Кандидатите за председател на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян и Вилиян Георгиев с публикувани профили в judicialprofiles.bg

БИПИ публикува профилите на кандидатите за председател на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян и Вилиян Георгиев. Профилът на съдия Аракелян й бе изпратен за преглед и коментар на 31.01.2014 г., ведно с анкетен лист за самооценка. Още същия ден тя предостави попълнената анкета. До момента (05.02.2014 г.) не е правила коментари за съдържанието на изготвения й профил. Профилът на съдия Петров му бе изпратен за коментар и допълнения на 31.01.2014 г. Съдия Петров се свърза с екипа на БИПИ на 03.02.2014 г. и предостави своите коментари по профила. Същия ден съдията изпрати и попълнения анкетен лист за самооценка.

Ванухи Бедрос Аракелян завършва семестриално право в Софийския университет през 1988 г. В периода 06.12.1988-06.12.1989 г. е стажант юрист в Окръжен съд Варна (Служебна бележка Изх. №271/90 Окръжен съд-Варна). Изпит за юридическа правоспособност полага на 17.01.2014 г.* В периода 1990-1991 г. Ванухи Аракелян работи като юрисконсулт в Общински народен съвет в гр. Толбухин (сега Добрич). На 20.08.1991 г. с решение на Великото народно събрание е назначена за съдия в Районния съд в гр. Варна. Длъжността заема по силата на чл. 66, ал. 6 от тогава действащия Закон за устройство на съдилищата, който позволява по изключение за районни съдии да бъдат назначени лица, които не притежават изискуеми от закона стаж. (Решение на ВНС от 10.07.1991, обн. ДВ бр. 62 от 02.08.1991). На 13.04.1992 г. по собствено желание е освободена от длъжността съдия в Районен съд Варна и започва работа като юрисконсулт в Областна администрация Варна. На 23.06.1992 г. Ванухи Аракелян отново е назначена за съдия в Районен съд Варна (Протокол №24/17.06.1992 ВСС). На 12.04.1994 г. е повишена в ранг „заместник-председател на РС”(Протокол №1/12.04.1994 ВСС). През 1995 г. е повишена в ранг съдия в ОС и е преназначена на длъжност заместник-председател на Районен съд Варна (Протоколи№11/27.03.1995 и №36/22.11.1995 ВСС) и председател на неговата Брачна колегия.** На 01.10.1996 г. Ванухи Аракелян е назначена за съдия в Окръжен съд Варна на основание чл. 68, т. 3 КТ („за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа”) (Протокол №28/25.09.1996 ВСС). На 26.02.1997 г. е назначена на безсрочен трудов договор за съдия в Окръжен съд Варна. (Протокол №9/26.02.1997 ВСС). На 01.01.1999 г. е повишена в ранг „съдия в АС” (Протокол №23/15.06.1999 ВСС) и председател на Търговско и фирмено отделелние. На 23.06.2004 г. (Протокол № 24/23.06.2004 ВСС), съдия Ванухи Аракелян е назначена за административен ръководител-председател на ОС Варна, а през октомври същата година е повишена в ранг "Съдия във Върховния касационен съд" (Протокол № 30/6.10.2004  ВСС). През 2009 г. с 22 гласа „за” и 0 „против” и 0 „въздържал се”, съдия Аракелян е назначена от ВСС за втори мандат, като председател на ОС Варна. Комплексната оценка от предходната атестация е „много добра”. (Протокол № 24/10.06.2009 ВСС). По време на председателството на съдия Аракелян Окръжен съд Варна активно участва в Инициативата за укрепване на съдебната система в България, финансирана от Американската агенция за международно развитие /USAID/. През 2007 г. Окръжен съд Варна е удостоен с почетен плакет „Съд модел”, а през 2008 г. е внедрена презентационната система ЕЛМО. През 2012 г. Окръжен съд Варна за втори път е удостоен със званието „Съд модел”. Последната атестация на съдия Аракелян обхваща периода от 01.06.2009 г. до 01.04.2013 г. Комисията по предложенията и атестирането определя комплексна оценка „Много добра” с най-високия възможен резултат – 150 точки. Единният формуляр за атестиране е връчен през м. юли 2013 г. (датата не се чете). Оценката е приета с решение на ВСС по Протокол №33/31.07.2013 г. През м. януари 2014 г. съдия Аракелян е кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативен съд Варна, обявена в ДВ, бр. 102 от 26.11.2013 г.

Бележки:
* Към момента на завършването на стажа си не държи теоретико-практически изпит за правоспособност, тъй като според действащата към този момент редакция на чл. 68 от Закона за устройство на съдилищата, такова задължение съществува единствено за завършилите висше юридическо образование във Висшия институт "Георги Димитров" при Министерството на вътрешните работи както и за завършилите в чужбина, но не и за завършилите семестриално Юридическия факултет на Софийския университет.
** Съгласно данните от трудовата книжка на Ванухи Аракелян през периода 23.06.1992-01.10.1996, тя работи като заместник-председател на Районен съд-Варна.


Вилиян Петров завършва юридическо образование през 1982 г. и стажува в ОС Варна като стажант съдия в рамките на една година от 21.03.1983 г. до 21.03.1984 г. Придобива юридическа правоспособност през 1984 г. след издържане на теоретико-практическия изпит за успешно завършен стаж на 23.03.1984 г. Преди да бъде назначен на работа в системата на съдебната власт, съдия Петров работи като юрисконсулт и арбитър.С решение на ВСС по Протокол №7/06.12.1991 г. е назначен на длъжност „съдия” в ОС Варна. Като окръжен съдия правораздава в Гражданско и Търговско отделение в продължение на 8 години. С решение на ВСС по Протокол №41/25.11.1998 г. е преназначен на длъжност „съдия” в АС Варна, с ранг „съдия в АС”. От 04.01.1999 г. и към настоящия момент заема тази длъжност. Съдия Петров е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС” с решение на ВСС по Протокол №11/22.03.2000 г. и в ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС” с решение по Протокол №14/09.04.2003 г. Вилиян Петров е член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела и член на работна група 33 към Министерство на правосъдието, съгласуваща рамкови позиции относно приемането и приложението на актове на ЕС. Бил е многократно командирован за участия в годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа и на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа. През м. април 2009 г. Вилиян Петров участва в избор на административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна в конкуренция с още петима кандидати. При проведен таен избор с бюлетини той получава един глас „за”. За председател е избрана г-жа Виолета Бояджиева. Последната атестация на съдия Петров обхваща периода от 01.05.2009 г. до 01.05.2013 г. Помощната атестационна комисия в състав Татяна Върбанова, Мария Славчева и Боян Балевски предлагат да му бъде поставена комплексна оценка „много добра” – 100 точки. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС приема предложението и дава комплексна оценка „много добра” – 100 точки. Оценката е приета с решение на ВСС по Протокол №52/19.12.2013 г. През м. февруари 2014 г. Вилиян Петров е кандидат в процедура за избор на административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна, открита с решение на ВСС по Протокол №45/14.11.2013 г., обнародвана в Държавен вестник,  бр. 102/26.11.2013 г. Срещу съдия Петров няма образувани дисциплинарни производства. В деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕПК за 2008 г. и до настоящия момент не са открити подадени сигнали, жалби или извършени проверки от страна на комисията за Вилиян Петров. В отдел „Инспекторат” при ВКП няма образувани преписки по сигнали срещу него. В Инспектората към ВСС има подаден сигнал с вх.№ Ж-13-475/14.05.2013 г. След извършената проверка не са отправени препоръки за предприемане на дисциплинарни мерки спрямо него. Обобщеният извод на КПЕПК е, че съдия Вилиян Петров спазва изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна.

  • Начало
    • Новини
      • Кандидатите за председател на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян и Вилиян Георгиев с публикувани профили в judicialprofiles.bg