БИПИ с въпроси към съдия Деница Вълкова в качеството й на кандидат за административен ръководител на Апелативен съд Бургас

ДО
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


На основание чл. 7 от Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, Български институт за правни инициативи (БИПИ) отправя въпроси към съдия Деница Вълева Вълкова-Петкова, кандидат за административен ръководител-председател на Апелативен съд Бургас – обявена процедура в ДВ бр. 16 от 27.02.2015 г.:

1. Във Вашата концепция отбелязвате, че за свое допълнително предимство приемате опита си на високо ниво в управлението на държавата като заместник-министър на правосъдието. По какъв начин смятате, че тази позиция може да допринесе в работата на административен ръководител на орган на съдебната власт?

2. Една от краткосрочните мерки за развитие на Апелативен съд Бургас, която сте посочили в своята концепция, е в т. 24 „Изготвяне на антикорупционна стратегия с набелязване на конкретни мерки, срокове, отговорни лица и очаквани резултати с цел поддържане на антикорупционна работна среда” (стр. 25-26). В тази връзка:
2.1. С кого бихте се консултирали при изготвянето на такъв документ? Бихте ли приканили за обща работа магистрати от различни нива в съдебния район на Апелативен съд Бургас с оглед изграждането на реално приложима антикорупционна стратегия?
2.2. Какво е мнението Ви за приетата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.  и по-специално за Приоритет 4 „Превенция и противодействие на корупцията в МВР и органите на съдебната власт”?

3. Какво е мнението Ви за предложените в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система мерки:
- „1.2.2. Ефективно утвърждаване на съответствието на статуса на председателите на съдилищата с принципа „пръв сред равни” чрез включване на съдиите при упражняване на организационните правомощия на председателите.”
- „1.4.2. Разработване и обсъждане на отделни правила за професионална етика за съдиите и прокурорите и следователите със засилено участие на съответните професионални общности.”
Имате ли конкретни предложения спрямо тях?

08.05.2015 г.          

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ с въпроси към съдия Деница Вълкова в качеството й на кандидат за административен ръководител на Апелативен съд Бургас