Публикувани са профилите на кандидатите за председател на Районен съд ВИДИН

На 20 февруари Висшият съдебен съвет предстои да гласува председател на Районен съд Видин. Изготвени са представяния на кандидатите за поста и публикувани в Judicialprofiles.bg, официалният сайт на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Кандидатите са досегашният председател на съда Даниел Димитров и редовия съдия Тодор Попиванов. 

Даниел Димитров завършва семестриално юридическото си образование през 1992 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, а държавните си изпити полага през 1996 г. През месец юни 1997 придобива и юридическа правоспобност. Кариерата си в съдебната система започва като следовател във Видинската следствена служба, където работи от 06.10.1997 до 16.10.1998 г.  През 1998 г. е преназначен на длъжност съдия в Районен съд Кула, където правораздава до 01.10.2001 г.  С решение на ВСС по протокол №29/19.09.2001 е преместен на длъжност съдия в Районен съд Видин. На 10.12.2008 г. ВСС взима решение да назначи съдия Димитров за административен ръководител на съда с 15 гласа "за", 4 "против", 6 "въздържали се". Другите кандидати са Анелия Рашева (12 гласа "за", 4 "против" и 9 "въздържали се")  и Габриел Йончев (3 гласа "за", 8 "против" и 14 "въздържали се"), и двамата съдии в Районен съд Видин.
Съдия Димитров е повишен в ранг „съдия в окръжен съд” с решение по протокол №25/11.07.2002 г. на ВСС. През 2006 г. е повишен в ранг „съдия в апелативен съд”, видно от решение на Съвета по протокол №41/04.10.2006 г. Атестирането на съдия Димитров  е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г., като му е поставена комплексна оценка "Много добра".
Видно от становище на КПЕПК при ВСС, след извършена проверка в деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕПК  за 2008 г. и до настоящия момент, се е открила една жалба с вх. № 94-00-939/2013 г. срещу Даниел Димитров в качеството му на адм. ръководител на Районен съд Видин, с твърдения, че провежданите конкурси за заемане на длъжности в съда са предварително уговорени. Жалбата е изпратена по компетентност на Комисия „Съдебна администрация” към ВСС. В становището няма данни за предприети действия от тази комисия по повод жалбата.
Спрямо съдия Димитров няма постъпвали сигнали по ЗПУКИ във ВСС, не са извършвани проверки и няма висящо производство по ЗПУКИ в административна или съдебна фаза, както и влязъл в сила административен акт по този закон. В отдел „Инспекторат” при ВКП не е извършвана проверка срещу съдия Димитров. По отношение на Даниел Димитров има един подаден сигнал в Инспектората към ВСС – с вх. № Ж-01-1266/15.12.2010 г. След извършената проверка не са отправени препоръки за предприемане на дисциплинарни мерки спрямо него.
Атестиран е повторно за периода 12.11.2009 – 12.11.2013 г. ВСС му поставя оценка „Много добра” – 148 т. Единният атестационен формуляр е връчен на съдия Димитров на 06.02.2014 г. и е приет от негова страна без възражения.
През ноември 2013 г. е кандидат за административен ръководител на Районен съд Видин.

Тодор Попиванов завършва висше юридическо образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 2002 г. Придобива юридическа правоспособност също през 2002 г., видно от служебна бележка на Министерство на правосъдието с № 00-77/06.12.2002 г. Назначен е за съдия в Районен съд Видин с решение на ВСС от 21.09.2007 г. и е встъпил в длъжност на 01.10.2007 г.
Видно от становището на административния ръководител Даниел Димитров към атестацията на съдията, през периода на атестиране от Инспектората при ВСС е извършена проверка на работата на съда по гражданските дела. Оценката като цяло е положителна, за което принос има и съдия Попиванов.
Съдия Попиванов е атестиран за периода 01.10.2007 – 01.10.2011 г., като Помощната атестационна комисия в състав Диана Маринова, Светла Стоянова и Таня Младенова предлага комплексна оценка „Много добра” – 90 т. КПА изцяло приема така предложената оценка. Единният формуляр за атестиране е връчен на съдия Попиванов на 01.11.2011 г. и е приет от негова страна без възражения.
Повишен е в ранг „съдия в окръжен съд” с решение на ВСС от 02.02.2012 г.  Съдия Попиванов придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 18.04.2013 г.
В отдел „Инспекторат” при ВКП не е извършвана проверка срещу съдия Попиванов. Няма постъпвали сигнали по ЗПУКИ във ВСС, не са извършвани проверки и няма висящо производство в административната или съдебната фаза или влязъл в сила административен акт по този закон.
В Инспектората към ВСС по отношение на съдия Попиванов има подаден сигнал през 2010 г. След извършената проверка не са отправени препоръки за предприемане на дисциплинарни мерки спрямо него.
Във ВСС е налична една жалба срещу съдия Попиванов от 2010 г. По жалбата е извършена проверка от председателя на Окръжен съд Видин. Констатирана е обща незаконосъобразна практика от районните съдилища в съдебния район относно спазването на разпоредбите на чл.78, ал.6 от ГПК и чл.11от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Обърнато е внимание на съдиите в съдебен район Видин да спазват стриктно цитираните разпоредби.
На съдия Попиванов не са налагани дисциплинарни наказания.
През ноември 2013 г. е кандидат за административен ръководител на Районен съд Видин.

  • Начало
    • Новини
      • Публикувани са профилите на кандидатите за председател на Районен съд ВИДИН