БИПИ с позиция в подкрепа на ССБ по приложението на чл.169, ал. 1 ЗСВ

ДО ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

С КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

МЕДИИ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Български институт за правни инициативи изразява подкрепа към Обръщение на УС на Съюза на съдиите в България от 25.10.2016 г.1 във вр. с решение за избор на председател на Административен съд Перник на 18.10.2016 от Съдийска колегия и принципното приложение на разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Подкрепяме становището, че „нормата е ясна и не налага систематическо, историческо, функционално и пр. тълкуване”, както и се присъединяваме към настояването ВСС да проведе задълбочено обсъждане и да реши как ще процедира за в бъдеще в идентични казуси.

Част от измененията в ЗСВ имаха за цел да дадат нов тласък на отчетността в изборите на административни ръководители и да засилят т.нар. съдийско самоуправление. Формулировката „по изключение” е предвидена в чл. 169, ал.1 не като субективна изключителност на кандидатите, а като обективна възможност при наличие и на други обстоятелства.

Изразяваме още опасение, че разпоредби като тази на чл.194а, ал.7 от ЗСВ, които имат за цел именно да утвърдят активността на съдиите, се обезсилват в самото начало на тяхното прилагане. Тепърва изслушването на кандидатите за административни ръководители от общото събрание на съответния съд ще се позиционира като фактор в процедурите по избор на административни ръководители и ще оформя своята традиция. В същото време се развива тенденция мнението на магистратите да не бъде зачитано в решенията за назначаване на техните ръководители (последно Районен съд Свиленград).
Призоваваме ВСС да действа както е призван по закон и да защитава независимостта на съдебната власт, придържайки поведението си към нормите, в чието обсъждане сам е участвал.


26.10.2016 г.
С УВАЖЕНИЕ,
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ

_________
1 http://www.judgesbg.org/images/St_169ZSV.pdf 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ с позиция в подкрепа на ССБ по приложението на чл.169, ал. 1 ЗСВ