ВСС В ДЕЙСТВИЕ

От 19 май в уебсайта на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" Judicialprofiles.bg е активен нов модул - ВСС в действие.


ВСС в действие прави опит за преглед на активността на членовете на ВСС  в изборите на административни ръководители на съдилища и прокуратури за 2014 г. През 2014 г. ВСС е провел 105 процедури по избор на административни ръководители. Разбира се, не всички от тях завършват с такъв.
Прегледът не е насочен към тълкуване, критика или интерпретация на изказванията на членове на ВСС по същество. Изготвен е чрез обзор на пълните стенографски протоколи от заседанията на съвета. Протоколите са изчерпателен източник на информация за това как преминават събеседванията с кандидати за административни ръководители на съдилища и прокуратури и  кои членове на съвета взимат гласно участие в процедурата с конкретна активност. Идентифицираните форми на активност в прегледа са въпрос, коментар и подкрепа, подробно разяснени в подстраницата на ВСС в действие. Модулът включва и обобщени данни по отделните показатели, от които е видно, че най-активна по показатели въпрос и коментар е Галя Георгиева, а по показател подкрепа Димитър Узунов.