На 12-ти декември ВСС събеседва с кандидатите за председател на Административен съд – София област

На утрешното си заседание ВСС ще събеседва с кандидати по две изборни процедури – избор на председател на Административен съд – София област  и ръководител на Районната прокуратура в Дупница.  Кандидати там са Даниела Георгиева Гюрова – и.ф. административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница; Юлиян Кирилов Крумов, прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница; и Михаил Венци Крушовски – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница.

В процедурата за Административен съд  - София област участват съдиите Калин Баталски, който понастоящем е  председател на Районен съд Радомир и Мария Попова – съдия в Административен съд – София град. Изготвени са техни профили по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, същите вече са достъпни за преглед в judicialprofiles.bg. По-долу предоставяме данни за кариерното израстване на магистратите, а в пълните профили може да бъде видяна и по-подробната информация за тях:


Калин Баталски завършва юридическото си образование през 1997 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Бил е съдебен кандидат към Окръжен съд Перник от 01.09.1998 г. до 31.08.1999 г. Впоследствие работи като съдия изпълнител в Районен съд Радомир – до19.10.2000 г., а от 19.10.2000 г. до 03.07.2006 г. като районен съдия в същия съд. Повишен е в ранг „съдия в окръжен съд” с решение на ВСС по протокол №5/23.02.2005 г. През същата година придобива статут на несменяемост (решение по прот. №31/26.10.2005 г.). Съдия Баталски е назначен за административен ръководител на Районен съд Радомир с решение на ВСС от 23.06.2006 г.

Видно от протокола от заседание на ВСС, проведено на 07.01.2010 г.  съдия Баталски е атестиран, като получава оценка от атестацията „Много добра”, на същото заседание е взето решение да бъде повишен на място в ранг „съдия в апелативен съд”. На 14.07.2011 г. ВСС преизбира Калин Баталски за ръководител на РС Радомир със 17 гласа „за”, единодушно. Неколкократно е командирован като представител на Висшия съдебен съвет в редица работни срещи в чужбина – вж. I. Лична информация, Продължаващо обучение, т. 2 Участия, свързани с придобит специфичен опит в региона от профила за подробности.

Съдия Баталски е атестиран и за периода 08.07.2009 г. – 08.10.2013 г. Комисията по предложенията и атестирането му поставя оценка „Много добра” – 150 т. Единният атестационен формуляр е връчен на съдия Баталски на 21.11.2013 г. и е приет от негова страна без възражения.

В Районен съд Радомир са извършени 2 проверки от ИВСС  по граждански дела за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. и 01.01.2010 г. – 30.04.2010 г., както и по наказателни дела за периода 01.01.2008 г. – 01.07.2009 г. Констатациите и от двете проверки са положителни, направени са препоръки за подобряване работата на съда.

В ИВСС няма подавани сигнали и жалби срещу Баталски, както и в ИВКП не са били извършвани проверки срещу него. Няма образувани дисциплинарни производства. Съдия Баталски има над 15 години юридически стаж. През месец октомври е кандидат за административен ръководител-председател на Административен съд София-област.

Съдия Мария Попова завършва юридическото си образование през 1994 г. в СУ „Свети Климент Охридски” и през м. октомври същата година придобива юридическа правоспособност. От 01.06.1994 до 24.11.1994 г. е стажант-съдия в ОС Перник. През пролетта на 1995 г. г-жа Попова става адвокат към АК Перник. Практикува адвокатска професия в продължение на 12 години.

От 15.02.2007 г. е административен съдия в АдмС Благоевград с ранг „съдия в ОС”, назначена с решение на ВСС по Протокол №49/28.11.2006 г. През 2010 г. бива повишена на място в ранг „съдия в АС”. През 2012 г. е атестирана и получава оценка от атестацията „много добра” и статут на несменяемост.

С решение на ВСС по протокол №23/07.06.2012 г. съдия Попова бива преназначена на длъжност „съдия”  в АдмС София-град. Година по-късно, с решение на ВСС по Протокол №11/21.03.2013 г. е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

Последната атестация на съдия Попова обхваща периода м. ноември 2009 – м. май 2013 г. Помощната атестационна комисия в състав Донка Чакърова, Свилена Проданова и Даниела Мавродиева предлага да й бъде определена оценка „много добра” – 97 точки. Комисията по предложенията и атестирането редуцира предложената оценка до 93 точки и дава комплексна оценка „много добра”. Единният формуляр за атестиране е връчен на 11.11.2013 г.

Срещу съдия Попова не са подавани сигнали, жалби или извършвани проверки от КПЕПК. Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства. В отдел „Инспекторат” при ВКП не са постъпвали жалби и сигнали срещу нея. В Инспектората към ВСС от 2008 г. до м. ноември 2013 г. има подаден един сигнал срещу Мария Попова с вх.№ Ж-01-991/30.10.2012 г., по който след извършена проверка не са отправени препоръки за предприемане на дисциплинарни мерки. През атестирания период е зивършена планова проверка на АССГ – Второ отделение за периода 01.01.2010 – 15.04.2011 г. от страна на ИВСС. Не са констатирани нарушения, извършени от съдия Попова през този период.

През м. ноември-декември 2013 г. съдия Попова е кандидат за административен ръководител-председател на АдмС София-област. В своето становище КПЕПК намира, че съдия Попова притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността административен ръководител-председател на АдмС София-град.

  • Начало
    • Новини
      • На 12-ти декември ВСС събеседва с кандидатите за председател на Административен съд – София област