Преди и Сега

Преди и Сега 

Струва си човек да поглежда към миналото. Може да си вземе поука, да разбере как е било някога или да узнае, че не всичко се променя. Сравнителният преглед между минало и настояще, преди и сега, е и полезен инструмент за развитие на обща култура. По-долу, без да претендираме за изчерпателност, споделяме любопитни извадки от Закона за прокуратурата на Народна република България (1952), съпоставени с актуални конституционни текстове и такива от устройствения закон на съдебната власт:

Закон за прокуратурата на Народна република България (Обнародван в „Известия“, бр.92 от 07.11.1952 г., изм. – „Известия“, бр.90 от 09.11.1956 г.)


II. Организация на прокуратурата. 
 Прокуратурата е единна и централизирана. Тя включва в своята система и военната прокуратура.

Начело на прокуратурата стои главният прокурор на Народната република България. Главният прокурор на Народната република се избира за срок от 5 години от Народното събрание и е подчинен само нему.


Всяка година той (главният прокурор) дава отчет пред Президиума на Народното събрание за дейността на прокуратурата.

При изпълнение на своите длъжности прокурорите действуват само въз основа на закона. Те са независими от местните органи на власт и управление и са подчинени само на главния прокурор на Народната република. Всеки прокурор е подчинен и на по-горестоящия от него прокурор.
Всеки прокурор може да спре или да отмени разпорежданията на подведомствените му прокурори, а главният прокурор - разпорежданията на всички прокурори.Всички прокурори и следователи се назначават от главния прокурор на Народната република.

Закон за съдебната власт (ЗСВ)
Конституция на Република България (КРБ) - актуални текстове към 05.08.2019 г:


Прокуратурата на Република България е единна и структурата ѝ е в съответствие с тази на съдилищата (чл. 136, ал. 1 ЗСВ).


Главният прокурор се назначава и освобождава от президента на републиката по предложение на пленума на ВСС за срок от 7 години без право на повторно избиране (съгласно чл. 129, ал. 2 КРБ).


Главният прокурор ежегодно до 30 април внася в пленума на ВСС годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи и го публикува на интернет страницата на прокуратурата. По искане на Народното събрание или по своя инициатива главният прокурор внася в парламента и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика (чл. 138а, ал.1-2 ЗСВ).

Прокурорите и следователите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура. При упражняване на функциите си по ал. 3 всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на по-горестоящите от него административни ръководители. 
В определените със закон случаи прокурор от по-горестоящата прокуратура може мотивирано и писмено да спира, отменя или изменя актовете на прокурорите от по-ниските по степен прокуратури (чл. 143, ал. 3, т. 2 ЗСВ).

Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 126, ал. 2 КРБ, чл. 136, ал. 5 ЗСВ). 

Съдийската колегия и прокурорската колегия осъществяват поотделно и в съответствие с професионалната си насоченост следните правомощия по отношение на съдиите, прокурорите и следователите: назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите... (чл. 136, ал. 3, чл. 30, ал. 5, т. 1 ЗСВ).

Следвайте ни