Въпроси към кандидата за съдия в Конституционния съд от парламентарната квота

                                                                     ДО

                                                                     КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

                                                                     НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

                                                                     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: въпроси към г-н Красимир Влахов, кандидат за съдия в Конституционния съд на Р България

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАХОВ,

На основание чл. 93 от ПОДНС във връзка с раздел II, т.2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, поставяме следните:

ВЪПРОСИ

1. Какво в досегашния Ви професионален и личен опит е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

2. Моля, посочете Ваши трудове, вкл. статии, публикации, които най-добре биха илюстрирали Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция.

3. Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

4. С оглед отговора на горния въпрос и нарастващата роля на КС като фактор с отговорност към регулиране на обществените отношения, необходим ли е, според Вас, специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

6. Смятате ли, че  Конституционният съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и в кои случаи? Моля, споделете Вашите аргументи.

7. Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуална конституционна жалба?

8. Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

9. Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако „да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

                                                          С уважение,

                                                                          Биляна Гяурова-Вегертседер

                                                                          Директор

                                                                          Български институт за правни инициативи

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси към кандидата за съдия в Конституционния съд от парламентарната квота