Гражданският сектор алармира за подмяната на препоръките на Венецианската комисия. Къде е оставката на правосъдния министър?!

ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕС

ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

MOНИТОРИНГОВ КОМИТЕТ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: ангажимента на министър-председателя на Република България да изпълни препоръките на Венецианската комисия по законопроекта, предложен в изпълнението на решението на ЕСПЧ по делото „Колеви срещу България“ и предложения след нейното становище втори законопроект - от 07.12.2019 г. за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт

Уважаеми дами и господа,

Като граждански организации с дългогодишен опит в наблюдението на процесите в съдебната власт, защитата на правата на човека и върховенството на правото изразяваме пред вас своята загриженост във връзка с предприетите наскоро стъпки на българското правителство за изпълнение на препоръките на Венецианската комисия:

Първоначално предложеният на вниманието на Венецианската комисия законопроект на от министъра на правосъдието Данаил Кирилов за отговорността на главния прокурор и председателите на върховните съдилища в изпълнение на решението на ЕСПЧ по делото „Колеви срещу България” беше подложен на редица критики както в България, така и от Комитета на министрите на Съвета на Европа, така и от Венецианската комисия, тъй като „не само не успява да преодолее съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни започването на подобно разследване“[1]. В навечерието на публикацията на Становището на Венецианската комисия от 9.12.2019г. Министерският съвет прие спешно нов законопроект, който намираме не само за правно неиздържан, но и за откровено несъответен на отрицателното становище на Венецианската комисия относно първоначално представения й друг законопроект.

 Новият законопроект не е обсъждан на национално равнище и пренебрегва както националните правила на законотворческия процес, така и резолюцията на Комитета на министрите и препоръки на Венецианската комисия. Считаме, че той е опит за подмяна на предмета на обсъждане от Венецианската комисия и напомня действията на политическа партия ГЕРБ при изменението на Конституцията на Република България в края на 2015 г., когато пред Венецианската комисия беше представен за анализ един законопроект за изменение и допълнение на основния закон, а впоследствие беше внесен и гласуван в Народното събрание съвсем друг текст - съдържателно подменен и несъобразен с ВК. Мотивите на законопроекта от 07.12.2019 г. сочат ясно, че той не цели съобразяване с препоръките на Венецианската комисия, а по-скоро ги пренебрегва и търси политически ефект пред страните членки от ЕС, доколкото в момента те обсъждат изпълнението на препоръките от последния доклад на Механизма за сътрудничество и проверка за съобразяване с тези препоръки.[2]

Припомняме, че в решението  на ЕСПЧ по делото „Колеви срещу България“ се констатира липсата на конституционна и законова процедура за независимо разследване и отстраняване на главния прокурор на Република България в случай на подозрения за извършено престъпление. На практика това го превръща в безконтролна и безотчетна институция с неограничена власт, която Венецианската комисия сравни с несменяема монархическа фигура, имунизирана срещу наказателно преследване.

Както ЕСПЧ, така и Венецианската комисия всякога са изразявали мнение[3], че независимото разследване на главния прокурор трябва да се извършва от лица или органи, които са не са йерархично и институционално зависими от разследваното лице. Предложеният на извънредното заседание на Министерски съвет от 07.12.2019 г. законопроект не отговаря на тези стандарти.  

Венецианската комисия нееднократно е препоръчвала на България и да намали влиянието на главния прокурор над прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), както и на влиянието на членовете на ВСС с професионален произход от прокуратурата чрез  блокиращ глас при разследванията и подаване на предложение до президента за освобождаване от длъжност на главния прокурор. По повод представения й законопроект, тя изрази безпокойство от рисковете за независимостта на съда, произтичащи от структурата на Висшия съдебен съвет и формирането на неговите решения под силното влияние на главния прокурор. По-рано тази година изборът на г-н Иван Гешев за главен прокурор със 17-те гласа на прокурорите и членовете на ВСС, избрани от парламентарно представените партии,  демонстрира ясно това влияние. Независимо от критиките, представеният на вниманието на ВК първоначален законопроект предоставяше компетентност на същото мнозинство в Пленума на ВСС да  взима решения за наказателното преследване и отстраняването от длъжност на председателите на ВКС и ВАС. Новият законопроект не засяга този механизъм и това означава, че председателите на върховните съдилища ще се избират с мнозинството на  прокурори, зависими от главния прокурор, а не от мнозинство от съдии, избрани от самите съдии – както препоръчва Венецианската комисия. Така без друго критикуваните широки правомощия на недосегаемия главен прокурор ще включат и избора на председателите на върховните съдилища.

Дългогодишното неизпълнение на препоръките на Венецианската комисия относно статута на самата прокуратура и структурата на Висшия съдебен съвет, както и предложенията за конкретни мерки за тяхната промяна са подробно представени и в Становище на ВК от м. октомври 2017 г.[4] Независимо от припомнянето им в новото Становище от декември 2019г., министър-председателят отказа публично да участва в дебат за промените, необходими за осигуряването на независимост на съда и отчетност на прокуратурата.  Предвид видимите опити за осуетяване на законово разрешение на тези проблеми, не сме убедени, че препоръките от последните доклади на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, становище  на ВК от 09.12.2019 г. и резолюция на Комитета на министрите са намерили своето решение.

Призоваваме министър-председателя незабавно да поиска оставката на г-н Данаил Кирилов като автор на обсъжданите законопроекти и отговорен за провеждането на съдебна реформа. Настояваме за съдебна реформа, която да осигури независимостта на съда, както и отчетност, вкл. наказателната отговорност на главния прокурор в съответствие с препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа и Венецианската комисия за осигуряване на върховенство на закона.

Бойко Станкушев  -

 „Антикорупционен фонд“

Диляна Маркова -

„Български адвокати за правата на човека“

Биляна Гяурова-Вегертседер -

„Български институт за правни инициативи“

Красимир Кънев

„Български хелзинкски комитет“

Светла Костадинова

Фондация „Институт за пазарна икономика“

Д-р Гергана Жулева

 „Програма достъп до информация“

12.12.2019 г.

София

___________________________________________________________________

[1] https://rm.coe.int/bgr-s-z-kolevi-notes-dec-2019-translation-into-brg/1680993a36

[2] https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-bulgaria-2019com-2019-498_en

[3] http://www.mjs.bg/Files/Standarti-za-nezavisimost%20Ven%20Com%20final.pdf

[4] https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)018-e

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Гражданският сектор алармира за подмяната на препоръките на Венецианската комисия. Къде е оставката на правосъдния министър?!