БИПИ предлага извънредно свикване на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Отворено писмо до министъра на правосъдието

относно предложение за свикване на извънредно заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Уважаеми г-н Кирилов,

Миналата седмица обявихте публично, че първият Ви приоритет като министър на правосъдието ще бъде изработването на механизъм за предсрочно прекратяване на мандатите на председателите на Върховния касационен съд /ВКС/, Върховния административен съд /ВАС/ и Главния прокурор /ГП/.

Във връзка с тази Ви инициатива, Ви предлагам да свикате извънредно заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система /Съвета/, на което да бъде обсъдено обявеното от Вас намерение. Имате това правомощие съгласно чл. 6, ал. 3 от ПМС № 3 от 2016 г., а аргументите да се възползвате от него са следните:

-          Темата за предсрочно прекратяване на мандатите на председателите на ВКС, ВАС и на ГП безспорно попада в работата на Съвета като консултативен орган към МС. Именно това е едно от местата, на които открито, в рамките на една професионална дискусия, следва да се обсъди необходимостта от изработването на такава процедура;

-          В състава на Съвета участват представители на всички власти /ПМС-то дава възможност за включване на представители на законодателния орган и Вие самият в качеството Ви на председател на парламентарната комисия по правни въпроси, също сте вземал участие в заседание на Съвета/ и на гражданското общество. Доколкото темата, която заложихте като Ваш приоритет също ще засегне всички власти и обществото, то тя следва да се коментира от всички страни;

-          До момента в дневния ред на заседанията на Съвета не е била включвана като точка обсъждането на Независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата на Република България. Беше обсъждано /на заседание проведено на 24.07.2017 г./ единствено изпълнението на препоръките от анализа заложени в съответната пътна карта. Обсъждането на самия анализ е изключително важно в контекста на Вашите намерения, защото в него се разглеждат въпросите за „назначаване и лична отговорност на главния прокурор“ и за „прозрачност и отчетност на главния прокурор за работата на прокуратурата на Република България пред ВСС, министъра на правосъдието и Инспектората“;

-           Независимият анализ включва следните препоръки – „В този контекст считаме, че за оперативните решения във връзка с работата на НСС следва очевидно да отговаря съответният заместник на главния прокурор, ръководещ НСС.Този заместник на главния прокурор следва да остане зависим от главния прокурор по отношение на ресурсите, но по отношение на оперативността предлагаме той да бъде независим“[1]; „Считаме, че в името на това да се поддържа общественото доверие в прокуратурата на Република България, особено с оглед на безпокойството, породено от делото „Колеви“, е необходимо да се създаде прозрачна процедура, в случай че в бъдеще главен прокурор бъде обвинен по време на мандата си в извършването на тежко престъпно деяние“[2] и „Поради това нашето предложение отговорността за упражняването на надзор върху разследването на твърдения за тежки престъпния деяния, извършени от главния прокурор, да се възлага на независимо лице, заемащо висша длъжност в съдебната система извън системата на прокуратурата, което да се подпомага от служители на НСС (предоставени от ръководещия НСС заместник главен прокурор) или от старши полицейски служители от МВР. За тези цели разследващите служители, независимо дали са от НСС или МВР, следва да отговарят пред горепосоченото независимо лице, натоварено с провеждането на разследването“[3].

-          От тези препоръки в пътната карта под № 40 присъства само последната[4]. Като мярка за изпълнението на тази препоръка съответно е заложено „Изготвяне на предложения за законодателни промени, засягащи разследвания срещу председателите на ВКС и ВАС, и главния прокурор, съответстващи на действащата конституционна разпоредба“. Очевидно е разминаването между препоръка и мярка за нейното изпълнение, още един повод тя, заедно с другите две препоръки невключени в пътната карта да бъдат обсъдени на извънредно заседание на Съвета;

-          Към настоящия момент в Конституцията на РБ има текстове /чл. 129, ал. 3, т. 1-5/, които предвиждат хипотези на освобождаване от длъжност на магистратите /включително и на председателите на ВКС, ВАС и ГП/ и са доразвити в чл. 30, ал. 1, т. 6. Необходимо е в Съвета да се обсъди какво разбира министерство на правосъдието под предсрочно прекратяване на мандатите и откъде произтича тази инициатива, имайки предвид, че тя не присъства като препоръка/и в нито един европейски или национален документ.

В случай, че решите да свикате извънредно заседание на Съвета, бихте могъл да вземете предвид и чл. 4, ал. 4 от ПМС № 3 от 2016 г., който дава възможност на председателите на ВКС, ВАС и ГП „по своя преценка“ да участват лично в заседания на Съвета.

15.04.2019 г.                                                  С уважение,

София                                                                           Биляна Гяурова-Вегертседер

                                                                                     Директор, БИПИ /член на Съвета/

[1] Стр. 5 на http://www.mjs.bg/Files/Executive%20Summary%20Final%20Report%20BG%2020122016%20in%20BG.pdf

[2] Пак там

[3] Стр. 6 на http://www.mjs.bg/Files/Executive%20Summary%20Final%20Report%20BG%2020122016%20in%20BG.pdf

[4] Стр. 14 на http://www.mjs.bg/Files/patna_karta_m13.pdf

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ предлага извънредно свикване на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система