Обучение с лектор д-р Атанас Чобанов

През месец ноември 2022 г. стартираха обученията, които са част от проект „Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП  за повишаване капацитета на екипа на БИПИ.

Началото бе поставено на 17 ноември 2022 г. в онлайн платформата Webex, с лектор д-р Атанас Чобанов, който представи пред екипа на БИПИ основните аспекти от работата с отворени данни, извличане и проверката на информация. В първия ден от обучението си, д-р Чобанов показа конкретни стъпки и тънкости в работата с търговския и имотния регистър, търсачките на Bird.bg, с цел идентифициране на конкретни лица, свързани с руската пропаганда в България, както и връзките и интересите им в страната.

На 22 ноември 2022 г., в офиса на БИПИ, се проведе втората и финална част от обучението на д-р Чобанов. Фокус на обучението беше работата с международни бази данни, съдържащи информация за физически и юридически лица с банкови сметки и регистрация в офшорни зони, както и присъствието им в международни санкционни списъци. Съществена част от целодневното обучение беше посветена на работата с Aleph Data - онлайн инструментариум за събиране, структуриране и анализиране на големи обеми от разнородни данни. 

*****

Цел на обучението:

Да се повиши нивото на познаване и идентифициране на заплахите и специфичните рискове от зловредна външна намеса и пропагандни кампании, които съпътстват войната в Украйна на екипа на Българския институт за правни инициативи. В рамките на обучението членовете от екипа на БИПИ ще придобият умения за използване на инструменти за проверка на факти и работа с бази данни, възможности за търсене и проверяване на информация в публични регистри, възможностите, които дават отворените данни. Ще бъде представен инструментариумът на разследващата журналистика, чрез което членовете на екипа на БИПИ да придобият умения да идентифицират конкретни лица, свързани с руската пропаганда в България, както и връзките и интересите им в страната.

Източници на информация и инструменти за систематизиране и обработка:

За целите на обучението ще се ползват санкционни списъци с лица, включени в руската пропаганда на войната срещу Украйна; Имотният регистър; Търговският регистър; бази данни (Offshore Leaks, Lux Leaks, Panama Papers, Pandora Papers), както и тези на Bird.bg, Открытая база данных публичных должностных лиц России и Беларуси, Luxembourg Business Registers online service, The Sentry, Public Access to Court Electronic Records, за да се идентифицират лица и групи, оказващи външно влияние и участващи в пропагандни кампании в страната след започването на войната в Украйна. За систематизирането на набраната информация и проследяване на взаимозависимости между лица, компании и организации, както и за графичното представяне в диаграми ще се използва Aleph Data Desktop.

Изтеглете програмата в PDF формат

*****

Д-р Атанас Чобанов е разследващ журналист с дългогодишен опит в работата с национални и чуждестранни публични регистри и база данни, с цел разобличаване на корупционни и зловредни практики от национален мащаб. Познава в дълбочина различните подходи в работата с отворените данни, тяхната обработка и извличането на търсената информация. Д-р Чобанов е главен редактор на разследващия сайт Bird.bg.

*****

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Следвайте ни