Доклад на БИПИ по проверка на случайното разпределение на дела: Възможна е неправомерна намеса

На пресконференция днес (26.04.2013 г.) БИПИ представи своя доклад, съдържащ констатации и изводи от проверките на случайното разпределение на делата във Върховен административен, Върховен касационен и Софийски градски съд.

Въпреки ограничеността на проверките от гледна точка на еднократността на посещенията в съответните съдилища, както и непредставянето на част от поисканата информация, БИПИ прави заключенията си въз основа на видяното и възприетото на място. Фокусът е поставен върху идентифицирането на отделни системни рискови фактори и подхода към тяхното регулиране. В този смисъл една от основните препоръки е да бъдат извършвани последващи задълбочени проверки, които да могат да установят дали в конкретни случаи са допускани нередности и злоупотреби.

В резултат на проведеното проучване екипът на БИПИ констатира, че програмата за случайно разпределение на делата във ВАС и СГС няма адекватно ниво на сигурност, което го прави податлив на манипулация и то без следи след евентуална неправомерна намеса. От друга страна, програмният продукт, който се използва във ВКС, е оценен като адекватен от гледна точка на защитеност. Освен това, нито страните имат сигурни средства и гаранции да защитят интереса си от случаен избор на съдебен състав, нито пък Инспекторатът към ВСС упражнява адекватен контрол по отношение на принципа на случайно разпределение на делата.

С оглед на така изведените констатации БИПИ отправя и редица препоръки, сред които подмяна на ненадеждните програми (и по-специално използваната във ВАС и СГС) и цялостно планиране на нова система за случайно разпределение, унифициране от страна на ВСС на приложимите препоръки и инструкции с цел да се постигне единен и валиден за цялата страна стандарт на разпределение на делата и др.

Докладът ще бъде предоставен на вниманието на ВСС.

 

 

Следвайте ни