Писмо във връзка с процедура за избор на двама конституционни съдии от квотата на Народното събрание

Относно: процедура за избор на 2-ма съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за Конституционния съд Народното събрание избира 1/3 от състава на съда или понастоящем това са 2-ма съдии. През тази година изтича мандата на 3-ма съдии от КС. Това са:

Съдия  Анастас Анастасов, избран чрез редовна процедура от квотата на 41-то НС - ДВ, бр. 85, стр. 4 от 06.11.2012 г.

Съдия Георги Ангелов (бивш съдия от ВАС), избран от Общото събрание на съдиите на ВКС и ВАС – Решение № 2 от 24.09.2012 г. и ДВ, бр. 75, стр. 61 от 02.10.2012 г.

Съдия Борис Велчев - настоящ председател на КС, назначен от квотата на Президента на РБ (тогава Росен Плевнелиев) с Указ № 384 от ноември 2012 г., обн. в ДВ, бр. 85, стр. 6 от 06.11.2012 г.

Четвъртият съдия, чийто мандат изтича в началото на 2022 г., е съдия Гроздан Илиев, който също е от квотата на 41-то НС, но беше избран едва през февруари 2013 г. (ДВ, бр. 19, стр. 4 от 26.02.2013 г.). Припомняме, че причината за повторното провеждане на избор от парламента е образуваното дело за търговия с влияние и пране на пари, свързано с номинираната, избрана и почти назначена преди него съдия Венета Марковска, чието полагане на клетва бе бламирано в Конституционния съд с безпрецедентен акт на държавния глава.

Процедурата за избор на съдиите от Конституционния съд вече е започнала, тъй като, следвайки текстовете на ЗКС, неговият председател съдия Велчев е изпратил писма до релевантните за избора/назначението институции, в което ги уведомява за това.

Излишно е да се припомня важността на Конституционния съд, която през годините се повишава, тъй като се увеличава и броят на субектите, които могат да го сезират. Това, което е необходимо да се припомни е, че за разлика от всички останали органи, чиито мандати са изтекли (Главен инспектор и инспектори при ИВСС, КЕВР, КЗЛД, БНБ и др.) и които продължават да изпълняват своите функции при изтекъл мандат, което Съдът на Европейския съюз е определил като „изпреварващо послушание“, това правило не важи за съдиите от Конституционния съд.

Съгласно Решение № 1 от 2006 г. КС обявява за противоконституционна ал. 2 на чл. 5 от ЗКС, която урежда, че „членовете на Конституционния съд продължават да изпълняват своите функции до встъпването в длъжност на техните приемници“. Решението на КС следва императивната логика на чл. 147, ал. 2 от Конституцията на РБ, която урежда мандата на конституционните съдии (9 години) и както е казано в самото решение „Смисълът на този срок е да се ограничи упражняването на правомощията на конституционните съдии в тези граници.“

От Български институт за правни инициативи наблюдаваме процедурите за избор на ръководните позиции в държавата от 42 Народно събрание и във връзка с това отправяме към Вас второ писмо по този въпрос. В последните години различните конфигурации в българския парламент са си позволявали да нарушават срокове и закони, свързани с избора на лица и колективни органи на управленски позиции, което е било повод за обществено напрежение и публични критики. Досега обаче, българският парламент никога не си е позволявал да нарушава Конституцията на РБ и да не се съобразява с Решенията на Конституционния съд.

Пред Вас като народни представители в 46-то НС стои задачата да попълните квотата в КС с двама съдии и процедурата за тяхното избиране вече трябва да е започнала. Имате няколко възможни варианта – провеждате обща процедура за двама юриста, които да попълнят квотата в КС, но този, който ще стане приемник на съдия Гроздан Илиев ще встъпи в началото на 2022 г., когато реално изтичат 9-те години от мандата му. Това е и по-икономичният вариант от гледна точка на процедура. Няма пречка и НС да проведе две отделни процедури и да попълни квотата си последователно съответно на изтичането на мандатите на съдия Анастасов и Илиев. Ако ситуацията продължава да се развива в посока предсрочни парламентарни избори, то най-вероятно процедурата за избор на втория съдия от парламентарната квота, ще се осъществи от следващото 47-мо НС.

Започването на процедура за избор на съдия/съдии за Конституционния съд от Ваша страна би показало мъдро, държавническо и отговорно поведение. Нещо повече, то би било в унисон с многократно заявяваното от всички парламентарно представени политически партии „възстановяване на парламентаризма“ в държавата. Важността на тази процедура придобива допълнителна тежест и от факта, че в обновения си състав КС следва да избере и нов председател на съда, а това може да се осъществи само след като обновяването от всички квоти е приключило.

От друга страна, непровеждането на тази процедура би довело до реална конституционна криза в страната и създаване на предпоставки за блокиране на правния ред.

Надяваме са да обърнете внимание на изложените тук аргументи и в най-скоро време да вземете решение за начало на процедурата.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Писмо във връзка с процедура за избор на двама конституционни съдии от квотата на Народното събрание