Готови са профилите на номинираните за председател на ВКС

Български институт за правни инициативи (БИПИ) в рамките на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" изготви публични представяния на кандидатите за председател на Върховния касационен съд – съдия Павлина Панова и съдия Таня Райковска.

И двете кандидатки се отзоваха на поканата да се включат в инициативата, като изпратиха на БИПИ своите коментари и допълнения по профилите. Публичните представяния на номинираните традиционно съдържат информация за образованието, квалификацията и професионалния път на кандидатите, тяхното имуществено положение, членства в неправителствени организации, както и позовавания на медийни публикации, отнасящи се до тях.

Специално за процедурата по избор на председател на ВКС бе изработена и анкета, на която и двете кандидатки са изпратили своите отговори. Въпросите от анкетата се фокусират върху ролята и правомощията на председателя на Върховния касационен съд, независимостта на съдиите, тълкувателната практика на съда и други. Отговорите на анкетата се намират в раздел „Отговори на анкета към номинираните за председател на Върховния касационен съд” във всеки от двата профила.

Съдия Таня Райковска, например, споделя, че според нея "една от стъпките за повишаване доверието в съда е и в самото повишаване на правната култура на възприемащите дейността на тази институция" чрез "възстановяване и засилване на ролята на обучението по базови понятия на правото още от гимназиалния курс, както и активно включване на медиите, неправителствените организации, които да съдействат за изграждане на приемлива правна култура сред преобладаващата част от обществото в съзвучие с основни принципи на правото и стандарти на ЕС за неговото прилагане."

Според съдия Павлина Панова "НИП трябва да бъде не само институт за първоначално и текущо обучение на магистратите, но и следва да поеме своите отговорности в обучението на съдебните помощници в съдилищата, както и да активира дейността спрямо служителите в тях." Тя е на мнение, че учебно-информационният център към НИП следва да "бъде превърнат в национален информационен  и аналитичен център и за целите на правораздаването", като "му бъдат възлагани дейности по емпирични правни изследвания, сравнителноправни анализи за целите на правораздаването както на Върховния касационен съд, така и за цялата съдебна система."

Представянията са достъпни на сайта на "Инициатива за прозрачни съдебни назначения"(http://judicialprofiles.bg/) или след клик на съответното име:

Павлина Стефанова Панова

Таня Иванова Райковска

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Готови са профилите на номинираните за председател на ВКС