Публикувани са представянията на кандидатите в процедурата за избор на председател на Апелативен съд Пловдив - Георги Чамбов и Магдалина Иванова

Публикувани са и двете представяния на участниците в процедурата за избор на административен ръководител-председател на Апелативен съд Пловдив - Георги Чамбов, ръководител на съда понастоящем и Магдалина Иванова, заместник-председател на Окръжен съд Пловдив. БИПИ получи съдействие от страна и на двамата кандидати при изготвяне на техните представяния по методологията на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения". Събеседването с тях ще се състои на 29 май.

Георги Чамбов завършва юридическото си образование през 1986 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. Има над 26 години юридически стаж, като повече от 20 години от това време правораздава.

Съдия е в Районен съд Пловдив от 1990 г. до 1993 г., като първоначално бива командирован в този съд, считано от 01.10.1989 г. На основание чл. 63 ЗУС е повишен в ранг „зам.-председател на Районен съд”, считано от 01.03.1993 г.

Следващите 5 години работи като адвокат, а от 1998 г. отново е съдия в Окръжен съд Пловдив, като от ноември 1998 г. до октомври 2001 г. е зам.-административен ръководител на съда. От 15 октомври 2001 г. до 09.06.2004 г. е съдия в Апелативен съд Пловдив. С решение на ВСС от 09.06.2004 г. по протокол № 21 е назначен за заместник на административния ръководител, ръководител на Търговско отделение. Георги Чамбов е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС” с решение на ВСС от 09 ноември 2005 г.

В отдел „Инспекторат” при ВКП не са постъпвали сигнали и няма извършвани проверки срещу него. Не са постъпвали жалби и сигнали срещу съдията в деловодната система на ИВСС.

На 29 април 2009 г. ВСС го избира за председател на Апелативен съд Пловдив. В конкурса участват съдия Чамбов и Радка Петрова, тогава председател на съда. Георги Чамбов получава 22 гласа „за” от членовете на съвета. Комплексната му оценка от периодично атестиране към 29.04.2009 г. е „Много добра”. Впоследствие е атестиран за периода 01.05.2009 – 26.06.2013 г. Комисията по предложенията и атестирането поставя на съдия Чамбов оценка „Много добра”, 150 т. Атестационният формуляр е връчен на съдията на 19.09.2013 г. и е приет от негова страна без възражения.

Магдалина Иванова завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1985 г. Съдия Иванова има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт.

Стажува в Окръжен съд Пловдив в периода от 05.06.1986 г. до 05.06.1987 г. От 1990 г. до 1998 г. е работила като юрисконсулт и съдружник в дружества. От 18.05.1998 г. е съдия в Районен съд Пловдив, като тази длъжност заема до 2002 г. Между 10.09.2001 г. и 01.10.2002 г. е и заместник-председател на съда. След това започва работа в Окръжен съд Пловдив. Считано от 13.10.2005 г. е заместник-председател на съда. В периода 10.01.2013 г. - 28.04.2013 г.  е изпълняващ длъжността „административен ръководител-председател” на Окръжен съд Пловдив.

Съдия Иванова е повишена в ранг „съдия в апелативен съд”  с решение на съвета от 26.10.2005 г. Впоследствие, с решение на ВСС по протокол №10/04.03.2009 г. е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Резутатът от предходната й атестация е комплексна оценка „Много добра” – 143 т. (по данни от същия протокол). С решение по протокол №44/29.11.2010 г. съдия Иванова е поощрена от ВСС с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основно месечно възнаграждение.

В отдел „Инспекторат” при ВКП не са постъпвали сигнали и няма извършвани проверки срещу съдия Иванова. Не са постъпвали жалби и сигнали срещу съдията в деловодната система на ИВСС.

При атестиране за периода 2009 – 2013 г. Помощната атестационна комисия (ПАК) в състав Юлиан Русенов, Веселина Симеонова и Васил Гатов предлага да бъда поставена комплексна оценка на съдия Иванова „Много добра” - 150 т. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС приема изцяло предложението на ПАК. Единният формуляр е връчен на съдията на 12.07.2013 г. и е приет от нейна страна без възражения.

  • Начало
    • Новини
      • Публикувани са представянията на кандидатите в процедурата за избор на председател на Апелативен съд Пловдив - Георги Чамбов и Магдалина Иванова