Въпроси на БИПИ към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на прокурорите

ВЪПРОСИ

                Към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на следователите – Владимир Валентинов Николов, Владимир Чавдаров Станков, Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева, Добринка Любомирова Калчева, Красимира Алексиева Филипова, Николай Любенов Димитров, Пламен Дончев Петков, Станислав Христов Стойков на основание чл. 19, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/17.02.2022 г.): 

ВЪПРОСИ КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:

1. Какво е мнението Ви за реформата свързана с окрупняването на прокуратурите и създаването на териториални отделения? Бихте ли подкрепили изготвянето на анализ, който да разкрие какви са резултатите от осъщественото окрупняване на прокуратурите, за да получи то реална оценка за своята ефикасност, както и да спомогне за вземането на решение как да бъде проведена споменатата по-горе „реформа на съдебната карта“ за съдилищата?

2. Една от широко дискутираните теми в съдийските среди е тази за възнагражденията и начина на определянето им. Какво е Вашето мнение по въпроса - смятате ли, че разликата във възнагражденията между инстанциите е прекомерна? Необходимо ли е законово закрепване на критериите за определяне на възнагражденията на всички нива в системата, а не само на т.нар. „трима големи“.

3. Какво е Вашето мнение за възможността да бъдат отзовавани избрани за членове на ВСС от Общите събрания на съдии, прокурори и следователи?

4. Една от значимите функции на Прокурорска колегия е избирането на административни ръководители. Понастоящем единствените критерии при провеждане на тези процедури, към които членовете на колегията са изрично задължени да се придържат, се съдържат в разпоредбите на чл. 194б от ЗСВ във връзка с чл. 59, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и са – професионална подготовка, управленска компетентност и нравствени качества. Смятате ли, че ВСС трябва да приеме допълнителни и по-подробни критерии, по които да се преценяват кандидатите в тези процедури?

5. Считате ли, че към настоящия момент има необходимост от конституционни изменения в частта за съдебната власт?

6. От изразеното в концепциите Ви отношение към проблема за взаимодействието на съдебната система с обществеността и по-конкретно с медиите, се създава впечатление, че тази комуникация се разбира като негативна – като ответна реакция при некоректно медийно отразяване на дейността на съдебната система или други форми на опити за уронване на престижа на съдебната власт от трети за нея страни пред обществото. Какво смятате, че е възможно и полезно да направи ВСС, за да промени това?

7. Ако в момента сте член на ВСС, какво би било Вашето гласуване по основанията за освобождаване от длъжност на главния прокурор, представени от министрите Йорданова и Стоилов, които са публично достъпно?

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ:

8. На стр. 7 от концепцията си споменавате желанията на различни кръгове да поставят съдебната система под контрол. Какви са тези кръгове – икономически, политически, криминални /организираната престъпност/ или други? Въз основа на кои обстоятелства и наблюдения достигате до този извод?

9. На стр. 9-10 от концепцията си посочвате, че е необходимо осъвременяване на наказателното ни законодателство в съответствие със „съвременните тенденции и общоевропейско наднационално законодателство“. Кои са тези тенденции и по какъв начин неприлагането им се отразява на българското наказателно право?

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНКОВ:

10. На стр. 4 от концепцията си посочвате, че е необходимо да се променят съществуващите критерии за атестиране, за да се избегне субективизмът при оценяването. Какви примерни критерии според вас трябва да се добавят и кои от настоящите следва да отпаднат или променят?

11. На какво се основава твърдението Ви, че „… беше значително намален бюджета на съдебната власт“ след като той се увеличава значително всяка следваща година, включително и 2022 г.

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ШКОДРОВА-ГЕОРГИЕВА:

12. В концепцията си обсъждате някои възможни разрешения на съществуващите проблеми с конкурсите за първоначално назначаване и за повишаване. Възможно ли е според Вас, ВСС да доразвие капацитета си като започне да планира и да обявява по-отрано конкурсите за местата, които предстои да бъдат освободени например поради пенсиониране?

13. По какъв начин смятате, че трябва да се реализира публичното обсъждане на бюджета на съдебната власт, за което говорите в концепцията си?

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР ДОБРИНКА ЛЮБОМИРОВА КАЛЧЕВА:

14. На стр. 5 от концепцията си отбелязвате, че за ускоряване на атестационните процедури е от особено значение да се спазва от страна на ПАК тримесечният срок от получаване на преписката. Какви мерки, според Вас, би могъл да вземе ВСС, за да осигури действителното спазване на този срок?

15. На стр. 13 посочвате, че са необходими ясни и обективни критерии за реализиране на дисциплинарната отговорност на магистрат за нарушение на етични норми. Намирате ли дефицити в това отношение в Кодекса за етично поведение на българските магистрати?

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР КРАСИМИРА АЛЕКСИЕВА ФИЛИПОВА:

16. Сблъсквали ли сте се лично в своята професионална практика със случаи на корупция или друго неправомерно влияние? Как реагирахте? Какви антикорупционни механизми могат да се въведат в работата на ВСС и чрез него в системата на прокуратурата?

17. Смятате ли, че досега ПК на ВСС е прилагала двоен стандарт и разнопосочни интерпретации при  действия в съответствие с Механизма (процедура) за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта на прокурори и следователи?

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ:

18. В концепцията си заявявате, че функция на ВСС е да осигурява независимостта на всеки магистрат от политическо или друго външно на системата вмешателство в работата. Допускате ли, че би могло да има опити за въздействие от страна на административния ръководител нарушаващи независимостта на отделния магистрат? Каква трябва да е реакцията/ролята на ВСС в такива случаи?

19. Казвате, че според Вас е удачно, след като някой е бил административен ръководител два мандата, да може да бъде „… повишен в съответната горестояща структура на съдебната власт без конкурс“. Не смятате ли, че така се заобикаля принципа на конкурсното начало? Какво в нормативно регламентираните правомощия на административния ръководител Ви дава основание да смятате, че той/тя трябва да получи право да „скочи“ директно в по-горната инстанция?

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР ПЛАМЕН ДОНЧЕВ ПЕТКОВ:

20. На стр. 9-10 от концепцията си предлагате доста щедро разрешение на проблема с прекомерните разлики във възнагражденията – да са според ранга, което де факто ще доведе до това в пъти повече магистрати да взимат настоящите заплати на магистратите от горни инстанции. Освен това предлагате да отпадне максималното ограничение на увеличенията за придобит трудов стаж и професионален опит. ВСС в последните години разпределя ок. 90% от бюджета за да изплаща възнаграждения в настоящите размери и пропорции. От къде смятате, че могат да дойдат средствата, за да реализирате идеите си по отношение на възнагражденията?

21. На стр. 5 от концепцията си критикувате нормативната уредба във връзка с избора на административни ръководители, че създава предпоставки за непрозрачни назначения. Какви промени биха могли да се направят в практиката на ПК на ВСС, за да се преодолеят описаните от Вас дефицити? Достатъчни ли са такива или трябват и промени в нормативната рамка? 

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРОР СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ СТОЙКОВ:

22. Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на ВСС няколко месеца след избора Ви за Европейски делегиран прокурор? От изпратените от Вас мотиви не става достатъчно ясно.

23. Смятате ли, че към настоящия момент ВСС в достатъчна степен участва и защитава българската позиция на магистратите на ниво ЕС и други международни институции? Има ли нужда от подобрение и в каква посока?

24. В концепцията си развивате интересни идеи относно законодателните инициативи, атестирането, етичния кодекс и др. Как бихте ги отстоявали ако се окажете в малцинство?

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси на БИПИ към кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на прокурорите