ВСС и изборът на председател на ВАС – Епизод 2

Преди дни започна работа 8-мият състав на Висшия съдебен съвет. Много неща при неговия избор и окомплектоване се извършиха за първи път – пряк избор на съдиите, прокурорите и следователите от професионалната квота; гласуване чрез използване на специализиран софтуеър /само за професионалната квота/; гласуване с квалифицирано от 2/3 на номинираните от парламентарната квота.

Най-важното правомощие на Висшия съдебен съвет е да прави избори и в частност - избори на магистратите, които да заемат лидерските позиции в системата и по този начин да се определя посоката на развитие, политиките, ако щете, в съдебната власт. Така се случи, че още в началото на работата си настоящият състав на ВСС ще трябва да започне с избор, за който вече е имало прецедент в най-новата ни история. В случая става въпрос за избор на председател на Върховния административен съд. Предишният Висш съдебен съвет вече го направи, но завършващият факт от процедурата – подписването на Указа за назначаване от Президента на Републиката не беше реализиран, което връща процедурата с няколко хода назад /колко точно, ще зависи от новия ВСС/.

Изборът не е какъв да е. Председателят на ВАС е един от т.нар. „трима големи“ и управлява съдът, който най-много се доближава до другите власти, защото осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. С други думи, ВАС е съдът, който осъществява контрол и бди за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Не случайно едно от първите неща, които се променят в Конституцията на НРБ от 1947 г. е да се премахне Върховния административен съд.

През лятото предложихме своеобразен модел за оценка качествата на кандидатите тогава за ВСС. Голяма част този модел е приложим и по отношение на бъдещия председател на Върховния административен съд. Ето какво би следвало да вземе предвид пленумът на ВСС, когато решава как да действа по отношение на един от най-важните избори както за съдебната власт, така и за управлението на държавата въобще:  

1) Безусловна професионална и личностна почтеност. Бъдещият председател на ВАС следва да олицетворява всичко, каквото се включва в принципа за върховенството на правото в една демократична държава. Това е така, защото в много голяма степен от неговото управление ще зависи колко независимо и безпристрастно върховните административни съдии и самият съд осъществяват вменените им по Конституция и закон правомощия – да се осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.  

2) Отлично познаване на правната рамка, свързана не само с пряката дейност на съда, но и с изискванията на европейското законодателство.  

3) Умение за удържане на всякакви форми на натиск. Предвид изключително важните правомощия на ВАС рискът от указване на нерегламентиран натиск е реален. Неподдаването на подобен натиск ще зависи много от това колко висока е моралната и личностна ценностна система на лицето, което ще бъде избрано.  

4) Отвореност към нови идеи и възможности. Конкретно на полето на административното правораздаване тази отвореност следва да се разглежда като желание за обсъждане на проблемите в административното правораздаване и възможните решения. Съдебната власт е консервативна /и това не е негативен белег/, но динамиката на обществените взаимоотношения и в частност на административните, налагат един по-широк поглед към системата, в който да се допусне възможност за промяна, дори и непопулярна. 

5) Умение за работа под голямо напрежение. Без да звучи повърхностно, този критерий е изключително важен. Особено в натоварен съд като ВАС. Неговият председател не само ще управлява съда, но и ще запази ангажиментите си като съдия и това означава още повече натовареност и отговорност. Това изисква стабилна психика, висока дисциплина и много добро управление на времето.  

6) Комуникативност и умение за представяне работата на съда по достъпен и разбираем начин. Нека този критерий не се разбира като принизяване работата на ВАС. Не трябва да се разбира и като говорене по конкретни дела. Същевременно ВАС и административните съдилища са тези, които осъществяват надзор за законност на актовете на изпълнителната власт и могат да бъдат легитимната спирачка тогава, когато властта се изроди в произвол. Това означава, че от една страна административното право и правораздаване е доста специфична материя и от друга, че то може и засяга пряка работата и дейността на всеки гражданин. От председателя на ВАС, който е лицето на съда зависи как неговите функции и значение ще бъдат представени и обяснени на хората. Комуникативност означава и общуване с представители на другите власти без това по някакъв начин да накърнява независимостта на съда и съдиите в него.

7) Умение и желание за носене на отговорност. Това означава, че бъдещият председател на ВАС следва да бъде личност с характер и да може да носи отговорност както в рамките на ежедневната работа на съда, така и по отношение цялостната работа и политика на съда. Наред с това, той е член на Висшия съдебен съвет по право и член на съдийската колегия в него, а това означава, че председателят на ВАС следва да може да носи отговорност не само за отстояването на независимостта на върховните административни съдии, но и за отстояване независимостта на съдебната власт особено по отношение на кадровата политика на ВСС. 

Всеки избор се прави въз основа на информация, а всяка информация е важно да бъде проверена, за да не остават съмнения и висящи без отговор въпроси. Независимо от това какво ще бъде решението на ВСС /с колко стъпки назад да се върне процедурата/, трябва ясно да се каже, че най-важното е не само нейното формално спазване, а ясното обединение около абсолютния приоритет – качествата и достойнствата на кандидата/те, установени по безспорен начин въз основа на задълбочена, безпристрастна и професионална проверка.

Липсата на подобни проверки беше един от големите дефицити на предишния състав на ВСС. Новият започна с намерението да се пребори с негативното наследство и да зададе нов тон на работа и отношение. Предстоящият избор на председател на ВАС е прекрасна възможност за реализиране на тази заявка.

Биляна Гяурова-Вегертседер

Следвайте ни