БИПИ спечели дело срещу болница „Пирогов“

БИПИ спечели дело срещу болница „Пирогов“

На 23 юли 2021 г. Административен съд София - Град (АССГ) в състав с председател съдия Цветанка Паунова се произнесе с решение по дело № 4998/2021, с което осъжда УМБАЛСМ „Пирогов” да предостави достъп до обществена информация, поискана от БИПИ.

На 17 февруари 2021 г. от БИПИ изпратихме до УМБАЛСМ „Пирогов” заявление за достъп до обществена информация, задавайки 8 въпроса, свързани с разходването на средства по време на епидемичната обстановка в страната в периода 13.03.2020 г. – 31.03.2021 г.

Конкретните въпроси са:

1. Колко и какви средства е получила болницата в периода 13.03.2020г.-31.01.2021г. за справяне с COVID-19?

     2. Колко и какви болнични легла за лечение на COVID-19 са разкрити в болницата в периода 13.03.2020г.-31.01.2021г.? Колко от тях са налични към настоящия момент?

     3. Колко легла са налични в интензивно отделение на болницата? Колко от тях са снабдени с респиратори?

     4. Колко пациенти са преминали през болницата за периода 13.03.2020г.-31.01.2021г. и колко от тях са диагностицирани и лекувани от COVID-19?

     5. Колко общо са починалите по всички нозологични единици и колко от COVID-19 за 2019г. и 2020г.?

     6. Колко общо средства са изплатени на болницата от НЗОК по клинични пътеки за лекуване на COVID-19 и за колко пациенти за периода 13.03.2020г.-31.01.2021г.?

     7. Колко и какъв персонал „на първа линия“ са получили допълнителни средства във връзка с пандемията от COVID-19 ? Какъв е размерът на средствата, изплатени на всеки работник и служител на „първа линия“? Да бъдат предоставени вътрешни правила или други документи за начина и реда за определяне на допълнителните средства във връзка с пандемията от COVID-19.

     8. Какви договори е сключила болницата за доставка на стоки и/или услуги на основание чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение? За какви стоки и услуги, с кои фирми/физически лица и каква е стойността на всеки договор поотделно?

Не получихме нито отговор на въпросите си от болница „Пирогов”, нито писмен отказ с аргументи против даването на поисканата от нас информация. БИПИ е сред гражданските организации, които активно прилагат инструментите на ЗДОИ и през годините е водила съдебни искове за предоставяне на информация от различни институции. В казуса с болница „Пирогов“ също потърсихме правата си по съдебен ред. БИПИ беше представляван от адв. Стефан Ангелов, юрист в правния екип на Програма „Достъп до информация“. Съдът категорично счита, че: „Поисканата информация безспорно има характер на обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ.“

В решението на съда се посочва, че:

„В жалбата са развити доводи, че оспореният мълчалив отказ е незаконосъобразен, тъй като специалната норма на чл. 38 от ЗДОИ въвежда изрично изискване за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ”. (…)

„Непроизнасянето по заявлението формира мълчалив отказ, който противоречи на нормите на ЗДОИ и подлежи на отмяна само на това основание. Налага се извод, че мълчаливият отказ за произнасяне по заявление, подадено по реда на ЗДОИ, е недопустим, тъй като административният орган е длъжен да се произнесе изрично по него, както и да уведоми заявителя за това произнасяне, поради което същият следва да бъде отменен на основание чл. 146, т. 3 и т. 4 от АПК, като се задължи органът да се произнесе изрично по заявлението с мотивирано решение по реда и в сроковете на ЗДОИ.”

Според окончателното решение на съда, изпълнителният директор на УМБАЛСМ „Пирогов” трябва да отговори на подаденото от нас през месец февруари заявление, в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на административната преписка.

БИПИ очаква да получи исканата публична информация.

Следвайте ни