Противодействие на корупцията в Централна и Източна Европа

БИПИ е партньор за България по проектa "Противодействие на корупцията в Централна и Източна Европа".

Той е насочен към укрепване на капацитета на граждански организации и разследващи журналисти за идентифициране на корупция в публичния сектор и засилване на управленската отчетност с акцент върху здравеопазването. Проектът обхваща България, Румъния, Унгария и Словакия.

За постигане на описаните цели, в рамките на проекта ще бъде изграден капацитет и осъществени дейности по: 

(1) идентифициране и мониторинг на измами свързани с обществени поръчки и други финансови престъпления,

(2) засилване на наличните механизми за защита на подаващите сигнали /whistleblowers/

(3) мониторинг на назначенията  в сектор здравеопазване на ниво изпълнителна власт и институции.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ Бюрото по демокрация, човешки права и труд (DoS/DRL) и водещата организация е Правния Институт за Централна и Източна Европа (CEELI Institute) със седалища в Прага, Чехия.

Времевата рамка за изпълнение е ноември 2020 – септември 2022. 

Следвайте ни


  • Начало
    • Проекти
      • Противодействие на корупцията в Централна и Източна Европа