Много важни избори в органите на съдебната власт

През тази седмица – 24 и 25 юли, Висшият съдебен съвет (ВСС)  се очаква да избере административни ръководители на няколко съдилища в страната:

Районен съд  Дряново:  процедурата  първоначално бе обявена още юни месец 2012 г.  (ДВ бр. 44/12.06.2012 г.). Впоследствие, на 14 февруари 2013 г. ВСС събеседва с трима кандидати за поста: съдия Емилия Дишева, която е и.ф. административен ръководител на съда; Мариета Спасова – съдия в Районен съд Свищов и Христо Христов, който правораздава в Районен съд Габрово. Профили са изготвени още към първоначалното й обявяване през 2012 г.

Можете да прегледате пълния стенографски протокол от преминалото събеседване на 14 февруари тук. Тогава ВСС гласува по следния начин кандидатурите: 3 гласа “за” за Емилия Дишева; 10 гласа “за” за Мариета Спасова и 11  гласа “за” за Христо Христов. След проведен балотаж между Мариета Спасова и Христо Христов, полученият резултат е 12 гласа “за” за Мариета Спасова, 11 гласа “за” за Христо Христов и 1 недействителна бюлетина, т.е. ВСС  не избира административен ръководител-председател на Районен съд Дряново.

На 8 март 2013 г. ВСС обявява наново процедурата. Изборът е пренасрочен за 24 юли (сряда), като кандидатите са същите.

Окръжен съд Перник:  процедурата е обявена в ДВ бр.48/31.05.2013 г. Кандидат е досегашният ръководител на съда Елена Николова-Стоилова. Събеседването ще се проведе на 24 юли.

Окръжен съд Пазарджик:  процедурата е обявена в ДВ бр.48/31.05.2013 г. За поста се кандидатират съдия Ивета Парпулова, която е досегашен ръководител на съда и председателят на Районен съд Велинград Веселин Петричев. Профилът на съдия Парпулова вече е публикуван на judicialprofiles.bg, от съдия Петричев очакваме обратна връзка за профила утре предиобед, 22 юли. Събеседването с кандидатите ще се проведе на 25 юли, четвъртък.

Районен съд Свиленград:  началото на изборната процедура също е обявено в ДВ бр.48/31.05.2013 г. Кандидати са досегашният ръководител на съда Христо Георчев и съдия Кремена Стамболиева.

Подробна информация за всеки кандидат ще откриете в неговия профил. Към профилите са приложени и атестационни формуляри, концепции, становища на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС, копия на декларации към Сметна палата, анкетен лист за самооценка (когато такъв е попълнен), други приложения, оценени като релевантни, при наличие на такива.

Припомняме, че по проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” не се изготвят профили на кандидати за ръководители на прокуратури в страната.  На 24 юли ВСС предстои да гласува председател на Софийска градска прокуратура, а на 25 юли – на Окръжна прокуратура Перник. В сайта на ВСС, в секция „Избор на административни ръководители” е публикувана съответната информация.