БИПИ подготви и публикува профил на съдия Ели Скоклева, кандидат за председател на Районен съд Дупница

На утрешното си заседание Висшият съдебен съвет избира председател на Районния съд в гр. Дупница. Кандидат за заемане на поста е досегашният ръководител на съда, Ели Скоклева. Тя завършва юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 1992 г. Работи като деловодител в РС Дупница в периода 21.02.1992 – 10.08.1992 г.  От май до октомври 1993 г. е стажант-съдия в ОС Кюстендил. На 02.05.1996 г. е назначена на длъжността „съдия” в РС Дупница, като от 26.06.2008 г. до момента е административен ръководител на съда. Съдия Скоклева е натрупала над 19 години юридически стаж. В практиката си разглежда предимно наказателни дела, както и граждански такива. Повишена е на място в ранг „съдия в ОС” с решение на ВСС от 18.07.2007 г.

Съгласно решение на ВСС от 28.05.2008 г. на съдия Скоклева е определена комплексна оценка от атестацията „Много добра”. На същото заседание е избрана за административен ръководител на РС Дупница. Кандидатите са тя; Анета Илинска (съдия в РС Дупница); Орхидея Андонова (прокурор в РП Благоевград); и Снежанка Кьосева-Митева (тогава и.д. адм. ръководител на РС Дупница). ВСС гласува (таен избор с бюлетини) за Ели Скоклева със 17 гласа "за", за Снежанка Кьосева-Митева с 1 глас "за" и с по 0 гласа за Анета Илинска и Орхидея Андонова. Изборът бива обжалван от Снежанка Кьосева-Митева пред Върховния административен съд (ВАС), който отхвърля жалбата като неоснователна. За подробности вж. Решение № 10086 от 6.10.2008 г. на ВАС по адм. д. № 7899/2008 г., VII о., докладчик съдията Диана Добрева.
Съдия Скоклева е повишена на място в ранг  „съдия в АС” с решение на Съвета от 12.01.2012 г. Последно е атестирана за периода 28.05.2008 – 28.05.2012 г. Комисията по предложенията и атестирането изготвя комплексна оценка „Много добра” – 143 т. Единният формуляр е връчен на 07.06.2013 г. и е приет от съдия Скоклева без възражения.

Съдия Скоклева съдейства на БИПИ за съставянето на нейния профил. Със завършването му, изготвените профили по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, са вече общо 129. 

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ подготви и публикува профил на съдия Ели Скоклева, кандидат за председател на Районен съд Дупница