Сигнализиране и публично оповестяване на нередности – роля на медиите и защита на техните източници на информация

Продължителност: 2 януари – 31 юли 2024 г.

Целта на проекта е да се установи среда за активно и ефективно прилагане на законодателството за противодействие на корупцията и закононарушенията на всяко ниво, като се създадат устойчиви практики при прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, отговарящи на най-високи демократични стандарти. Усилията са насочени към създаване на ползотворно сътрудничество с български медии и журналисти чрез  партньорство с Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) . Медиите играят основна роля при публичното оповестяване на корупционни нарушения и злоупотреби, осигуряват канал за популяризиране на новия инструментариум, предоставен от ЗЗЛПОСПОИН за противодействие на корупцията чрез стимулиране на сигнализирането за нередности и в частност – на напълно новите за българското законодателство мерки за защита на лицата, които подават сигнали. Специален акцент при изпълнението на проекта е поставен върху публичното сигнализиране.

В тази посока с изпълнението на проекта очакваме да се постигнат следните резултати:

  • - повишаване на гражданската информираност относно възможностите за сигнализиране за нередности и в частност подаването на информация чрез публични канали, както и какви са най-важните мерки за защита на лицата, които подават сигнали за законови нарушения;
  • - запознаване на българските журналисти с нормативната уредба и добрите европейски практики по отношение на разкриването на корупционни деяния и публичното оповестяване на нарушения, както и разяснения на  подробностите при практическото използване на механизмите за защита на сигнализиращите лица и популяризиращите съответните злоупотреби медии;
  • - събиране на данни относно обобщения профил на лицата, които най-активно участват в противодействието на корупцията чрез подаване на сигнали за нарушения;
  • - анализиране на основните проблеми и предизвикателства пред журналистите при работата им с чувствителна информация, предоставена от сигнализиращи за нередности лица.

Проектът се изпълнява от Българския институт за правни инициативи  в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти – България

Контакти:

БИПИ

Тел.: +359 2 980 80 84

Ел. поща: оffice@bili-bg.org 

Адрес: София 1000, ул. Г. С. Раковски 132а, ет.3

Координатор: Исидора Димова, isidora@bili-bg.org

Следвайте ни


  • Начало
    • Проекти
      • Сигнализиране и публично оповестяване на нередности – роля на медиите и защита на техните източници на информация