ВЪПРОСИ до кандидата за председател на Районен съд Карлово

Въпроси до съдия АСИМА ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА
административен ръководител на РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО във връзка с нейната кандидатура за втори ръководен мандат с дата на избор от Съдийска колегия на Висш съдебен съвет - 07.02.2017 г.

 

1. В Част IV на Вашата концепция посочвате, че никой административен ръководител на орган на съдебната власт не може да разреши съществуващи проблеми без решителната подкрепа на Висшия съдебен съвет (ВСС). ВСС, от своя страна, представлява съдебната власт, осигурява и отстоява нейната независимост. Според Вас, какви могат да са резултатните методи на диалог между ВСС и административните ръководители?

В светлината на този въпрос, какви принципи да се съблюдават и от двете страни за воденето на един продуктивен диалог - особено по належащи въпроси, както например във Вашия случай е пропадането на част от сградата на съда и нейното общо състояние?

2. Съгласно чл. 194а, ал. 7 ЗСВ кандидатите за административни ръководители на съд се изслушват от общото събрание на съответния съд. Смятате ли, че тези изслушвания ще допринесат за провеждането на обективни назначения за в бъдеще? Можете ли да обобщите нагласите във Вашия съд?

3. В концепцията си отбелязвате, че едно от типичните престъпления за района е трафикът на хора (чл. 159а – чл.159г НК). Както по тази, така и по други теми, преценяте ли за удачно магистрати да оказват позитивно влияние в местната общност чрез различни инициативи за повишаване правната култура на гражданите и в частност лицата от рискови групи?

27.01.2017

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • ВЪПРОСИ до кандидата за председател на Районен съд Карлово