По повод отчетността на НПО:

Във връзка с излезлите в медиите твърдения, че Фондация БИПИ не е подавала в  срок годишните отчети и доклади към Централен регистър на юридическите  лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство  на  правосъдието, публикуваме пълния  комплект документи, които фондацията е  изпращала, включително и обратните разписки. Видно от тях, БИПИ е  спазвал законовите изисквания и срокове. Още веднъж искаме да подчертаем  необходимостта от промяна във формата, администрирането и обслужването  на Централния регистър. Изискванията на закона за публичност и  прозрачност на работата на юридическите лица с нестопанска цел за  обществено полезна дейност се обезсмислят, когато спазването им е  едностранно. Към отчетите.

Следвайте ни