Имало ли е сигнали и извършвани проверки срещу кандидатите за съдебни инспектори?

Български институт за правни инициативи наблюдава процедурите за избор в системата на съдебната власт, както и назначенията на висши държавни служители, извършвани от Народното събрание. В утвърдена от нас методология за мониторинг, ние събираме публична и достъпна информация за всеки от кандидатите в стремеж да изготвим публични представяния на кандидатите. Целта ни е да съдействаме на институциите за провеждането на прозрачни, конкурентни и отговорни процедури, както и да запознаем обществото с личностите, съставящи лидерски корпус в институционалната структура на страната.
Несъмнено изборът на инспектори в ИВСС е сред процедурите, които имат фундаментално отношение за специфичната настройка за функциониране на демократичния принцип за разделение и баланс на властите. Самият регламент на избор, изискващ квалифициран парламентарен консенсус около кандидатите, също свидетелства за значимостта на процедурата.
В хода на съставяне на публичните представяния на кандидатите БИПИ изпрати искане по Закона за достъп до обществена информация към ВСС, Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ (Вж. Приложение 1) и ИВСС, Главен инспектор (Вж. Приложение 2). От получените отговори от институциите се дава информация за наличие на данни за постъпили сигнали и извършени проверки на кандидатите за инспектори, както следва:
1) от ИВСС – данни за наличие или липса на нарушения;
2) от ВСС – данни за наличие или липса на приключили, прекратени, образувани и висящи дисциплинарни производства и наложени дисциплинарни наказания на кандидатите, както и предложения за освобождаване от длъжност, за периода от влизане в сила в съдебната система до настоящия момент; за постъпили сигнали и извършени проверки за кандидатите за наличие или липса на нарушения за кодекса на етично поведение на български магистрати; данни за постъпили сигнали, извършени проверки и висящи производства по ЗПУКИ в административната или съдебната фаза или влязъл в сила административен акт по този закон.
В обобщен вид, информацията може да се представи по следния начин:


Целият набор от документи е изпратен за сведение на водещата комисия по избора в Народното събрание – Комисия по правни въпроси.

  • Начало
    • Новини
      • Имало ли е сигнали и извършвани проверки срещу кандидатите за съдебни инспектори?