Предложения на БИПИ по Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

I. Отделяне на самостоятелна тема „Електронно правосъдие“. Съществуват редица политически заявки за приоритетност на тази тема. В тази посока съществуват два основни документа: Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г. (включително и пътна карта към нея), а конкретни мерки в посока електронно правосъдие съществуват и в  Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и в Пътната карта за нейното изпълнение. Считаме, че включването на тема „Електронно правосъдие“ към Четвъртия план по ПОУ би довело до интегриран и кохерентен подход от страна на правителството, ще ограничи разнопосочни действия и ще спести средства. Това би моглo да се използва като платформа за селектиране и приоритизиране на тези мерки от заложените в горепосочените документи, които също се възприемат като приоритетни и се приемат от изпълнителната власт, съдебната власт, представители на бизнеса, неправителствените организации и гражданската общественост. Конкретно предлагаме:

1) Да се обособи тема „Електронно правосъдия“, а като действие по нея да залегне: Изготвяне на анализ за напредъка по въвеждането на изцяло електронно управление в сектор „Правосъдие“, който да съдържа и анализ на причините за проблемите с обявяването и изпълнението на обществени поръчки и други процедури за избор на изпълнители за осъществяване на мерки и дейности при въвеждането на електронно правосъдие с участието на изпълнителната власт, съдебната власт, неправителствения сектор, независими експерти.

2) Да се направи публична и отворена информацията от регистрите на магистрати, членуващи в непублични организации, регистъра на отводите и регистъра на фактическите съжителства на магистратите;

3) Да се преструктурират като отворени данни, съдържащата се информация в поддържаните от ВСС регистри: 1) Регистър на поощренията; 2) Регистър на командированите магистрати от съдилищата и 3) Регистър на командированите магистрати от прокуратурите.

4) Да се въведе секция „Видео архив“ на заседанията на Висшия съдебен съвет по колегии и на пленума

II. Предлагаме към тема „Отворени данни“ да се създаде ангажимент и мярка/мерки, които да направят публична и достъпна информацията от документи с изтекъл срок на класификация на секретността. От гледна точка на обществения и изследователския интерес преценката за това коя информация няма историческо, практическо или справочно значение следва да е публична (Вж. чл. 33, ал. 4, т.1 от ЗЗКИ). Предлагаме процесът да започне от Министерство на вътрешните работи и от Министерство на отбраната.

III. Да се създаде регулярно изследване на потребителската удовлетвореност от предоставяне на съдебни услуги в органите на съдебната власт, с участието на изпълнителната власт, ВСС и неправителствения сектор. Това ще позволи на мениджмънта на органите на съдебната власт да получат адекватна обратна гражданска връзка от ползвателите на съдебни услуги и да предприемат мерки в посока по-добро, почтено и отговорно управление, отчитащо гражданското мнение и с гражданско участие.

IV. Публикуване на всички решения на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Смятаме, че е повече от логично тази практика да бъде запазена съответно по отношение на всички актове, които издава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Само така обществото ще има ясна представа за работата на комисията, механизмите чрез които се вземат решенията в нея и резултатът от тях. 

V. Да се създаде регистър на всички независими контролни, надзорни и регулаторни органи, които се избират от Народното събрание, с пълна информация за тяхната структура, правомощия, контакти, мандат и др.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Предложения на БИПИ по Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“