Обучение с лектор доц. д-р Тодор Коларов, д.н.

На 15 и 16 декември 2022 г. се проведе третото и последно обучение, част от проекта  „Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП  за повишаване капацитета на екипа на БИПИ. Лектор беше доц. д-р Тодор Коларов.

Кратко описание:

Обучението се фокусира върху предизвикателствата свързани с финансирането на НПО, като средство за проникване на влияния поставящи предизвикателства пред сигурността. Така се отговаря на нуждата от информираност и способност за превенция в НПО в контекста на военната интервенция на Русия в Украйна и паралелно водещата се информационна война. В рамките на информационната война, гражданският сектор е един от потенциалните входни пунктове за провеждане на пропагандна кампания. В тази връзка, използвайки за база международната, наднационална и национална уредба за противодействие на прането на пари и финансиране на тероризма, предложените обучителни модули изграждат теоретичен фундамент и практически умения за комплексна проверка на финансиращата организация, разпознаване на обосновани предположения („червени флагове“) за проблеми свързани с  източниците на финансиране и действителния собственик и интереси зад финансиращата организация.

Обучението се проведr в рамките на 2 дни и е структурирано в по 4 модула. Поставя се акцент върху постоянната двустранна комуникация и дискусионния формат и с оглед на нуждата от прилагането на теоретичните умения в практиката, в 3 от модулите се решават казуси

Изтеглете програмата в PDF формат

*****

Доц. д-р Тодор Коларов, д.н., е магистър по право от СУ “Климент Охридски“ и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Право на ЕС от ПУ „Паисий Хилендарски“ и ръководител на катедра Национална и международна сигурност в Нов български университет. Той е експерт с богат международен опит в областта на националната сигурност, противодействие на корупцията и прането на пари. Преподава и в Американския университет в България.

*****

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Следвайте ни