Съдия Евгени Георгиев изпрати документи във връзка с притежавани от него акции и засегнати въпроси по време на изслушването му за председател за СГС

На 19 март съдия Георгиев изпрати писмо до ВСС с копие до БИПИ и АКФ относно въпроси, зададени по време на изслушването му за председател на СГС (13 март) от Боян Новански, член на ВСС от парламентарната квота.  Въпросите са свързани  с имущественото състояние на съдия Георгиев, който пише: "Въпроси за имущественото ми състояние бяха зададени и от двете неправителствени организации, които копирам в писмото."

БИПИ подчертава, че въпросите, които са зададени от името на института, касаят единствено  професионалната дейност на съдията и визията му за развитие на СГС. Въпросите на БИПИ могат да бъдат видяни тук. По наше виждане, изслушването на кандидатите за административни ръководители пред съответната колегия на ВСС следва да е "арена" на професионален и конструктивен дебат, в който всеки кандидат да защити своите качества и виждания. Въпроси и съмнения относно нечие имуществено състояние, както и всякакви обстоятелства, касаещи пригодността и интегритета на кандидатите за управленска позиция следва да се изчистят още при проверката за наличие на високи нравствени качества и изготвянето на становище от съответната Комисия по професионална етика. Поставянето и обсъждането на такива въпроси по време на заседание не само, че изглежда тенденциозно за непредубедения външен наблюдател, а и говори за неефективна предварителна фаза на изборната процедура. Считаме, че е далеч по-важно членовете на ВСС да мотивират решенията, които са длъжни да вземат, наместо мълчаливо да гласуват "против" за един или друг кандидат.

Съдия Георгиев пише още: "Поради липсата на необходимата ми информация, не успях да отговоря на въпросите на господин Новански при изслушването ми пред ВСС. Затова, а и, за да разсея всякакви съмнения относно притежаваните от мен акции, моля пояснението ми да бъде качено на интернет страницата на ВСС, както и по възможност на страниците на двете неправителствени организации, задали ми въпроси." БИПИ се отнася с уважение към молбата на съдия Георгиев и публикува изпратените от него документи на своята интернет страница.

1. Пояснения на съдия Евгени Георгиев.

2. Удостоверение ИП "ФАВОРИТ" АД.

3. Декларации към Сметна палата за 2007 г., вх. на 30.04.2008 г. и за 2008 г., вх. на 30.04.2009 г.

Следвайте ни


  • Начало
    • Новини и медийно присъствие
      • Съдия Евгени Георгиев изпрати документи във връзка с притежавани от него акции и засегнати въпроси по време на изслушването му за председател за СГС