Гражданският сектор срещу дезинформацията

Контекстуалните промени и новите предизвикателства в резултат от войната в Украйна увеличиха съществено опасностите от кибератаки, вкл. разпространяване на дезинформация, манипулиране на общественото мнение, отправяне на заплахи и пр. с пропагандни цели, които поляризират, фрагментират, радикализират демократичните общества. Гражданските организации са особено уязвими в тази нова ситуация, защото част от посланията целят тяхното дискредитиране и маргинализирането на проблемните области, в които работят. Особено силно това важи за тези, които са фокусирани около върховенството на правото, правата на човека и борбата с корупцията. След преминаването на три специализирани обучения, екипът на БИПИ обобщи натрупаната информация и знания в настоящия наръчник "Гражданският сектор срещу дезинформацията".

Текстът на наръчника е организиран около базисни разбирания за дезинформацията и постигането на антилиберални пропагандни цели и има практикоприложен характер по отношение на ефективното и пълноценно противодействие на манипулативните кампании, насочени срещу гражданските организации, в т.ч. и на възможностите за идентифициране, своевременна реакция и ранно сигнализиране. Целта на наръчника е да се повиши осведомеността и устойчивостта на гражданския сектор по отношение негативните ефекти от дезинформацията и делегитимиращите пропагандни кампании. В съдържателно отношение текстът е структуриран в три части:

  • Първата част е посветена на разбиранията за дезинформацията като динамично явление, на основанията да се създават манипулативни кампании, източниците, инструментите и адресатите в процеса на разпространение на дезинформацията. В заключителната част е описан алгоритъм за привличане на общественото внимание около определен проблем, приоритизирането на теми в обществения дневен ред в една пренаситена с информация среда. Такава комуникационна стратегия може ефективно да се ползва от граждански организации и активисти за по-бърза ориентация, за идентифициране и успешно противодействие на съществуващи и нови опасности и заплахи от дезинформация и пропагандни кампании.
  • Във фокуса на втората част от текста са конкретни атаки срещу гражданския сектор и негативните ефекти от опитите да се делегитимират, стигматизират и маргинализират редица организации в България. Ситуацията е илюстрирана чрез примери, даващи ясна представа за конструирането на специфична антагонистична дискурсивна среда, с което се цели постигането на възпиращ ефект върху организациите на гражданското общество и се стеснява и влошава гражданското пространство.
  • Третата част е посветена на задълженията и отговорностите на гражданските организации в контекста на повишаващ се риск да бъдат въвлечени в някоя от многобройните схеми за пране на пари или да понасят последствия (вкл. и имиджови) от реализирането на зловредни цели на недобросъвестни субекти.

Разгледайте в PDF 

*****

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Следвайте ни