Регламент 1215/2012: Какво предлага и как работи?

I. Описание:

Продължителност: октомври 2015 г. - октомври 2016 г.

Проект "Regulation 1215/2012: What it Offers and How it Works" има за цел да разясни новите моменти и инструменти за изпълнение на съдебни решения, особено премахването на екзекватурата, които се въвеждат чрез Регламент 1215/2012 на Европейския съюз относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Основните цели на проекта са насочени към улесняване прилагането на Регламента чрез:

  • Подобряване на националната институционална и нормативна рамка;
  • Преодоляване липсата на специализирано знание и умения;
  • Повишаване вниманието на ключови заинтересовани страни, професионални групи и      активисти;
  • Премахване техническите, административни и институционални бариери.

II. Основни дейности:

1. Публикация на сравнително-правно изследване на българската и румънската съдебни системи относно готовността и проблемните области за прилагане на Регламент 1215/2012 на ЕС;

2. Обучителен семинар за български съдии върху нововъведенията на Регламент 1215/2012 на ЕС;

3. Обучителен семинар за румънски съдии върху нововъведенията на Регламент 1215/2012 на ЕС;

4. Съвместен международен семинар между български и румънски съдии, адвокати и съдебни изпълнители относно Регламент 1215/2012 на ЕС;

5. Кръгла маса със заинтересовани страни.

III. Финансиране/Подкрепа/Партньори:

Проектът се изпълнява от Български институт за правни инициативи в партньорство с Национален институт на правосъдието на Република България и Национален институт на магистратурата на Република Румъния.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Правосъдие" 2014-2020 на Европейския съюз.

Следвайте ни