Единадесет неправителствени организации отново внесоха кандидатурите на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова за главен съдебен инспектор

В писмо до Народното събрание от 28 януари 2015 г. Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите, Асоциацията на българските административни съдии, Българският институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Фондация "РискМонитор", Центърът за изследване на демокрацията, Сдружението "Център НПО-Разград", Програма за развитие на съдебната система и Програма Достъп до информация отново предлагат съдиите Точкова и Чочкова за главен съдебен инспектор.

Следва текстът на писмото:

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

Уважаеми народни представители,

Във връзка с новооткритата процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и приетите с Решение на 43-то Народно събрание от 11 декември 2014 г. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в ИВСС отново представяме на Вашето внимание подкрепените от професионалните и неправителствените организации кандидатури на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова и се обръщаме към Вас с предложение да ги обсъдите и внесете за разглеждане в парламентарната процедура за избор.

На 21.03.2014 г. инициираната от Съюза на съдиите в България вътрешносъсловна консултация приключи с публичното изслушване на съдиите, дали съгласието си да бъдат издигнати кандидатурите им за главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. В проведеното обсъждане взеха участие представители на професионалната общност – председателят и заместник-председателите на Върховния касационен съд, съдии от върховните, апелативните, административните, окръжните и районните съдилища и представители на професионални юридически организации – Съюза на съдиите в България, Асоциацията на българските административни съдии, Съюза на юристите в България, и неправителствени организации, развиващи дейност за утвърждаване върховенството на закона. Събитието беше открито за представители на медиите и беше предавано пряко по интернет на адрес www.judgesbg.org.

Всички участвали в публичното обсъждане оценяват високо проведения откровен разговор за проблемите в съдебната власт, мястото и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет като орган, призван да предлага и реализира работещи решения за подобряване на работата на съда, прокуратурата и следствието. За задълбоченото и съдържателно качество на проведената дискусия съществен принос имат всички съдии с активна позиция и неправителствените организации, които се включиха в процеса и заедно поставиха за обсъждане повече от сто въпроса за различни аспекти от дейността на главния съдебен инспектор. Считаме, че така проведеното публично обсъждане показа, че гражданското общество има вътрешен потенциал и е способно да генерира общи идеи и да подкрепя общи предложения за усъвършенстване на отношенията в обществото и ефективното функциониране на институциите.

Вече сме имали възможността нееднократно да заявим, че нашите организации са напълно удовлетворени от представянето на съдиите Теодора Точкова и Вера Чочкова, от показаното от тях разбиране за отговорностите на главния съдебен инспектор, от готовността им да се справят с предстоящите предизвикателства, както и да участват професионално и отговорно в съдебната реформа. Изразяваме своето становище, че и двете са достойни кандидатури за позицията на главен съдебен инспектор.

Надяваме се резултатите от проведеното прозрачно обществено обсъждане да са Ви от полза и да Ви подпомогнат при вземането на информирано решение. Очакваме предстоящата парламентарна процедура да е насочена към задълбочена оценка на качествата и концепциите на кандидатите, така че да се постигне резултат, убедителен за съсловието и обществото.

Прилагаме:

–        писмени мотиви;

–        писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1;

–        подробна автобиография;

–        ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;

–        декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт;

–        документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;

–        свидетелство за съдимост;

–        удостоверение от Националната следствена служба;

–        утвърдения от професионалната общност профил на кандидата за главен инспектор;

–        профилите, изготвени от Българския институт за правни инициативи.

Съюз на юристите в България

Съюз на съдиите в България

Асоциация на българските административни съдии

Български институт за правни инициативи

Български адвокати за правата на човека

Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Фондация „РискМонитор”

Център за изследване на демокрацията

Сдружение „Център на НПО в Разград” - Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България

Програма за развитие на съдебната система

Програма достъп до информация

 

Към текста на писмото в pdf формат.

 

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Единадесет неправителствени организации отново внесоха кандидатурите на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова за главен съдебен инспектор