На 11 септември ВСС гласува за председател на Върховния административен съд

На 11 септември ВСС гласува за председател на Върховния административен съд (ВАС). Пленумът приема решението за избор с мнозинство от поне 17 гласа при явно гласуване. БИПИ отправи 7 въпроса и към двамата кандидати - същите са публикувани на интернет страницата на съвета. Сред питанията са "Смятате ли, че е необходима реформа в съдебната карта на административните съдилища?" и "Подкрепяте ли като постоянна практика решаването на кадровите проблеми в системата да става чрез командироването на съдии?". Всички въпроси могат да бъдат видяни на този линк. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от пленума на ВАС - присъствалите тогава са били едва 61 души.

Всички въпроси: 

1. Смятате ли, че е необходима реформа в съдебната карта на административните съдилища?
2. Как бихте коментирали предложените промени в АПК в светлината на защитата на правата на гражданите с оглед достъпа им до съд?
3. Как виждате Вашата евентуална бъдеща работа като председател на Върховния административен съд при прецизирането и уеднаквяването на съдебната практика и повишаване на професионалната квалификация на административните съдии? Смятате ли, че към момента тълкувателната дейност на ВАС допринася в достатъчна степен за уеднаквяване на съдебната практика?
4. Как гледате на възможността за използване на медиация в административния процес с цел постигането на споразумение (чл. 20 АПК) и в светлината на засилващата се практика за използване на този инструмент в административното правораздаване в Европейския съюз?
5. Как в качеството си на председател на Върховния административен съд бихте отстоявали и защитавали независимостта на съда и на съдиите, включително и в рамките на дейността си като член по право във ВСС?
6. Какви конкретни стъпки бихте предприели за повишаване на доверието в съда като институция призвана да реализира върховенството на правото и за подобряване на неговия медиен облик?
7. Подкрепяте ли като постоянна практика решаването на кадровите проблеми в системата да става чрез командироване на съдии?

С уважение,
Български институт за правни инициативи

Следвайте ни