Обучения за неправителствени организации, журналисти и активни граждани в Пловдив

Български институт за правни инициативи е партньор за България по проекта „Централна Европа – изграждане на устойчивост на гражданското общество“, който се осъществява от German Marshall Fund с подрепата на Американската агенция за международно развитие.

БИПИ организира безплатни обучения за повишаване на капацитета на неправителствени организации, журналисти и местната общественост на тема:

1. НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

По време на обучението ще бъде представена методологията на Българския институт за правни инициативи за наблюдение на назначенията на ръководителите на агенции от изпълнителната власт на местно ниво. Целта е да овластим местни общественици и активни граждани като ги запознаем с начините да търсят и намират информация за лице, заемащо публична позиция, както и как тя да се систематизира и обработва. Участниците ще придобият умения за гражданско наблюдение върху самите процедури за избор, тяхната формална част, потенциален конфликт на интереси и идентифициране на форми на патронизиране. Ще бъдат представени анализите на БИПИ във връзка с назначенията на местните подразделения на държавни структури (като РЗИ, РИОСВ, ОДМВРИ, НОИ, НАП и др.).

2. СИГНАЛИЗИРАНЕТО ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЗАЩИТАТА НА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Обучението е посветено на новите права за гражданите и юридическите лица, които произтичат от приетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (в сила от 4 май 2023 година). Съгласно неговите разпоредби за първи път в българското законодателство се създава фигурата на сигнализиращите лица, които оповестяват информация за нарушение, станало им известно в качеството им на работник, служител или държавен служител, като едновременно с това им предоставят и широк набор от права и легални процедури за тяхната защита. Законът също така задължава и почти всички работодатели в страната, частни и публични, в това число и всички медицински заведения, да създадат вътрешни канали за подаване на сигнали, гарантиращи съответно ниво на защита и конфиденциалност.

В гореспоменатия контекст ще бъдат разгледани: 

-          Кой, кога, до кого и за какво може да подава сигнали за нередности;

-          Какви форми на защита и подкрепа предвижда българското законодателство за лицата, които сигнализират;

-          Какво представлява т. нар. вътрешен (ведомствен) канал за подаване на сигнали;

-          Какви са новите правомощия и задължения на Комисията за защита на личните данни, в качеството и на централизиран орган, изпълняващ функциите на външен канал за подаване на сигнали;

-          Кога е добре и кога не да се подава сигнал за нередности пряко на друг компетентен орган (прокуратура; Европейска прокуратура; МВР; регулатори и инспекторати);

-          Как да сигнализираме за нередности чрез медиите, през  призмата на новото законодателство и европейската практика; 

            Събитието се организира за неправителствени организации, журналисти и активни граждани от Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян.

ОБУЧЕНЯТА СА БЕЗПЛАТНИ И ЩЕ БЪДАТ ПОЕТИ ВСИЧКИ РАЗХОДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПЪТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА. Обученията предвиждат практически елементи, а на участниците ще бъдат издадени сертификати. МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ и ще бъдат запълвани по реда на регистрация.

Дата и място на провеждане: 31 май и 1 юни 2024 г. (петък и събота), Пловдив

Може да се регистрирате за участие ТУК.

Краен срок за регистрация:10 май 2024 г.

* Забележка:  Подробна техническа информация ще бъде изпратена до заявилите участие допълнително

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Обучения за неправителствени организации, журналисти и активни граждани в Пловдив