Отговори на въпроси на БИПИ от кандидатите за председател на Специализирания съд

В продължение на устойчивата си практика да задава въпроси на кандидатите за административни ръководители-председатели, БИПИ отправи въпроси на основание чл. 50 (1) от Наредбата за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт във връзка с чл. 194а, ал. 6 от ЗСВ към двете кандидатки за ръководители на Специализирания наказателен съд: д-р Мария Карагьозова и Мариета Райкова-Пашова. Вижте техните отговори...

I. ВЪПРОСИ НА БИПИ:

Мислите ли, че СпНС трябва да работи с неправителствения сектор и ако „да“ по какви теми и по какъв начин?

Намирате ли за удачно да се извършва периодична оценка на удовлетвореността от работата на съда?

Считате ли, че е необходимо да има обща политика за ограничаване на стресовите фактори в работата на магистратите и по-специално административните ръководители?

Предвид повишената степен на корупционен риск към СпНС, какви антикорупционния мерки бихте предприели?

По какъв начин ще организирате продължаващото обучение на съдебните заседатели към СпНС?

От докладите е видно, че СпНС е съдът с най-много искания за СРС. Как си обяснявате този факт? Колко от исканията за използване на СРС водят до събиране на доказателства по делата?

 Как като административен ръководител ще организирате ефективен съдебен контрол върху разрешенията за СРС?

8.      И в двете концепции кандидатките говорят за увеличаване на щатната численост за съдии. Същевременно, докладът за дейността на СпНС за 2017 г. сочи, че огромният обем дела са частни, от които от постъпили 6 753 (3 044 са по ЗСРС, а 2 755 по НПК (чл. по чл. 159а, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 НПК /2525 броя през 2016 год.). Как предложенията Ви за увеличаване на щатната численост корелират с тези статистически данни?

II. ОТГОВОРИ:

1. Отговори на МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА

2. Отговори на МАРИЕТА РАЙКОВА-ПАШОВА

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Отговори на въпроси на БИПИ от кандидатите за председател на Специализирания съд