БИПИ с въпроси до номинираните за членове на Конституционния съд

ДО

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
LXVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Обръщаме се към Вас в съответствие с Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.  Съгласно Раздел II Публично оповестяване на документите и предвидената възможност в т. 2, изпращаме въпроси до номинираните за членове на Конституционния съд Михаил Кожарев и Константин Пенчев.

От 2011 г. Български институт за правни инициативи настоява за утвърждаването на съдържателни и отчетни процедури при назначенията на лидерски позиции в съдебната система, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Конституционния съд, както и други държавни органи, чийто състав се формира чрез парламентарни назначения.

По отношение на КС, усилията ни датират от 2012 г., когато отправихме въпросите до Кети Маркова и Борис Велчев (квота на президента); впоследствие и до номинираните и назначени за съдии в Конституционния съд от парламентарната квота Анастас Анастасов и Гроздан Илиев. Всички те предоставиха отговори, които са публични и достъпни за преглед в Judicialprofiles.bg.
Настоящите въпроси ще бъдат изпратени и до номинираните за членове на Конституционния съд от квотата на държавния глава, тъй като за нас е изключително важно всички институции да се отнасят с необходимата отговорност и да прилагат равен стандарт за публичност и отчетност при изпълняване на конституционно поверените им задължения, свързани с формирането на състава на Конституционния съд (КС). Нещо повече, бъдещите членове на КС, трябва да бъдат говорещи, обществено разпознаваеми фигури с ясни мнение и позиция относно работата му.

ВЪПРОСИ:
1. Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

2. Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

3. С оглед отговора на горния въпрос, според Вас необходим ли е специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

4. Смятате ли, че Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и кога? Моля, споделете Вашите аргументи.

5. Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуална конституционна жалба?

6. Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

7. Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?


25.09.2015   

С уважение,
Биляна Гяурова-Вегертседер
Директор Български институт за правни инициативи
 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ с въпроси до номинираните за членове на Конституционния съд