Новите стари предизборни послания

Нова кампания, стари идеи. Така, в едно изречение, може да се обобщи сравнителният преглед на идеите на политическите партии по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и административната реформа. От БИПИ следим внимателно какви са предложенията на политическите сили за установяване върховенство на правото и добро управление в България от 2009 г. досега. В тази кампания темата като че ли изпадна от политическите дебати.

В таблицата по-долу може да намерите извадки от платформите на партиите или публични изказвания на техни представители по тези теми. Поставен е акцент върху тези партии,  които според предварителните социологически замервания, имат шанс да влязат в 49-ото Народно събрание. Отделно от тях, от останалите регистрирани за участие в изборите партии, повечето засягат под една или друга форма темите съдебна власт, антикорупция и административна реформа. Десет от общо 22 политически формации предлагат изменения в Конституцията, а 2 (ВМРО и БНО) предлагат приемането на изцяло нова Конституция. 

Като цяло предлаганите мерки звучат общо и бланкетно, без да се посочват цели и механизми за тяхното постигане. В платформите на някои от партиите има откровено противоконституционни и антидемократични идеи (напр. забрана на партии, вж. „Глас народен“). Други партии очевидно са пропуснали, че мерките им вече са реалност (напр. предложението на „Български възход“ за публичност на отчетните доклади на съдилищата или въвеждането на система за случайно разпределение на делата на НДСВ), но отделен е въпросът колко ефективно работят. Трети залагат на въвеждане на пряко участие на гражданите в съдебната власт („Възраждане“ предлагат специализиран антикорупционен орган да се избира пряко, ИТН предлагат главният прокурор да се избира пряко, а от „Български съюз за директна демокрация“ предлагат главният инспектор и инспекторите в ИВСС да се избират пряко), макар този принцип да е отхвърлен, тъй като исторически се доказва, че съдебната система е по-ефективна и независима, когато се прилага принципът на професионализма при постъпване и кариерно израстване.

Почти всички кандидати за парламента предлагат мерки за ограничаване, намаляване правомощията на главния прокурор или механизми за контрол и ефективно наказателно преследване. Нито една партия например не предлага да се увеличат правомощията на главния прокурор или прокуратурата. Може да се твърди, че политиците отговарят на очакванията на гражданите с предложенията си за реформа на прокуратурата, като се има предвид критично ниското доверие към нея. На база на това сходство в политическите намерения очакванията са, че следващият парламент ще пристъпи към приемане на съответните изменения. Допълнителна опора за бързи мерки за реформа по отношение на главния прокурор и прокуратурата дава и публичното наличие на няколко законопроекта, част от които са съгласувани и с международни партньори на България от Европейската комисия и Венецианската комисия.

Може да се предположи, че на тази база е възможно и постигането на коалиционно договаряне, което да доведе до създаването на редовен кабинет. Съдейки по заявките за промени в основния закон на страната, е възможно дори и формирането на конституционно мнозинство, което като първа стъпка трябва да избере ключови органи на съдебната власт, чийто мандат е изтекъл. България има огромен проблем именно със съставите на независимите регулаторни и надзорни органи, които се избират от Народното събрание. Повечето от тях са с изтекъл мандат, неподновени състави и липса на удовлетворение от гражданите по отношение на работата им. В платформите на ПП-ДБ и „Левицата“ най-подробно са залегнали мерки за попълване на състава на тези органи, вкл. ВСС и ИВСС. От ПП-ДБ предлагат „Избор на компетентни членове на регулаторни органи (КЗК, БНБ, КФН), които да взимат независими решения“, но не става ясно как точно ще се направи такъв избор. Сред добрите практики, които могат да се приложат, са отворени покани за номиниране на кандидати или разделяне на правомощията по номиниране и избор сред различни субекти/власти или с участие на представители на гражданското общество; представяне на управленски концепции на кандидатите, задълбочени професионални дискусии за състоянието на сферата, подлежаща на регулиране и др.

Предизборна кампания за парламентарни избори (3 март – 31 март 2023 г.)

Послания на политическите партии в навечерието на изборите по три ключови направления:

съдебна реформа, борба с корупцията и административна реформа

Коалиции / партииПраво и съдебна властБорба с корупциятаАдминистративна реформа

КП Продължаваме промяната – Демократична България

Продължаваме промяната“

Движение за България

Демократи за силна България

Зелено движение

Волт

Средна европейска класа

·   Механизъм за разследване и търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и заместниците му за извършени престъпления, ограничаване на функциите му.

·   Съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства за тежки, длъжностни и корупционни престъпления.

·   Система за случайно разпределение на делата и избор на съдебен състав.

·   Разделяне на Висшия съдебен съвет и създаване на отделен Прокурорски съвет, промени във функциите им

·   Промяна на процедурата и критериите за избор на главен инспектор и членове на Инспектората към ВСС, както и председателите на ВКС и ВАС.

·   Електронно правосъдие, подобряване на системите ЕИСС и ЕПЕП.

·   Механизми за контрол при прекомерни забавяния на дела от страна на съдебните органи.

·   Въвеждане на индивидуална конституционна жалба.

·   Избор на компетентни членове на регулаторни органи (КЗК, БНБ, КФН), които да взимат независими решения.

·   Разделяне на КПКОНПИ на две независими комисии.

·   Антикорупционна комисия с разследващи функции, която да се отчита периодично пред НС.

·   Отчитане на инспекторатите към всички министерства пред Антикорупционната комисия, която да участва и в номинирането и оценка на дейността на инспекторатите.

·   Електронна обработка на декларациите на политиците за конфликт на интереси и имущество.

·   Ефективно отнемане чрез съдебен процес на незаконно придобито имущество.

·   Внедряване на системи за борба с корупцията, включително чрез своевременно и ефективно въвеждане в публичния сектор на мерките съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

·   Пресичане на корупционни схеми с евросредства и подаване на сигнали до европейската прокуратура.

·   Дигитализация на управлението и на всички административни услуги – намаляване на административната тежест с 70%, съкращаване на позиции, премахване на печати, дигитализиране на хартиените регистри, консулски услуги чрез електронна идентификация, електронни обществени поръчки.

·   Рамка за фискална децентрализация на местното самоуправление, ограничаване мандатите на кметове на общини до 2 последователни пълни мандата.

Източник: Програма „Има как“ и представяне ѝ на живо чрез страницата на ПП „Продължаваме Промяната“ във Фейсбук

КП ГЕРБ – СДС

Граждани за европейско развитие на България

Съюз на демократичните сили

·   Електронно управление на граждански, административни и наказателни дела – финализиране на достъп до правосъдие по електронен път до 2023 г.

·   Гражданско влияние с пряк избор на съдебни заседатели, реформа на съдебните експертизи.

·   Осъвременяване на НК и НПК, както и на административното правораздаване за по-бърз процес.

·   Съдебен контрол върху актовете на прокурорите, вкл. откази за образуване на досъдебно производство.

·   Прецизиране на правомощията на прокуратурата за упражняване на надзор за законност в административния процес.

·   „Ексклузивитет на съдебния състав“ – да заседава без прекъсване до решаване на делото.

·   Предложение за създаване на конституционен орган, отговорен за раз-следвания на главния прокурор, който да е със самостоятелен статут, правомощия и функции с цел привличане към наказателна отговорност при извършено престъпление

·   Индивидуална конституционна жалба с изменение в Конституцията – след провеждане на широка дискусия.

·   Приемане на нова правна уредба на структурата и дейността на КПКОНПИ.

·   Осъществяване на проверки по сигнали за корупция и злоупотреба с власт. Провеждане на СПО за разкриване на корупционни действия и злоупотреба с власт, осъществявани от държавни служители.

·   Ефективно използване на инструментите за международно оперативно сътрудничество при разследвания на случаи на организирана и трансгранична престъпна дейност, корупция, тероризъм и киберпрестъпност.

·   Противодействие на корупцията в системата на държавното управление и местната власт

·   Редакция на НПВУ с цел отстраняване на икономически неефективни и корупционни проекти.

·   Електронно управление, единен регистър и мрежа за предоставяне на е-услуги, намаляване на административната тежест, въвеждане на електронна идентификация и дигитализиране на хартиените регистри, увеличаване на институциите с отговорности в областта на обработката на данни; минимизиране контакта между гражданите и администрацията; пълно унифициране и стандартизиране на общинските административни услуги; развитие на следващо поколение електронни услуги.

Източник: „България след кризите – план за възстановяване“ – Политическа програма на ГЕРБ
Движение за права и свободи / ДПС

·   Конституционна съдебна реформа

Източник: Предизборна програма на ДПС, 2023 г.
Възраждане

·   Разширяване кръга от лица, които могат да отправят запитвания до Конституционния съд относно нарушени конституционни права и свободи.

·   Подчиняване на прокуратурата на изпълнителната власт

·   Въвеждане на профилирани съдилища – за малолетни и непълнолетни, семейни, по несъстоятелност, и т.н. за облекчаване на натовареността.

·   Електронно правосъдие.

·   Реформа във ВСС: отделяне на Инспектората от ВСС, завишаване критериите към членовете и начините на отчетност на органа, отчитане на ВСС пред НС.

Поощряване използването на алтернативните способи за решаване на спорове.

·   Специализиран орган за борба с корупцията, чийто състав да се избира пряко с мажоритарен вот.

·   Засилване на вътрешния контрол в структурите на МВР, с цел преодоляване на корупционните практики.

·   Повсеместно въвеждане на цифрови технологии при административните услуги (цифрово общество и електронно правителство, обслужване на едно гише).

·   Въвеждането на автоматични и неподвластни на корупция електронни услуги ще освободи хиляди служители (съкращаване на броят на държавните служители с 40%).

·   Създаване на единен портал за административно обслужване.

·   Одит на всички административни структури с цел редуциране и намаляване на бройките и структурите, обвързано със съответното увеличение на заплатите на служителите

Структурни реформи в областта на вътрешната сигурност и отбраната.
Източник: Платформа за управление на Възраждане, 2021 г.

КП БСП за България

Българска социалистическа партия“

Политически клуб „Екогласност“

Политически клуб „Тракия“

·   Съдебен контрол върху актовете на главния прокурор.

·   Нова съдебна карта за равномерно натоварване на съдилищата.

·   Лична имуществена отговорност на длъжностните лица, които нарушават основните права на гражданите.

·   Разширяване на правомощията на Омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд.

·   Промяна на структурата, функциите и правомощията на Антикорупционната агенция.

·   Засилване на контрола и управлението при усвояване на европейски фондове.

Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производител.

Източник: Предизборна платформа на БСП за България

КП Левицата

Алтернатива за българско възраждане / АБВ

Движение 21 / Д21

Изправи се, България

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

·   Висш съдебен съвет: нов модел на избор и функциониране, избор на нов състав, ВСС да преначертае съдебната карта, така че да се урегулира свръхнатовареността.

·   Изваждане на прокуратурата от съдебната система, промени в начина на избор на гл. прокурор, неговите правомощия, функции и статут, предсрочно прекратяване на мандата на настоящия гл. прокурор, обжалваемост пред съд на актовете на прокуратурата, премахване на общия надзор на прокуратурата за законност в търговски и граждански дела.

·   Технологична оптимизация за по-бързо разглеждане и проследяемост на делата.

·   Въвеждане на електронно правосъдие.

·   Премахване на фигурата Велико народно събрание, изменения и допълнения на Конституцията да се приемат от НС с квал. мнозинство.

·   Квал. мнозинство при избор или освобождаване от НС на ръководители на независими държавни регулаторни и контролни институции, на членове на ВСС, както и при повторно приемане на върнат от президента закон.

·   Намаляване броя на народните представители.

·   Смесена мажоритарно-пропорционална изборна система.

·   Обществен консенсус за промени в Конституцията относно ВСС, главния прокурор, председателите на ВКС и ВАС, индивидуална конституционна жалба, др.

·   Законодателство за отнемане на престъпно придобито имущество

·   Освобождаване от наказателна отговорност за подбудителството към подкуп, когато е в сътрудничество с държавните органи

·   Ревизия на управленията на ГЕРБ и Четворната коалиция със специално създадена комисия, която да разследва работата на множество държавни агенции и органи, държавни поръчки и т.н.

·   Електронно управление и услуги – съкращаване на персонал и обслужване на място, намаляване на таксите.

Източник: Политически платформи на ПП „Движение 21“ и ПП „Изправи се България“
Има такъв народ

·   Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет – промяна в два отделни органа на управление, разширяване на техния контрол.

·   Главен прокурор: пряк избор от гражданите, механизъм за разследване на извършено от него престъпление.

·   Промени в начина на избор на председателите на ВКС и ВАС за осигуряване на прозрачност и състезателност.

·   Съдебен контрол върху актове на прокуратурата, засягащи пряко правата на гражданите.

·   Изчистване на НК и НПК от дублиращи се състави на престъпления или такива, загубили значението си в наши дни.

·   Подобряване организацията на системата за електронно правосъдие.

·   Въвеждане на несъстоятелност на ФЛ.

·   Ревизиране на размера на таксите.

·   Промяна на формата на държавно управление в президентска република със свикване на ВНС.

·   Пряка индивидуална конституционна жалба за гражданите.

·   Пряк избор на Омбудсмана на Р България

·   Мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура за избори на народни представители.

·   Промени в Закона за референдумите и премахване на ограниченията.

·   Подобряване на системата за контрол и управление на обществените поръчки с обжалваемост на всички процедури и дигитализирането им, създаване на общодостъпен портал за проследяване и улесняване достъпа до обществена информация.

·   Правила за координация и взаимодействие между Националния съвет по антикорупционни политики и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

·   Опростяване на административните процедури, еднократно събиране на данни, отпадане на някои такси, дигитализация на публични услуги (електронна идентичност, здравно досие, рецепта, т.н.).

Източник: Програма на ИТН, 2023 г.; телевизионна програма Делници, тв. Евроком

Български възход

·   Публичност на резултатите от отчетните доклади на съдилищата.

·   ВСС: Намаляване на състава и администрацията, отделно администриране на съдиите от прокурорите и следователите, намаляване на парламентарната квота, структурна промяна да заседава в отделни сесии.

·   Промяна на модела на управление на съдилищата, преосмисляне ролята на председателите, засилване на съдийското самоуправление.

·   Мониторинг и публичност на съдебните актове.

·   Засилване тълкувателната дейност на съдилищата, повишаване на квалификацията на магистратите и възнагражденията им.
Източник: Интернет страница на ПП „Български възход“

Следвайте ни