Публикуван е профилът на Калоян Топалов в Judicialprofiles.bg, кандидат за председател на Софийски градски съд

В Judicialprofiles.bg, официалният портал на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, е публикуван профилът на съдия Калоян Топалов, който е единствен кандидат за председател на Софийски градски съд. Изборът е насрочен от ВСС за 24 юни.

Калоян Топалов завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски” през 1997 г.  Придобива юридическа правоспособност през  м. февруари 1999 г. В периода 1998 г. – 1999 г. е съдебен кандидат в СГС, а между 1999 г. и 2001 г. е младши съдия в СГС. От 2001 г. е съдия в СРС, ГО. За периода 25.05.2009 г. - 31.12.2011 г. е командирован като постоянен преподавател в НИП.

Считано от 01.11.2012 г. е командирован в СГС, където правораздава и понастоящем. На свое заседание от 13.11.2014 г. ВСС повишава съдия Топалов в длъжност „съдия” в Софийски градски съд.

С решение на ВСС от 15.12.2004 г. съдия Топалов е повишен в ранг „съдия в окръжен съд”. Топалов придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 18.05.2005 г. На 19.11.2008 г. е атестиран и получава комплексна оценка „Много добра” – 94 т. и е повишен на място в ранг „съдия в апелативен съд”. Съдия Топалов е последно повишен на място в ранг съдия във „ВКС и ВАС” с решение на ВСС от 12.01.2012 г. Последно е атестиран за периода 2008 г. – 2013 г. ПАК в състав Розинела Янчева, Мария Иванова-Вранеску и Пламен Колев предлага да му бъде поставена комплексна оценка „Много добра” – 100 т. КПА от своя страна намаля оценка с 2 точки: 1 т.  по показател „Правни познания и умения за прилагането им” предвид показателя „брой потвърдени и отменени актове и основанията за това, с оглед броя на отменените и изменени съдебни актове”. В показател „Умение за анализ на правнорелевантните факти”намаля с 1 т. предвид показател „разбираемо и обосновано мотивиране на актовете.” Така окончателната му оценка е 98 т. Атестационният формуляр  е връчен на съдията на 15.11.2015 г. и е приет от негова страна без възражения. На 31.03.2015 г. в ДВ бр. 24 ВСС обяви процедура по избор на административен ръководител на Софийски градски съд, в която съдия Топалов е кандидат за длъжността.

Представянето бе изпратено на съдия Топалов за преглед и коментар на 09.06.2015 г. На 11.06.2015 г. съдия Топалов се свърза с екипа на БИПИ, предостави допълнителна информация и потвърди съдържанието на представянето. След като ВСС публикува становището на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" за притежаваните нравствени качества, данни и от него ще бъдат добавени в профила. Съгласно процедурните правила, становището се предоставя на кандидатите не по- късно от три дни преди датата на събеседването.

  • Начало
    • Новини
      • Публикуван е профилът на Калоян Топалов в Judicialprofiles.bg, кандидат за председател на Софийски градски съд