Двама се борят за "наследството" на Цацаров.

След назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор на 20 декември м.г., бе освободен поста на административен ръководител на Окръжен съд Пловдив, който Цацаров заемаше от 1999 г. ВСС е предвидил избора да се проведе на утрешното заседание – 18 април.

Кандидатите за председателското място са двама – Веселин Хаджиев  и Симеон Захариев. Хаджиев е председател на Районния съд в гр. Пловдив от 2004 г., а Захариев е съдия от Окръжен съд Пловдив, командирован в Апелативен съд Пловдив от септември 2011 г. Бил е заместник-председател в Районен и в Окръжен съд.

След обявяването на конкурса (1 март, 2013 г. ДВ бр.21), на 12 март във ВСС постъпва молба от страна на Захариев за провеждането на ново периодично атестиране във връзка с кандидатурата му за участие в конкурса, тъй като последно е атестиран за периода 2004 – 2009 г. Комисията по предложенията и атестирането (КПА) разглежда молбата на свое заседание от 26 март 2013 г. Очаква се публикуване на новата атестация на сайта на ВСС – към момента е налична само тази за предходния период. Статистическите данни за разглежданите от съдия Захариев дела за периода 2009 – 2013 г. са предоставени лично от него.

Подробности за професионалното развитие на кандидатите, данни за имущество и друга релевантна информация може да бъде открита в съставените им профили в рамките на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Към профила на Симеон Захариев може да бъде открит и попълнения от него Анкетен лист за самооценка като приложение към профила в секция „Други”. Вижте профилите тук.