БИПИ зададе въпроси до кандидатите за съдебни инспектори

ДО ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪГЛАРИЯ


Относно: въпроси към кандидатите за инспектори в Инспектората към ВСС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ,
На основание приетите Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, раздел II., т.3 отправяме към кандидатите следните въпроси:
1. Смятате ли, че ИВСС следва да прави проверки на работата на ВКС и ВАС?
2. С последните промени в Конституцията на РБ в глава "Съдебна власт" правомощията на ИВСС бяха разширени в посока проверка на почтеност и конфликт на интереси на магистрати, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Как виждате на практика приложението на тези текстове? Какво трябва да включва такава проверка?
3. Как ИВСС трябва да извършва проверките на случайното разпределение на делата и на другите електронни системи? Необходимо ли е разширяване на ИТ капацитета на ИВСС в тази посока?
4. В Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа се предлага изработването на индивидуални планове за оптимизиране и подпомагане работата на отделни магистрати. Как виждате участието на ИВСС в подобна дейност с оглед на неговите правомощия? Смятате ли, че подобни планове са необходими?
5. Една от критиките към работата на ИВСС е свързана с различната практика при осъществяване на проверките и при предлагане за дисциплинарно наказание/даване на препоръки при идентични констатирани проблеми. Как виждате преодоляването на/справянето с тази критика?
6. Кой следва да проверява работата на ИВСС и в тази връзка необходимо ли е той да бъде обособен като самостоятелен орган?
7. Как ИВСС създава гаранции срещу поставяне на проверяваните магистрати в зависимост?


София     
15.01.2016 г.              

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ зададе въпроси до кандидатите за съдебни инспектори