана със съдебните помощници в системата и възможността  за командироването им за кратки периоди от време.
За мен лично е напълно нормално съдиите от по-горните инстанции да получават по-високи възнаграждения, защото последното не е функция само на броя на делата, които разглеждат и на времето, което им отнема. Промяната по отношение на възнагражденията по вертикала е възможна, но тя трябва да става без намаляването на тези на върховните съдии, а по-скоро увеличаването на възнагражденията на съдиите в по-ниските инстанции.
Критериите в изготвения Доклад за Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури са добра основа за дебати по отношение на реформата на съдебната карта, касаеща районни съдилища извън столицата.
Реформата следва да се извършва на малки стъпки и постепенно, при постоянен анализ и отчитане на плюсовете и минусите на всеки етап и преминаването на следващ такъв едва след пълна убеденост, че се върви в правилната посока.
Без да се затварят съдилища в малки населени места, те могат да се обособят като териториални отделения към по-големи съдилища в по-големи населени места, където естествено е възможно и с оглед критериите като спецификите на района, транспортните връзки, числеността на населението и неговия етнокултурен състав, икономическото развитие на съответния регион, техническата възможност за дистанционно разглеждане на дела и материалната обезпеченост.
Подходът и критериите за обособяване на ТО следва да бъдат различни от тези на прокуратурата, защото дейността на съда е в много по-голяма степен свързана с гражданите и осигуряването на достъп до правосъдието. ТО ще решат и проблема и с липсата на желаещи да се кандидатират за административни ръководители.
Превръщането на по-малки съдилища в ТО към съседни по-големи такива категорично няма да възпрепятства достъпа на гражданите до правосъдие.
---
Любомир НиновРазмерите възнаграждения за различните нива в система се различават значително, като това е една от основните предпоставки за нагнетяване на напрежение между магистратите и за засиления интерес към провежданите конкурси.
Време е да се премине към премахване на тези значителни разлики и те да бъдат чувствително редуцирани.
Нужно е също така да се предприемат действия за премахването на горната граница за възнагреждението за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на чл. 219 от ЗСВ. Съществуващият към момента таван на това възнаграждение противоречи на факта, че магистратите предвид постоянно обновяващото се и променящо се законодателство продължават да повишават квалификацията си през целия си трудов стаж, а не само в първите двадесет години от него.
Логически необосновано е и положението с предвидените обезщетения при напускане на системата по чл. 225 ал. 1 от ЗСВ. Настоящата уредба създава неравенство за тези магистрати, които работят повече от 20 години в системата и след двадесетата година продължават да търпят ограничението да не полагат труд, докато са в системата, без да бъдат обезщетявани за това.

Българската съдебна карта в настоящия си вид е създадена и отговаря на нуждите на държавата към един минал момент, в който тя е имала значително по-многобройно население и с различно териториално разпределение.
В кратки срокове от няколко месеца след конституиране на новия ВСС на база на вече събраните данни, независимо от това, че те към момента вече не са достатъчно актуални, да се създаде първоначален проект на изменената съдебна карта, който задължително да бъде сведен до всички съдии за обсъждане.
Критериите на настоящата комисия на ВСС следва да бъдат доразвити.
Да се създаде уредба, с която да се установи минимален стандарт на битови условия по отношение на работната площ за всеки магистрат. В кратки срокове да се извърши цялостно обследване на нуждите от сградно осигуряване на съдилищата в страната.
Необходимо е да се събере информация за настоящото състояние на съдебната администрация, за да се изготви общ стандарт за броя и видовете щатове в нея и се изготви електронен регистър, с който да се проследява щатната заетост с цел навременното попълване.

ВСС да изготви единна програма, в рамките на която още от средните училища да се работи с подрастващите в насока на възпитание на уважение към съдебната система
Мария Терзийска

Както и ЕК подчертава, необходимостта в по-дългосрочен план е да се осъществят реформи от по-структурен характер като гаранция за ефективност и ефикасност на правосъдната система.

Навременна комуникация с магистрати и съдебна администрация, предварително обсъждане, предоставяне на подходящ срок за изразяване на становища, приемане на нови статистически форми за отчет, които да съдържат достатъчната и необходима информация за работата на съдилищата, която би следвало да е конфигурирана по начин, който да позволява ясно разчитане на необходимите и достатъчни критерии за ефективно управление на процесите в правораздаването. Това може да се постигне единствено чрез оптимално планиране на приоритети и от друга страна текущи задачи, и изграждане на система за навременен контрол на изпълнението при съблюдаване на установените добри практики.

Миглена ТянковаВреме е да се предприемат действия за въвеждане на дълго обсъжданото програмно бюджетиране на съдебната власт, което ще доведе и до по-добро разпределение на бюджетния ресурс, до ефикасното му разходване и яснота относно начина на достигане на заложените в програмата цели, които ще имат както стойност, така и времева отчетност.
Бюджетът на съдебната система следва да е съобразен със заложените стратегически цели, реални реформи и потребности на органите на съдебната власт – за нормално и ефективно протичане на производствата и работните процеси като цяло.
Считам, че по отношение на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите от различните нива на съдебната система, е необходим много сериозен професионален дебат, както и експертни становища за начина на формиране на възнагражденията, като се проучи опита и на други държави. Несъмнено следва всичко да се съобразява с възможностите и рамките на бюджета на съдебната власт.
Това, което направи настоящият състав на ВСС по отношение на съдебната карта е добро начало за дебат. Събрани са почти всички необходими данни, всичко извършено до момента от двата ВСС – становища и мнения на изпълнителната, законодателната, местните власти, както и на неправителствения сектор, за да се обсъдят и поставят на дневен ред проблемите на съдебната власт.
Важно е членовете на ВСС да имат както разбирането и опита за администриране на системата, така и визия за развитие, с предприемане при необходимост на непопулярни мерки, когато няма друг изход.
Необходим е нов подход, постоянно присъствие от страна на ВСС в публичното пространство с ясни послания към обществото, дори и в случаите, когато отговорът е неудобен за съдебната власт.
Младен ДимитровВъзнагражденията на останалите нива да се определят в процентно отношение, спрямо това за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, залегнало в разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ. Така ще изчезне прогресиращата разлика в заплащането между отделните нива. Чрез инструментите на допълнителното възнаграждение за прослужено време и ранговете, ще може да се компенсира разликата и осигури доближаване на възнагражденията между магистратите с по-дълъг стаж и квалификация с тези от горните инстанции.
Принципът за несъвместимост лишава голяма част от магистратите от възможност да получават допълнителни доходи, което не може да бъде компенсирано от гратификационното обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ. Необходимо е политическо решение и консенсус за законодателни промени в нормативната база и пенсионния статус на магистратите. Чуждестранният опит в това отношение сочи, че обвързването на пенсията за осигурителен стаж и възраст, с определено процент от достигнатото възнаграждение като магистрат, е не само социална, но и съществена антикорупционна практика.
Съдилищата следва да се структурират, но не само на база на миналите и текущи показатели, но и на база предвижданията от социално-икономическо естество, перспективите за развитие на отделните райони, криминогенната обстановка, миграционните процеси и не на последно място – тенденциите за развитието на правото. За последното е необходимо да се осъществи тясно сътрудничество и ползват достиженията на академичната мисъл, ведно и експертизата на юридическата общност. -  -  - 
Татяна ЖиловаОт първостепенно значение е доброто взаимодействие със законодателя и с органите на изпълнителната власт, пред които следва да се защити бюджет, гарантиращ качественото правосъдие.
Приоритет в работата на бъдещия ВСС трябва да бъде правилното структуриране на бюджета на съдебните органи и справедливото възнаграждение на магистратите.
Прекалено голямата „ножица“ във възнагражденията на магистратите от най-ниското до най-високото нива, съчетана с порочните практики при командироването и конкурсните процедури, създава предпоставки за изграждане на зависимости, затова намаляването на разликата във възнагражденията е препоръчителна мярка за укрепване на субективната независимост на магистратите.
Ще настоявам този проблем да бъде решен и на законодателно ниво.
Прави впечатление, че в критериите за реформиране на съдебната карта на настоящия ВСС липсват аналитични данни за географското, териториалното, социално-икономическото, транспортното и демографското състояния на районите.
Недопустимо е значението на съда да се преценява само по статистически данни за броя на делата в съдебния район.
---

Явор Колев

Наличието на програмен бюджет би позволило и адекватното планиране и управление на човешките ресурси и необходимите за това средства.
Следва да се ревизират умерено досегашните подходи на формиране на заплатите, с цел скъсяване на „ножицата“ между възнагражденията за най-ниската и най-високата длъжности, още повече, че в България бе установен един от най-големите диапазони между тези две величини (в рамките на ЕС), като те ще се раздалечават и повече при запазване на актуализирането на заплатите с едни и същи проценти за всички нива.
Дейността по реорганизирането на съдебната карта е корелативно свързана и с други съществени проблеми, като този с бюджетирането в съдебната власт, с измерването на натовареността, с уредбата на подсъдността в процесуалните закони и не на последно място и с възможността за специализация по материя във всеки съд.
Усилията следва да се насочат към по-детайлно изследване на значението на отделния съд за местните общности, като се държи сметка, че съдът често е една от последните прояви на държавността като такава.
Следва също така да се калкулира очакваната стойност на разходите за въвеждане на избрания модел
Следва да се проучат и конкретните резултати при реформиране на районните прокуратури в страната, за да се избегнат допуснати слабости при тяхното окрупняване.
 -  - Излизането от това дъно в липсата на доверие към съдебната система е общ проблем, който не зависи само от управлението на съдебната власт, но и от всеки от нас поотделно.
Въпросите за публичността, прозрачността и отчетността са важни принципи, които изпълнени с конкретно, реално съдържание биха могли (поне частично) да променят негативните нагласи към съсловието.
Необходимо е да се преодолее и липсата  на перманентна отчетност на съвета за изпълнявания мандат както пред магистратите, така и пред обществото.
Наложително е също така: бързо покриване на дефицита при атестирането на магистратите, максимално зачитане на принципа на съдийското самоуправление, както и дефиниране на начините на взаимодействие между съдебната власт от една страна и законодателната и изпълнителна власти от друга.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Кандидати за членове на Съдийската колегия на ВСС от квотата на съдиите