Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието: Европейската комисия разширява обхвата на анализа си на съдебните системи на държавите членки

europa.eu:

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието: Европейската комисия разширява обхвата на анализа си на съдебните системи на държавите членки

Европейската комисия представи днес нов инструмент за сравнение, чиято цел е да насърчава ефективността на съдебните системи в Европейския съюз и по този начин да засили икономическия растеж. „Европейското информационно табло в областта на правосъдието“ ще предоставя обективна, надеждна и съпоставима информация за работата на съдебните системи в 27-те държави — членки на ЕС. Повишаването на качеството, независимостта и ефикасността на съдебните системи вече е част от процеса на координиране на икономическата политика на ЕС в рамките на европейския семестър, като този процес има за цел да постави основите за възвръщане към растеж и създаване на работни места.

„Привлекателността на една държава като място, в което да се инвестира и да се осъществява стопанска дейност, определено се засилва от факта, че тя разполага с независима и ефикасна съдебна система“, каза заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Ето защо наличието на предвидими, своевременни и изпълняеми решения на правораздавателните органи е важно. Затова и националните съдебни реформи се превърнаха във важен структурен елемент от икономическата стратегия на ЕС. Новото европейско информационно табло ще играе ролята на система за ранно предупреждение и ще е в помощ на ЕС и държавите членки в усилията ни за изграждане на по-ефективно правосъдие, което да служи на гражданите и бизнеса.“

Оли Рен, заместник-председател по икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Наличието на висококачествено, независимо и ефикасно правосъдие е от основно значение за бизнес среда, която да благоприятства растежа. Новото информационно табло ще помогне на държавите членки да подсилят правните си системи и ще даде тласък на усилията им за стимулиране на инвестициите и създаване на работни места.“

Наличието на ефективни съдебни системи е от огромно значение за растежа, тъй като доверието, че върховенството на закона се зачита напълно, води непосредствено до доверието, необходимо за инвестиране в икономиката. Тъй като националните съдилища играят съществена роля за съблюдаването на правото на ЕС, ефективността на националните съдебни системи е от основно значение и за ефективното прилагане на законодателството на ЕС. Поради това слабостите на националните съдебни системи не са проблем единствено за съответната държава членка. Те могат да се отразят и върху функционирането на единния пазар на ЕС, както и върху прилагането на инструментите на ЕС, почиващи на взаимното признаване и сътрудничество, като могат също така да подкопаят защитата, която гражданите и бизнесът могат да очакват при упражняване на правата си, произтичащи от правото на ЕС.

Акцентът в Информационното табло в областта на правосъдието за 2013 г. е поставен върху онези параметри на съдебните системи, които допринасят за подобряване на стопанския и инвестиционния климат. В него се разглеждат по-специално показатели за ефективност за граждански и търговски дела, които са релевантни за решаването на търговски спорове. Информационното табло обхваща и административните съдилища, тъй като те играят важна роля за стопанските среди, например във връзка с издаването на лицензи или по спорове с данъчните власти или с националните регулаторни органи.

Основните изводи от първото информационно табло са:

продължителността на съдебните производства варира значително в различните държави — членки на ЕС, като в една трета от тях тя е поне два пъти по-голяма, отколкото в повечето държави членки. Проблемите могат да се усложнят, ако ниският процент на приключени дела води до увеличаване на броя на висящите дела.
извършването на мониторинг и оценка спомага за повишаване на скоростта и качеството на правораздаването. Въпреки че по-голямата част от държавите членки разполагат с всеобхватна система за мониторинг, някои от тях изостават в това отношение.
алтернативните методи за решаване на спорове, като медиацията, намаляват натоварването на съдилищата. Те следва да бъдат по-широко използвани.
„усещането“ за независимост на националните съдебни системи също варира значително. Макар няколко държави членки да са сред първите 10 в света от гледна точка на усещането за независимост на съдебната власт, нивото на това усещане от страна на крайните бизнес потребители на съдебната система в някои държави членки е сравнително ниско.
Следващи стъпки
Проблемите, установени в информационното табло от тази година, ще бъдат взети под внимание при изготвянето на специфичния за всяка държава анализ. Този анализ предстои да бъде извършен като част от процеса на Европейския семестър, при който се провежда открит диалог с държавите членки. Вследствие на това, в определени случаи Комисията може да приеме през май специфични препоръки за отделните държави, които след това ще бъдат представени за одобрение от лидерите на ЕС по време на Европейския съвет през юни. Държавите членки следва да включат тези насоки за политиката в своите годишни бюджети и в останалото законодателство.

Въз основа на информационното табло Европейската комисия приканва държавите членки, Европейския парламент и всички заинтересовани страни да вземат участие в открит диалог относно следващите стъпки към подобряване на националните съдебни системи в ЕС в контекста на европейския семестър. На заседанието на Съвета по правосъдие на 8 март европейските министри на правосъдието вече проведоха първата си дискусия за това как ефикасните съдебни системи могат да допринесат за икономическия растеж (MEMO/13/173). Комисията ще инициира и по-широк дебат относно ролята на правосъдието в ЕС, като първо ще организира конференция на високо равнище на тема „Assises de la Justice“, която ще се проведе на 21-22 ноември 2013 г.

Контекст
Повишаването на качеството, независимостта и ефикасността на съдебните системи вече съставлява част от процеса на координиране на икономическата политика в ЕС в рамките на европейския семестър. През 2012 г. бе установено, че шест държави от ЕС изпитват затруднения в тази област (България, Италия, Латвия, Полша, Словения и Словакия), по-специално по отношение на продължителността на съдебните производства и организацията на съдебната власт. Националните съдебни реформи бяха неразделна част и от плановете за икономически мерки в Гърция, Ирландия, Латвия и Португалия.

Европейското информационно табло има за цел да предоставя систематичен преглед на функционирането на националните съдебни системи, така че да осигури информация за специфичните препоръки за отделните държави, отправяни вследствие на годишния обзор на растежа. По този начин то ще е в помощ на ЕС и на държавите членки за изграждане на по-ефективни съдебни системи за гражданите и бизнеса. Това ще спомогне за укрепване на стратегиите за растеж в съответните държави и в целия ЕС.

Европейското информационно табло за 2013 г. предоставя информация за времето, което е необходимо за решаване на делата в съда, процента на решените дела, броя на висящите дела, използването на електронни средства за управление на делата, ползването на алтернативни методи за решаване на спорове, осигурено обучение за съдиите и ресурсите за съдилищата. Не е достатъчно да се правораздава, нужно е освен това правораздаването да е видимо. Именно затова информационното табло предоставя и данни относно „усещането“ за независимост на съдебните системи въз основа на заключенията от Световния икономически форум и World Justice Project.

В информационното табло се прави сравнение по различни показатели, но то няма за цел да представи едно-единствено общо класиране, нито да насърчи конкретен вид съдебна система. На практика с него ще се оперира като с инструмент, който зачита различните правни системи и традиции на държавите членки.

За повече информация:
MEMO/13/288

Пакет за пресата: Европейско информационно табло в областта на правосъдието за 2013 г./Информационни страници по държави — данни, събрани от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ), от държавите членки:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието: Европейската комисия разширява обхвата на анализа си на съдебните системи на държавите членки