СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА РЕАЛНО УЧАСТИЕ В ПРАВОСЪДИЕТО

I. Цели и обхват на проекта

Проектът „Съдебните заседатели” от самото си начало си постави амбициозната задача да включи разнопосочни дейности, които да обогатят картината на института на съдебните заседатели в България, да идентифицират най-належащите проблеми във функционирането му, да предложат възможни посоки за разрешаването им и, не на последно място, да повиши осведомеността на българските граждани за възможността да бъдат част от наказателното правораздаване в страната, като станат съдебни заседатели. Проектът бе реализиран за период от 18 месеца (от октомври 2014 г. до април 2016 г.).

II. Дейности

В изпълнение на проекта бяха предприети, организирани и проведени следните начинания:

1. Национално представително социологическо изследване на института на съдебните заседатели в България;

2. Широкомащабна кампания по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3. Сравнителноправно изследване на съдебните заседатели в други държави; и

4. Цялостен правен анализ на уредбата на института на съдебните заседатели в страната.

5. Изработване на единна методология за начално обучение на съдебни заседатели;

6. Пилотно тестване на методологията в четири съдилища в страната – ОС Шумен, РС Варна, СРС и РС Луковит;

7. Застъпническа кампания сред общинските съвети в градовете Варна, Кюстендил, Луковит и София, на които с общинските съветници бе обсъдено как те виждат ролята си към момента при избора на съдебните заседатели и в каква посока тази роля може да бъде променена;

8. Популяризиране на института в обществото, чрез информационна кампания, публични събития, поддържане на страница във facebook, заснемане на късометражна трилогия, посветена на съдебните заседатели.

III. Подкрепа/Партньори: Национален институт на правосъдието.

IV. Финансиране: Проектът се изпълнява с безвъзмездно съфинансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Facebook страница на проекта:https://www.facebook.com/sadebenzasedatel

Следвайте ни