В търсене на модел за качествено обучение на съдебни заседатели

 
 

 

На 13 и 14 януари 2016 г. в Националния институт на правосъдието (НИП) в София се проведе работна среща на тема "Проблеми в организацията и дейността на съдебните заседатели и тяхното решение в българските съдилища – споделяне на добри практики в търсене на модел за качествено обучение". Работната среща бе организирана от фондация "Български институт за правни инициативи" (БИПИ) съвместно с НИП. Модератори на събитието бяха г-жа Анелия Щерева, съдия и преподавател в НИП, г-жа Калина Георгиева, съдебен администратор в Окръжен съд Велико Търново, и г-н Цветомир Тодоров, ръководител на проекта.

Участие в работната среща взеха съдии, съдебни служители и съдебни заседатели от съдилища в цялата страна. Имаше представители на Софийски районен и Софийски градски съд, РС Благоевград, РС Бургас, РС Ловеч и др.

Съдебните заседатели споделиха личен опит в провеждането на обучения по места, а служителите и съдиите разказаха за проблемите и вижданията си върху това какво следва да знаят заседателите. Бяха представени и резултатите от емпирично социологическо изследване на института на съдебните заседатели в България. Интересно е, например, че на въпрос за компетентността на съдебните заседатели по произнасяне върху делото 53% от анкетираните магистрати смятат, че съдебните заседатели трябва да се поизнасят както по въпроса за вината, така и за присъдата, докато 44% са на мнение, че е добре да се предвиди съдебните заседатели да се произнасят само по въпроса за вината.

Целта на работната среща беше да потърси отговор на един от най-сериозните проблеми на съдебните заседатели в България – липсата или недостатъчното обучение и подготовка на съдебните заседатели, като бъдат обсъдени практиките в различните съдилища и се идентифицират общоприложимите от тях, които могат се използват успешно в цялата страна. Следващите стъпки включват включването на споделените добри местни практики в единна методология за обучение на съдебните заседатели и пилотното тестване на методологията чрез обучения на място в 4 съдилища в страната.

Събитието се провежда в изпълнение на проект "Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • В търсене на модел за качествено обучение на съдебни заседатели