БИПИ зададе въпроси към кандидатите за главен инспектор в ИВСС

ДО
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
     

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В съответствие с Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 27.02.2014 г. на 42-то Народно събрание, представяме на Вашето внимание въпроси, адресирани до Вера Станиславова Чочкова и Теодора Ангелова Точкова в качеството им на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

1. Формирането на съставите и отделенията във Върховния административен съд зависи от административното ръководство на съда. Този модел води до това, че в немалка част от случаите, на случаен принцип се посочва единствено съдията-докладчик, докато останалите членове на състава се определят с решение на съответния административен ръководител. Това става по начин, който е непрозрачен за страните по делата, и в случаи, в които има забележима промяна в практиката по определена материя, и води до съмнения за оказано влияние при заобикаляне гаранцията за случайно разпределение на делата (СРД). Подобни проблеми биват идентифицирани и в някои други административни съдилища.

Какви мерки бихте взели като главен инспектор за изчистване на тези проблематични моменти в процеса по администриране на делата?

2. В поредица от конкретни казуси се установяват случаи, повдигащи съмнения за злоупотреба при прилагането на принципа на СРД. В доклад  на БИПИ бе констатирано, че софтуерните системи за СРД не са защитени в достатъчна степен, както и че Инспекторатът не разполага със собствена независима компютърна експертиза, която да му позволи да противодейства ефективно на случаи на злоупотреба с тази важна антикорупционна гаранция.

Как смятате да промените работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет по отношение проверяване прилагането на принципа на СРД и сигурността на компютърните системи и комуникации в съдилищата?

3. Как смятате, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да съдейства за намаляване на риска от проявления на корупционни практики в органите на съдебната власт? Идентифицирате ли нужда от закрепване, включително и на законово равнище, на допълнителни антикорупционни мерки?

4. Съгласно чл. 56, ал. 2 от Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител  - оценяването на магистрати се извършва и на база достоверна писмена информация за  дейността им, като в т.ч. попада и информация от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Считате ли, че е възможно да се подобрят способите за отчитане на тази информация и отразяването й в процеса на атестиране?

Настоящото писмо бе изпратено по електронен път на e-mail kpv1@parliament.bg и по поща на хартиен носител на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, съгласно указанията в Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 27.02.2014 г. на 42-то Народно събрание.

 

27.05.2014 г.     

С уважение,
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ

 

Изтегли цялото писмо в pdf.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ зададе въпроси към кандидатите за главен инспектор в ИВСС